Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Kvalita komponentů pro zateplení

Kvalita komponentů pro zateplení

Vzdor existenci disperzních lepidel a polyuretanové pěny pro lepení pěnového polystyrenu zůstává na trhu v ČR dominantní lepicí hmotou pro izolanty v ETICS tenkovrstvá cementová malta se speciálními přísadami.

Hmoty pro lepení tepelného izolantu

Aby bylo možno hodnotit kvalitu těchto hmot, je třeba koncept receptury upřesnit alespoň tak, že zhruba 1/3 objemu tvoří obvykle pojivo z rychlovazného portlandského cementu, zhruba 2/3 objemu plniva sestává buď z kombinace praných křemenných písků a jemně mletého vápence, nebo pouze z mletého a drceného vápence různých frakcí s tím, že zrnitost plniva bývá obvykle limitována zrnem průměru do 1 mm, častěji do 0,7 mm.

Zbývající přísady tvoří dva typy chemikálií – éter celulózy pro tzv. chemickou retenci záměsové vody a disperzní prášek, který zvyšuje adhezi cementové malty a do jisté míry i flexibilizuje křehké krystalické struktury zatvrdlého cementu.

Dávkování éterů celulózy má vazbu na množství cementu v receptuře a obvykle se pohybuje v rozmezí 0,27 až 0,30  % hmotnostního. Snížení dávky v uvedeném rozmezí se poměrně rychle projeví především v teplejším období, protože malta v tenké vrstvě s nedostatečnou retencí záměsové vody rychle zasychá a následně „zprahne“. S dávkou éteru celulózy v receptuře se proto obvykle příliš nehazarduje.

Dávka disperzního prášku byla a je u různých výrobců proměnlivá a je nutno říci, že se v čase v souvislosti s tlakem na konečnou cenu produktu průběžně snižuje. Je totiž jedním z nejdražších komponentů při výrobě suché maltové směsi. Byl-li v 90. letech 20. století u prestižních výrobců obvyklý podíl redispergovatelných prášků v receptuře mezi 2,0 až 4,0 % hmotnosti, pohybuje se dnes u cenově výhodných produktů v rozmezí od 0,3 do 1,0 %. Tlak na další snižování tohoto podílu trvá.

Důsledkem nižšího obsahu disperzního prášku v receptuře je nižší adheze lepicí hmoty, především k izolantům. Je naivní se domnívat, že bude možno běžným způsobem získat informace o obsahu disperzního prášku v receptuře nabízených produktů. Proto nezbývá, než hledat způsoby, jak kvalitu lepicí malty ověřit v provozních podmínkách skladu nebo stavby.

V praxi se osvědčila zkouška, která laicky ověřuje přídržnost lepicí hmoty k izolantu z EPS formou slepení dvou krychlí o rozměru 100 × 100 × 100 mm s tím, že se na obě krychle na styčné straně nanese lepicí hmota, připravená podle návodu výrobce, a krychle se slepí tak, aby vrstva adheziva mezi nimi měla tloušťku cca 5 mm. Zbytek vytlačené hmoty po obvodu se odstraní a připravený vzorek se nechá při normálních podmínkách (20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu, tj. podmínky v normálním bytu) vyzrát minimálně 5 dnů. Po této době je možno osovým tahem krychle od sebe odtrhnout.

Pokud dojde k porušení takto připraveného zkušebního vzorku jinde než ve hmotě polystyrenu, je vhodné kontaktovat dodavatele nebo výrobce zkoušené lepicí hmoty. S ohledem na snižující se soudržnost polystyrenů je vhodnější pro zkoušku používat desky polystyrenu EPS 100 F. V praxi se vadná lepicí hmota projeví obvykle odpadáváním nalepených desek, provázeným „hladkou“ separací lepicí hmoty od rubu tepelněizolační desky. V případě zjištění závady tohoto typu je vhodné zajistit pro potřeby případných dalších zkoušek neporušený pytel lepicí hmoty příslušné výrobní šarže.

Příslušenství ETICS

Mají-li výše uvedené komponenty ETICS poměrně přesně vymezené hranice přípustné kvality v národních a evropských technických předpisech a normách, je oblast příslušenství ETICS prozatím bez pravidel. V souladu s právními předpisy je možno v ČR zabudovat jako příslušenství ETICS do stavby prakticky cokoli. Tento stav v prostředí, kde vše řídí neviditelná ruka trhu, postupně přináší své výsledky. Příslušenství ETICS z hliníku se v souladu s evropskými trendy stává málo perspektivním v souvislosti se zjištěním malé odolnosti hliníku vůči alkalické korozi.

Proto je dnes pozornost technické veřejnosti směrována k příslušenství ETICS z plastů. Z hlediska defektoskopické praxe se jako nejčastější problémy u této skupiny výrobků vyskytují odtržení výztužné tkaniny od plastových profilů a lišt a separace nebo přetržení napojovací lepicí mechové pásky od rámů výplní otvorů.

Průběžným tématem k diskusi je stárnutí a rázová odolnost plastů pro výrobu profilů a lišt. Za této situace se podařilo z iniciativy společnosti HPI-CZ, s. r. o., na konci roku 2010 vytvořit při TZÚS Praha, s. p., pobočka Brno, pracovní skupinu, která postupně sdružila všechny významné výrobce plastového příslušenství ETICS v ČR a specialisty z Cechu pro zateplování budov ČR.

Výstupem práce této skupiny je soubor zkušebních postupů a referenčních mezí kvality pro příslušenství ETICS z plastů a výztužné tkaniny. Tento dokument má již v nejbližší době sloužit jako podklad pro vydávání nepovinných výrobkových certifikátů kvality příslušenství ETICS s platností pro území ČR.

Další informace naleznete na www.hpi-cz.eu.

HPI – CZ spol. s. r. o.

Hradec Králové, 503 01
Kotrčova 306

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.eu
prodej@hpi-cz.eu

–>–>