Kvalitně provedený KZS může sloužit desítky let
Galerie(5)

Kvalitně provedený KZS může sloužit desítky let

Partneři sekce:

Kontaktní zateplovací systém přináší uživateli mnoho nesporných výhod, a proto je důležité dbát na jeho správný návrh a kvalitní provedení. Při dodržení technologického předpisu výrobce systému a správném provedení detailů na fasádě lze životnost ETICS počítat na mnoho desítek let.

Pro návrh a realizaci vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě včetně názvů jednotlivých výrobků. Dokumentace musí obsahovat i skladbu původního obvodového pláště. Před zpracováním dokumentace je potřeba provést odborný průzkum objektu (např. zjištění přídržnosti omítek u dodatečně zateplovaných objektů, rovinnost plochy apod.).

Pozor na počasí

Při provádění ETICS je potřeba dbát na klimatické podmínky. Teplota vzduchu po dobu provádění ETICS a dále po dobu stanovenou v dokumentaci ETICS nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C, pokud dokumentace ETICS nestanoví jinak. Při zpracování silikátových výrobků smí být teplota v rozmezí +8 °C až +25 °C.

Obdobně nesmí být povrchová teplota podkladu a všech součástí ETICS nižší než +5 °C. Po dobu provádění jednotlivých technologických operací ETICS a po dobu zrání jeho součástí musí být zajištěna ochrana před deštěm.

Po dobu svého zrání musí být před přímým slunečním zářením chráněna základní vrstva, penetrační nátěr, omítka a popřípadě její nátěr. Vzhledem k vyšší pohltivosti tepla šedých fasádních polystyrenových desek se doporučuje zakrýt lešení fasádními sítěmi.

Lepení desek pomocí obvodového rámečku a tří středových terčů.

Lepení desek pomocí obvodového rámečku a tří středových terčů.

Varianty lepení

Tepelněizolační desky je možné lepit pomocí obvodového rámečku silného 20–30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl lepený spoj s minimálně 40–60 % přilepené plochy desky (dle varianty povrchové úpravy). Tento způsob lepení umožňuje částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu. Nebo může být lepení provedeno celoplošně na celý rubový povrch desky tepelné izolace (vodorovně hřebenovým hladítkem, velikost zubů 8–10 mm).

Tento způsob lepení neumožňuje eliminovat nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 mm / 1 bm). Desky minerální vlny s kolmými vlákny vyžadují vždy celoplošné lepení. Vyrovnání nerovnosti podkladu pomocí tzv. podlepů je zcela nepřípustné!

Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být v jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin a k pronikání vody do systému. Lze toho docílit použitím těsnicích pásek, připojovacích a ukončovacích profilů, dilatačních profilů a tmelů.

Osazené okenní připojovací profily ve špaletě a nadpraží okna.
Osazené okenní připojovací profily ve špaletě a nadpraží okna.

Ochrana proti vodě

Proti stékání srážkové vody ze svislých povrchů fasády do kritických míst v blízkosti rámů oken a dveří se doporučuje v přesazích vystupujících podlaží a případně v nadpražích okenních a dveřních otvorů osadit ukončovací profily s okapničkou. Pro přenesení pohybů mezi ETICS a konstrukcí výplně otvoru se doporučuje používat okenní a dveřní připojovací profily ETICS se síťovinou. Tyto profily je potřeba volit podle navržené tloušťky ETICS, velikosti a barvy okenního nebo dveřního rámu.

Ověření rovinnosti podkladu.

Ověření rovinnosti podkladu.

Upevnění izolace

Základní vrstva se provádí v tloušťce optimálně 3–4 mm. Lepicí hmota se nanáší metodou „mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty se provede vyztužení základní vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny.

Stěrková hmota, která prostoupila pásy sklotextilní síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí pomocí nerezového hladítka pohybem shora dolů. Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm.

Vytvoření vyztužené základní vrstvy.
Vytvoření vyztužené základní vrstvy.

Technologická kázeň

Kompletní přehled požadavků, podmínek a postupů je k dispozici v technologickém předpise dodavatele ETICS. Technický dozor stavebníka i projektant by měli dbát na to, aby montáž zateplovacího systému prováděly pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků pro provádění konkrétního ETICS.

Lepení desek pomocí obvodového rámečku a tří středových terčů.

Lepení desek pomocí obvodového rámečku a tří středových terčů.

Pozor!

Desky minerální vlny s kolmými vlákny vyžadují vždy celoplošné lepení. Vyrovnání nerovnosti podkladu pomocí tzv. podlepů je zcela nepřípustné!

TEXT: Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.
FOTO: BAUMIT

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2017.