Architektura potřebuje osvětu

Architektura potřebuje osvětu

Většina evropských zemí v současné době disponuje dokumentem Politika architektury. Česká komora architektů počátkem roku 2007 sestavila podobný deklarativní dokument a má zájem na tom, aby byl schválen jako vládní usnesení. V loňském roce proto požádala o připomínkování textu všechna ministerstva, kterých se tento dokument týká, a v současné době zpracovává jejich připomínky. Zároveň připravuje v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009 konferenci na toto téma.Kde vznikly myšlenky politiky architektury?

Během francouzského předsednictví v roce 2000 vznikl poradní orgán tzv. Evropské fórum politiky architektury (European Forum for Architectural Policies – EFAP1). Jde o neformální síť, která spojuje vládní, profesní a kulturní instituce ze všech členských států EU. Jejím hlavním cílem je podpora architektonických politik zaměřených na posílení městské a krajinné kvality a obecně kvality životního prostředí jak na národní, tak evropské úrovni. Členskou základnu fóra tvoří za každou zemi tři skupiny – „pilíře“: správa (příslušná ministerstva), profesní organizace (komory) a kulturní instituce (muzea, galerie apod.). K dosavadním významným úspěchům patří přijetí „Usnesení Rady EU 2001/C 73/04 o kvalitě architektury v městském a venkovském prostředí“2. Přijetím této rezoluce došlo k završení mnohaletého společného úsilí členských a přidružených států EU (včetně České republiky) o uznání podpory kvalitní architektury a životního prostředí jako jednoho ze zásadních programů politik Evropské unie. Členské státy se zde zavázaly:

  • zintenzivnit snahy o zlepšení znalostí a podporu architektury a urbanizmu, zvýšit povědomí příslušných úřadů a veřejnosti, prohloubit povědomí o hodnotě architektonické, urbánní a krajinné kultury;
  • zohlednit specifické povahy architektonické služby v rozhodování a postupech, které to vyžadují;
  • podporovat architektonickou kvalitu prostřednictvím exemplárních veřejných nařízení o výstavbě;
  • napomáhat výměně informací a zkušeností v oboru architektury.

Které státy mají politiku architektury?

Přijetí Usnesení Rady EU o kvalitě architektury v městském a venkovském prostředí a institucionální podpora EFAP vedly k zintenzivnění úsilí kulturních a profesních organizací členských států k přijetí obdobných opatření na národní i regionální úrovni. Podle průzkumů EFAP z roku 20053 z pětadvaceti členských zemí EU zformulovalo a odsouhlasilo architektonickou politiku osm zemí již před rokem 2000, po vydání rezoluce ji přijalo dalších pět zemí a v současné době vznikají návrhy v jedenácti zemích.

Co je pro téměř všechny politiky architektury společné?

Většina států ve svých politikách uvádí potřebu obecné podpory architektury.
Dalším společným znakem je nutnost výchovy a osvěty veřejnosti k pochopení významu kvalitní architektury.
Také vztah architektury, životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje lze považovat za další prvek, který se objevuje téměř ve všech dokumentech.

Názory se také shodují na přístupu k výzkumu a odbornému vzdělávání. Obecně státy podporují vzdělání a výzkum v oblasti architektury a také inovace.

Politika architektury v České republice
Cílem programu politika architektury v České republice je především podpora rozvoje kvalitní architektury v městském i venkovském prostředí a zvyšování povědomí občanů o významu architektury pro kvalitu života, a to působením ve třech oblastech:
1) Výchova a vzdělávání,
2) Veřejná výstavba,
3) Aktivity spojené s podporou architektury.

Co je politika architektury?

Politika architektury se snaží zabezpečit právo všech občanů na příznivé životní prostředí, které je uvedené v Listině základních práv a svobod. Chce to uskutečnit zlepšením podmínek pro vznik a ochranu harmonického a kvalitního vystavěného4 prostředí, které je tvořeno nejen budovami, komunikacemi, drobnými stavbami, ale i zelení, lesy, parky a dalšími součástmi životního prostředí vytvořenými činností člověka. Význam vystavěného prostředí je pro obyvatele nemalý, jelikož výstavba patří mezi hlavní spotřebitele materiálových a energetických zdrojů a také mezi významné znečišťovatele životního prostředí. Snaha o úspory energie a zlepšování stávajících postupů a technologií povede k trvale udržitelnému rozvoji.

Jak zavést politiku architektury do praxe?

Výchova a vzdělávání
Jestliže chceme mít vliv na zvyšování povědomí občanů o významu architektury na kvalitu života, musíme podporovat v systému předškolního, základního, středního, vyššího odborného, vysokoškolského a jiného vzdělávání témata urbanistická a architektonická se zaměřením na utváření krajiny, urbánního prostředí a architekturu, a jejich zařazení do učebních osnov a plánů v rámci celého vzdělávacího systému. Musíme začít působit v oblasti výchovy a vzdělávání, především výchovou dětí předškolního a školního věku.

Zajímavým příkladem, jak lze působit na výchovu dětí, je činnost finské mezinárodní organizace pro architektonickou výchovu s názvem PLAYCE5 (play + space). Zde je soustředěna skupina odborníků, kteří se snaží zapojit zejména mladé lidi do aktivit souvisejících s vystavěným životním prostředím. Své cíle realizují tak, že organizují semináře a konference, kde se setkávají na jedné straně odborníci a na straně druhé mladí lidé. Od svého založení v roce 2003 realizovali mnoho projektů. ZDalším dobrým příkladem, jak může být realizována výchova dětí k poznávání a chápání architektury, je Finská politika architektury6, kde jsou do vzdělávacího systému, tedy do učebních osnov nauky o prostředí, biologie, zeměpisu, dějepisu a státovědy zakomponována témata spojená s vystavěným prostředím a kvalitním životním prostředím.

Veřejná výstavba

Stát je povinen pečovat o kvalitu životního prostředí občanů. Je tedy v jeho zájmu, aby veřejná výstavba vykazovala vysokou kvalitu architektonického, technického i ekonomického řešení a naplňovala požadavky trvale udržitelného rozvoje. Veřejná správa je a zřejmě i nadále bude největším stavebním investorem. Je důležité, aby se zadavatelé veřejných stavebních zakázek opírali o názory kvalifikovaných odborníků zejména z oblasti architektury, urbanizmu a zahradní a krajinářské tvorby. Výběr zhotovitelů projektů veřejných stavebních zakázek by měl být prováděn na základě výsledků architektonických soutěží o návrh, který lze považovat za nejtransparentnější způsob zadávání zakázek zejména v oblasti architektury a územního plánování.

Při zadávání veřejných zakázek ve výstavbě by neměla být kritériem nejnižší cena, ale kvalita a udržitelnost zdůrazňující architektonická řešení. Nejen v procesu zadávání veřejných zakázek, ale také v zadávání PPP7 projektů by měla být upřednostňována udržitelná a kvalitu zdůrazňující architektonická řešení ve výstavbě, a to nastavením takových podmínek a hodnotících kritérií, které by takové vlastnosti zdůrazňovaly. Podobný způsob prosazení politiky architektury v této oblasti mají i ostatní členské státy. Bude-li celý veřejný sektor postupovat dle zásad politiky architektury, bude zaručen rozvoj kvalitního vystavěného prostředí a tento postup bude vzorem pro sektor soukromý.

Aktivity spojené s podporou architektury

Jedním z dalších cílů předkládaného programu je také podpora vzniku a činnosti Centra české architektury, které by mělo být místem pro organizování výstav, seminářů a výměnu informací zejména v oblasti architektury. Podobné instituce již úspěšně fungují v okolních státech, např. Architekturzentrum ve Vídni8, Deutsches Architekturzentrum v Berlíně9, Německé muzeum architektury ve Frankfurtu nad Mohanem10 nebo Muzeum architektury ve Vratislavi11.

Konference v rámci předsednictví ČR v Radě EU

Česká komora architektů uspořádá s podporou Ministerstva pro místní rozvoj konferenci s názvem Formy Politik architektury v rámci EU, jejich místo v právním systému zemí a příklady konkrétního uplatnění ve společnosti v rámci předsednictví ČR v Radě EU v 1. polovině roku 2009. Termín zasedání byl stanoven na 17. – 18. dubna 2009 a projednávána na ní budou i další témata, která se objevila na konferencích předchozích předsedajících států. Nyní předsedá EU Slovinsko, které uspořádalo ve dnech 15. – 17. června 2008 v Lublani konferenci se zaměřením na problematiku regenerace městského prostředí a přizpůsobení se klimatickým změnám. Hlavním diskusním tématem byla udržitelnost urbanistického a architektonického rozvoje. Tématem udržitelnosti se EFAP zabývá již delší dobu, dokonce k tomuto tématu vzniká deklarace, která navazuje na výše zmíněné Usnesení Rady EU 2001/C 73/04.

Po Slovinsku převezme předsednictví Francie, která uspořádá v průběhu měsíce září 2008 v Paříži konferenci, která bude zaměřena na roli architekta v udržitelném rozvoji (nejen v technologickém slova smyslu, ale také ve smyslu urbanizmu, sociální obnovy a rozvoje). V rámci předsednictví Francie budou projednávána obě témata roku 2008 v souvislostech, tedy územní politika versus architektura, z čehož vyplyne potřeba existence rezoluce koordinace těchto dvou problematik. Jednání by měla vyústit k přijetí Deklarace o urbanistickém a architektonickém rozvoji.

Pokud bude Deklarace přijata, Česká republika ji v rámci svého předsednictví zhodnotí, osvětlí její přínos urbanistickému a architektonickému vývoji a poukáže na její praktickou implementaci. Pokud Deklarace přijata nebude, pak se ji Česká republika pokusí dále prosazovat a posunout ji blíže k přijetí.

Konference připravovaná Českou komorou architektů bude určena zejména politikům, výkonným úředníkům a odborné veřejnosti. Představí jim politiku architektury jako užitečný nástroj a bude demonstrovat na konkrétních příkladech její efektivní využití. Akce bude mít dvě základní části, první bude spočívat spíše v technické informaci o tom, které politiky architektury byly v členských státech EU přijaty, jakou mají legislativní formu a jaké mají postavení v právním systému společnosti. Druhá část bude dokladovat, jak jsou politiky architektury prakticky uplatňovány. Uvedením konkrétních realizovaných projektů bude možno dokázat, že proklamace uvedené v textech politik mají konkrétní výsledky a dopady na společnost.

Ing. Ludmila Cepáková, Mgr. Markéta ­Pražanová
Foto: AZ Wien

Ludmila Cepáková je pracovnicí Kanceláře ČKA Brno, Markéta Pražanová, pracuje v tiskovém a informačním servisu ČKA.

1 www.efap-fepa.eu
2  Council Resolution of 12 February 2001 on architectural quality in urban nad rural environments 2001/C 73/04
3  www.architecture-forum.net/dbfiles/news_0052_en_EFA%20Survey.pdf
4  Z ang. Built Environment – souhrn všech částí životního prostředí vytvořených stavební činností člověka (sídla, budovy, konstrukce, komunikace, udržované lesy, parky atd.)
5  www.playce.org
6  www.arkkitehtuurikasvatus.fi/english/yleista.php
7  z angl. Public Private Partnership
8 www.azw.at
9  www.daz.de
10 www.dam-online.de
11 www.ma.wroc.pl