Nová Tepna Náchod, autor vítězného návrhu: Piotr Person

Šestnáct projektů soutěží o Urbanistický projekt roku 2021

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství představila urbanistické projekty, které se v letošním roce přihlásily do soutěže Urbanistického projektu roku 2021. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních urbanistických prací se snahou ocenit společné úsilí zástupců samospráv, pořizovatelů a architektů i projektantů.

Do soutěže Urbanistický projekt roku 2021 se přihlásilo celkem 16 urbanistických projektů. Nejvíce – 5 přihlášených projektů je v rámci hlavního města Prahy, 3 projekty za Moravskoslezský kraj, 2 projekty za Jihomoravský a Středočeský kraj, po jednom 1 přihlášeném projektu z Královéhradeckého a Libereckého kraje, Vysočiny a Slovenska. O vítězi rozhodne odborná porota.

Soutěž je určena pro:

• Urbanistické projekty připravované pro území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a zadavatele dokumentace.

• Do soutěže mohou být přihlášeny územně plánovací dokumentace krajů a obcí, změny územně plánovací dokumentace, územní studie, studie investorů zpracované jako podklad pro změny územních plánů, nebo stavební projekty v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo navrhující řešení veřejného prostranství nebo většího územního celku.

Jako soutěžní návrhy mohly být podány:

a) Návrhy realizované, to znamená již vydané územní plány, jejich změny, regulační plány nebo územní studie zapsané do evidence územně plánovací činnosti, studie, které se staly podkladem pro realizované změny územního plánu nebo vydaná územní rozhodnutí, k vydání nebo zapsání musí dojít nejpozději do 10. března 2021.

b) Návrhy v ukončené fázi práce, to znamená, územní plány a regulační plány ve fázi ukončeného návrhu, nebo územní studie odevzdané a dosud do evidence územně plánovací činnosti nezapsané, nebo studie podané s žádostí o změnu územně plánovací dokumentace nebo s žádostí o územní rozhodnutí, předložené na stavební úřad nejpozději do 10. března 2021.

Mezi přihlášenými projekty je PROPOJENÍ NOVÁ PIVOVARSKÁ – KAROLINA v Ostravě. | Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Odborná porota soutěže Urbanistický projekt roku 2021:

• doc. Ing. arch. Petr Durdík, předseda poroty
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
• Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
• Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Ing. Pavel Křeček
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
• Ing. arch. Jiří Vasiluk
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
• Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Český svaz stavebních inženýrů

 

V seznamu přihlášených projektů je také Terminál Smíchovské nádraží, Praha. | Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Přihlášené projekty byly zveřejněny na webu a zároveň bylo spuštěno tradiční hlasování veřejnosti, které bude otevřeno do 20. 6. 2021 do 24:00 hod.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny a představeny na slavnostním večeru, který se uskuteční s ohledem na aktuální situaci na konci června 2021 (termín bude dle vývoje situace v ČR upřesněn) a proběhne i v on-line verzi.

Uděleny budou nominace, titul, cena veřejnosti a také zvláštní ceny. Přihlášené projekty budou tradičně představovány originálními filmovými spoty.

Více informací o soutěži a přihlášku naleznete na www.stavbaroku.cz.

red
ZDROJ: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství