Partneři sekce:

Realizace ETICS na historickém objektu

Realizace ETICS na historickém objektu

Objekt Velkého dělostřeleckého skladu nacházející se v areálu Korunní pevnůstky je součástí původního bastionového opevnění historického centra města. Objekt byl vystavěn v 50. letech 19. století z důvodu potřeby nového rozsáhlého dělostřeleckého skladiště. Pro výstavbu bylo spotřebováno 220 000 kusů cihel, nicméně ani tato stavba později nedostačovala, a tak byla doplněna ještě Malým dělostřeleckým skladem v jejím sousedství.

V průběhu let se způsob využití celého areálu i staveb v něm měnil. Od původního účelu armádního skladu, přes zamýšlenou, ale z důvodu nedostatku financí neuskutečněnou kompletní přestavbu areálu na kasárny, byl objekt později užíván jako stáje a konečně i jako součást botanické zahrady. Později objekt zcela ztratil využití a mnoho let chátral.

Objekt Velkého dělostřeleckého skladu v areálu na fotografii zachycující stav před započetím rekonstrukčních prací a na schématu areálu.
Objekt Velkého dělostřeleckého skladu v areálu na fotografii zachycující stav před započetím rekonstrukčních prací a na schématu areálu.

Cesta k obnově

V únoru 2008 byl areál prodán občanskému sdružení, nyní spolku Muzeum Olomoucké pevnosti, z. s. Od tohoto období se na rekonstrukci a obnově celého areálu aktivně pracuje. Zásadními daty pro vlastní objekt Velkého dělostřeleckého skladu bylo podání projektu „Pevnost poznání“ – vybudování interaktivního vzdělávacího centra, o který zažádala Univerzita Palackého v červnu 2010, a jeho slavnostní otevření v dubnu 2015.

Obě římsy byly nahrazeny lehkými prvky z pěnového polystyrenu. Pro povrchovou úpravu byla zvolena minerální omítka podobná dobové vápenné omítce.
Obě římsy byly nahrazeny lehkými prvky z pěnového polystyrenu. Pro povrchovou úpravu byla zvolena minerální omítka podobná dobové vápenné omítce.

Původní stav

Jak již bylo uvedeno, objekt několikrát změnil majitele a s ním i účel užívání. To se pochopitelně velice negativně projevilo na celkovém technickém stavu objektu. Postupně došlo k destrukci střešního pláště, zatékání do objektu, zásadnímu poškození povrchových úprav zdiva v kombinaci s napadením hlavních konstrukčních prvků stavby škůdci v podobě nadměrné vlhkosti, solných výkvětů na zdivu, dřevokazných škůdců a dalších typických projevů zanedbané údržby. Stav zdiva a podloží objektů také výrazně negativně ovlivnilo ustájení zvířat.

Stav objektu před započetím rekonstrukčních prací.

Stav objektu před započetím rekonstrukčních prací.

Tento stav si vyžádal zásadní rekonstrukci budovy. Pro všechny konstrukční části musely být použity adekvátní materiály s vyhovujícími technicko-fyzikálními parametry. Vše mimo jiné v dokonalém souladu s požadavky památkové péče, jelikož objekt je jako součást Městské památkové rezervace Olomouc památkově chráněn. Toto se muselo bezvýhradně dodržet i při realizaci nové celoplošné povrchové úpravy vnějšího obvodového zdiva, kde navíc přibyl požadavek i na dodatečné zateplení objetu z důvodu nutného snížené energetické náročnosti budovy.      

Stav objektu po úspěšné rekonstrukci.
Stav objektu po úspěšné rekonstrukci

Technické řešení zateplení

Pro bezvadnou aplikaci systému ETICS byla soudržná část původní jádrové omítky zachována a zbylé nevyhovující části byly provedeny nově. Systémovou dodávku materiálů ETICS provedl dodavatel Weber, zcela v souladu s požadavky projektu a Památkové péče včetně speciální minerální škrábané omítky co nejvíce připomínající vzhled a strukturu omítky původní.

Od partnerů ASB

Skladba systému ETICS 1) lepicí hmota weber therm plus ultra 2) tepelněizolační deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska v tloušťce 50 mm 3) talířové hmoždinky 4) vrstva lepicího tmelu weber therm plus ultra 5) skleněná síťovina 6) podkladní nátěr 7) hrubá škrábaná minerální omítka
Skladba systému ETICS
1) lepicí hmota weber therm plus ultra
2) tepelněizolační deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska v tloušťce 50 mm
3) talířové hmoždinky
4) vrstva lepicího tmelu weber therm plus ultra
5) skleněná síťovina
6) podkladní nátěr
7) hrubá škrábaná minerální omítka
Zateplovací systém ETICS weber therm plus ultra s izolantem Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska tl. 50 mm včetně ostění oken a dveří.
Zateplovací systém ETICS weber therm plus ultra s izolantem Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska tl. 50 mm včetně ostění oken a dveří.

Jako tepelný izolant byla použita termoizolační deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska z produktové řady Kingspan Kooltherm® na bázi tvrzené resolové pěny v tloušťce 50 mm. Zásadním technickým důvodem použití této desky jsou mimo mnoha dalších dokonalá tepelněizolační schopnost umožňující splnění požadavků na tepelnou ochranu budov při velmi malé tloušťce izolantu, dále zanedbatelná nasákavost a dostatečná tvarová stabilita zaručující konstantní mechanicko-fyzikální parametry po celou dobu životnosti desky a v neposlední řadě dokonalá odolnost proti agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu a ptákům díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra a zesílené textilní povrchové úpravě.

Srovnání tloušťky izolací se stejným součinitelem prostupu tepla. Vlevo izolace Kooltherm, vpravo běžná minerální izolace.
Srovnání tloušťky izolací se stejným součinitelem prostupu tepla. Vlevo izolace Kooltherm, vpravo běžná minerální izolace.
Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska
Kingspan Kooltherm® K5
Kontaktní fasádní deska

TEXT + FOTO: KINGSPAN IZOLACE a Tomáš Pošta, WEBER