Univerzita Karlova představila podobu nových výzkumně-vzdělávacích center na Albertově

Univerzita Karlova představila podobu nových výzkumně-vzdělávacích center na Albertově

V extrémně náročné soutěži o návrh získalo 1. cenu studio ZNAMENÍ ČTYŘ – architekti, 2. cenu získalo studio M1 architekti. Třetí cenu se porota rozhodla neudělit.

U vítězného návrhu porota vyzdvihuje urbanistický přístup, charakter vstupních partií, otevřená atria a celkovou propracovanost. Zároveň uvádí, že „vítězné řešení představuje nejsolidnější základ pro to, aby se obě výzkumná centra dala postavit dle představ investora.“ Sami autoři ve svém projektu zdůrazňují kontextuální přístup, význam tradice a identity a konstatují, že „v případě Albertova není úkolem architekta pouze dostavba dvou objektů, ale i využití potenciálu této realizace k oživení celého areálu jako místa setkávání lidí a myšlenek.”

Architektonický atelier ZNAMENÍ ČTYŘ – architekti založili v roce 1999 Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar, absolventi FA ČVUT v Praze. Mají za sebou četné realizace, ve kterých se zabývali právě návaznostmi na stávající historické struktury, například rekonstrukci a dostavbu synagogy na Smíchově nebo historickou rehabilitaci a rekonstrukci malostranského paláce v Letenské ulici pro administrativní účely.

Podle organizátora soutěže Centre for Central European Architcture (CCEA) byla náročnost této soutěže zcela mimořádná. „Energii, kterou do přípravy a průběhu soutěže vložila Univerzita Karlova, byla enormní a pro zdárný průběh soutěže také klíčová,“ uvádí sekretář soutěže Igor Kovačević a dále dodává, že „celkem se do soutěže zaregistrovalo 190 subjektů, z nichž 33 odevzdalo své návrhy do I. kola. Byli mezi nimi také týmy z Holandska, Španělska a Slovinska.“ Práci všech účastníků lze nyní přiblížit na základě údajů, které sami poskytli v rámci soutěže. „Na návrzích pracovalo v obou kolech více než 250 architektů, inženýrů a dalších odborníků. Dopočítali jsme se, že odvedli zhruba 160 000 hodin práce. Ze zkušenosti však můžeme říct, že je to pravděpodobně ještě více,“ popisuje soutěž přezkušovatelka soutěžních návrhů Karin Grohmannová.

Návrhy hodnotilo 11 porotců, kteří si v obou soutěžních kolech přizvali k posouzení technických parametrů odborníky na laboratorní provozy, technologie a rozpočet. V porotě zasedli za Univerzitu Karlovu vedle jejího rektora a předseda poroty Tomáše Zimy Jiřina Kurzová, pověřená vedením Odboru výstavby UK, architekt a urbanista Jan Sedlák, prorektor pro vědeckou činnost UK Jan Konvalinka a manažer projektu Kampus Albertov Miroslav Dvořák. Nezávislými porotci byl architekt a místopředseda poroty Josef Pleskot, architekt a děkan Fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus, architekti Dalibor Hlaváček, Michal Fišer, Pavel Hnilička a inženýr Ladislav Bukovský.

Odborná porota ze zmíněných 33 návrhů vybrala v lednu 6 postupujících, které jejich autoři dále podrobněji rozpracovali v II. kole. Autoři oceněných návrhů obdrží finanční odměnu, nicméně další neméně významnou cenou bude realizace zakázky, což bude předmětem následujícího jednacího řízení bez uveřejnění. Další čtyři týmy, které nedosáhly na ceny, obdrží skicovné za účast v druhém kole. Vzhledem k tomu, že nebyla udělena třetí cena, udělila porota těmto projektům také mimořádné odměny.

1. cena:

ZNAMENÍ ČTYŘ – architekti: Juraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycar; spolupráce: Kateřina Šebestová, Tomáš Hanus, Kristina Beranová, Jan Stoklasa

HODNOCENÍ POROTY:
Ve vítězném projektu porota vyzdvihuje zejména celkové urbanistické řešení, které inovativně využívá tradičních kompozičních principů. Rozčlenění obou výzkumných center na více objemů spojených prostornými atrii při zachování kompaktního výrazu přispělo k adekvátní tvaroslovné komunikaci s okolím. Atria, která protínají budovu, přejímají funkci „ulice“ a zároveň umožňují zajímavé průhledy jednak v rámci interiéru, jednak v rámci širších souvislostí kampusu. Velkým kladem návrhu je jeho celková propracovanost a naplnění požadovaného stavebního programu, které vypovídá o znalosti funkčních a provozních nároků obou staveb.

Vítězné řešení představuje nejsolidnější základ pro to, aby se obě výzkumná centra dala postavit podle představ investora, a obsahuje v sobě mnohé kvality, které kompenzují problematickou výšku budov. Členové poroty investorovi doporučují redukci programu, která přinese vedle jiných pozitivních dopadů na výsledný projekt také odpovídající úpravu výškové dimenze obou objektů. Další doporučení směřuje k potřebě univerzálnosti dispozice při dopracování návrhu. Dořešena by měla být dořešena rovněž otázka proporce atrií ve vztahu k užitné ploše obou budov.

2. cena:
Atelier M1 architekti: Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek; spolupráce: Michal Tichý, Jakub Straka, Vojtěch Šaroun

HODNOCENÍ POROTY:
Porota v návrhu ocenila především univerzalitu půdorysu umožňující flexibilní transformace vnitřních prostor. Největší pozitivum interiéru obou výzkumných center představuje hlavní komunikační koridor s přilehlými atrii. Členové poroty se shodli, že tento princip s sebou nese kýžený potenciál vzájemného potkávání. Citlivý vnější výraz korespondující s okolní zástavbou je podtržen vhodným materiálovým řešením. Návrh zároveň prokazuje respekt k výškové hladině, jehož však bylo v případě Biocentra dosaženo za cenu zapuštění do terénu, což členové poroty vyhodnotili jako zřejmý nedostatek a předmět k následnému dopracování.

Další doporučení se týká nedostatečného odstupu objektu Biocentra od hranice sousedního pozemku, který je třeba přehodnotit. Porota dále upozorňuje na to, že u centrálních komunikačních prostor je třeba věnovat pozornost jejich výslednému charakteru a vazbám na hygienické zázemí. Při redukci programu, jež je porotou vyhlašovateli doporučena, má tento projekt velký potenciál k dalšímu rozvoji. Otázkou ještě zůstává vhodnost identického pojetí exteriéru obou nově budovaných výzkumných center.


další finalisté:

Ehl Koumar Architekti a Deltaplan: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar; spolupráce: Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Luděk Přenosil

AiD team: Jiří Babánek, Pavel Bainar, Marek Focher, Pavlína Klubalová, Marian Kolařík, Radek Konečný, Pavel Ondráček, Jitka Nováková; spolupráce: Jaromír Černý, Pavel Marek, Jan Tywoniak, Tomáš Matuška, Miloš Lain

MS plan: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Martin Studnička, Alexandr Verner, Tomáš Filgas, Duc Pham Ngoc

SIEBERT+TALAŠ a Mangado y asociados: Francisco Mangado Beloqui; spolupráce: Geronimo Bolzan, Juliana Damonte, Richard Kráľovič, Javier Perez Torrejon, Fernando Royo Naranjo, Nicola Cani, Juan Santorio, Roman Talaš, Jose Luis Leon Lora

Více na kampusalbertov.cuni.cz.

Komentáře