Soutěž o nejlepší urbanistický projekt

Soutěž o nejlepší urbanistický projekt

Fakulta architektury ČVUT v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování uspořádala v minulém roce 18. ročník soutěže studentů vysokých škol o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž každoročně organizuje Ústav prostorového plánování fakulty a vyzývá k ní všechny studenty škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územněplánovací projekt.

Do soutěže bylo podáno celkem 34 soutěžních prací. Porota věnovala zvláštní pozornost kvalitě analýz, které byly součástí posuzovaných portfolií, a jejich využití v koncepci navrhovaných řešení.

První cenu tak získala urbanistická studie Jesenice – Zelené městečko, jejímiž autory jsou Martin Doležal, Kateřina Pšeničková, Jiří Krejčí a Jan Šlemr z FA ČVUT v Praze.

Jejich projekt byl vyhodnocen jako nejlepší s poměrně přesvědčivým odstupem. Přispěla k tomu vhodná volba tématu (stanovení urbanistické vize relativně malého sídla v zázemí Prahy zasaženého suburbanizací) a především způsob zpracování studie. Vyvážený obsah přes analytickou část a koncept, definující a ověřující celkovou vizi a cíle dílčích územních subsystémů, dospěl k srozumitelnému návrhu řešení transformace Jesenice na funkčně komplexnější sídlo.

Projekt nebyl jednostranně zaměřen pouze na návrh řešení urbanistické struktury sídla, ale komplexně koordinoval řešení krajinného zázemí sídla, návrh urbanistické dispozice a uspořádání veřejného prostoru a jeho klíčových míst, lokalizaci občanského vybavení a rozvojové plochy koncipované s možností oživení živností a ekonomických aktivit. 

Druhou cenu za regulační plán Karlína získali autoři Michal Čapek, Kateřina Vondrová, Cyril Pavlů a Miroslav Nevlida, rovněž z FA ČVUT v Praze. Ti na základě analýz historických řečišť Vltavy v prostoru holešovického meandru vytvořili koncept postupného obnovení aktivního říčního toku s navazujícím funkčním městským ekosystémem reflektujícím i potřebu přístupnosti zeleně ve městě. Jejich řešení akceptuje povodně a záplavy jako součást fungování území a hledá nekonfliktní řešení vztahu města a přírodních jevů.

Třetí cenu si odnesly Kristína Hrebíčková a Katarína Michalková z FA STU v Bratislavě za urbanistickou studii území bývalé Dimitrovky, nynějšího chemického závodu Istrochem v Bratislavě. Řešená lokalita se nachází v širším centru hlavního města Slovenska Bratislavy mezi hlavními dopravními tahy v přímé návaznosti na železniční zastávku Vinohrady. V projektu byl na základě důkladných analýz širšího území i samotné lokality navržen rozvoj území prioritně pro bydlení a administrativu s příslušnou občanskou vybaveností. Zajímavé je citlivé zakomponování zbytků průmyslového dědictví v navrženém městském parku, a to ve formě půdorysné stopy bývalých nádrží na chemikálie.

Oceněné soutěžní návrhy byly vystaveny ve druhé polovině března v nové budově ČVUT v pražských Dejvicích. Dále se soutěžní návrhy přesunou na konferenci Asociace pro urbanismus a územní plánování v Žatci (od 18. do 19. dubna), na Fakultu architektury VUT v Brně (od 29. dubna do 10. května). Odtud návrhy poputují na Fakultu architektury STU v Bratislavě (od 27. května do 7. června), aby se poté vrátily do Prahy na Architecture Week, kde budou vystaveny od 1. do 30. října 2013. To umožní, aby se studenti, pedagogové i odborná veřejnost mohli seznámit s výsledky soutěže a aby mohli posoudit, jak je to s kvalitou přípravy urbanistů a plánovatelů na našich školách. Výběr ze soutěžních návrhů můžete najít také na internetové adrese www.gis.cvut.cz.


2. cena – Regulační plán Karlína – eSCAPE, Prague meets waterfront


3. cena – Urbanistická studie areálu chemického závodu v Bratislavě


Odměna – Urbanistický návrh prostoru mezi Libní, Holešovicemi a Karlínem (Adam Látal, Jan Müller, Stanislav Bažant – FA ČVUT v Praze)


Odměna – Námestie baníkov v Rožňavě (Filip Prikler – FA STU v Bratislavě)

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikySoutěže