Aplikace minerálních akustických výrobků při úpravách bytového fondu
Galerie(8)

Aplikace minerálních akustických výrobků při úpravách bytového fondu

Partneři sekce:

K tomu, abychom odstranili příčinu hluku v místnosti, musíme znát principy šíření zvuku a jeho tlumení. Různé materiály a konstrukce vyžadují různá řešení. Jaké stavební úpravy s aplikací minerálních akustických výrobků je možné zvolit v panelových, cihlových a rodinných domech k zachování nejen dobrých sousedských vztahů se dozvíme v následujícím článku.

V předchozích letech byly úspěšně používány minerální akustické izolace v mnoha způsobech montáže a aplikace. V zásadě se vždy jednalo o využití dvou hlavních charakteristik, které platí pro každý výrobek, ale v různých situacích a různém způsobu tlumení zvuků fungují zcela odlišně. Pochopení těchto dvou principů je zcela zásadní.

Jedná se o:

  • tlumení absorpcí v izolaci (pohlcením),
  • tlumení průchodem zvuku izolací, (obojí omezuje šíření zvuků vzduchem),
  • specifické tlumení kročejového hluku.

 
Tlumení absorpcí
Při tlumení absorpcí, tedy pohlcením, se využívá vlastností porézního povrchu izolačních výrobků, do kterého se zvuk dostane, pokud není jejich povrch krytý odrazivou úpravou (hliníkovou fólií, omítkou, plechem apod.). Dobře takto fungují poloměkké a měkké desky od tloušťky 50 až 60 mm výše (čím větší tloušťka, tím lepší tlumení).

Tlumení průchodem zvuku izolačními výrobky
Při tlumení průchodem zvuku izolačními výrobky se hladina zvuku snižuje vlivem prostorového uspořádání a kmitání vláken. Rozhoduje zde hmotnost izolace (čím větší hmotnost, tím lepší tlumení) a opět tloušťka izolace (čím větší tloušťka, tím lepší tlumení). Takto fungují polotvrdé až tvrdé desky, které mohou být zakryty omítkou, sádrokartonem, plechem apod.

V těchto případech se jedná o zvuky, které se šíří vzduchem. Existují ale také zvuky, které se šíří pevnými látkami (konstrukcemi, stropy, stěnami). Jejich rychlost šíření je mnohem větší než při šíření vzduchem, stejně jako intenzita pronikání, proto se tyto zvuky tlumí velmi obtížně. Příkladem je například kročejový hluk, zvuky z výtahových strojoven a šachet nebo zavírání dveří.

Specifické tlumení kročejového hluku
Jde o tlumení zvuku průchodem pomocí izolace, která od sebe odděluje konstrukce, v nichž (anebo na jejichž povrchu) zvuky vznikají. Jedná se o izolační produkty, které musejí přenášet i statické zatížení, a přitom zůstat trvale pružné. V praktických aplikacích se toho využívá tak, že absorpční opatření zpravidla snižují hluk ve stejném prostoru, kde se vyskytuje zdroj hluku (např. prostor výměníku s hlučným oběhovým čerpadlem). U tlumení průchodem zvuku izolačními výrobky se jedná o vzduchovou neprůzvučnost, kdy se do cestě zvuku postaví například dělicí příčky – zdroj zvuku je tedy v jiném prostoru a v druhé, tzv. chráněné místnosti se pak hladina hluku sníží průchodem tlumicí přepážkou (stěnou, příčkou atd.). Akustická opatření mohou také zahrnovat speciální dveře a okna, která jsou k tomu akusticky uzpůsobena. Pochopitelně v oknech se na rozdíl ode dveří nepoužívají izolační desky z minerálních vláken.
–>–>
Panelové domy, činžovní domy
Typické stavební konstrukce daných budov vykazují určité společné vlastnosti a vzhledem ke konceptu a realizaci domů se zde vyskytuje velké množství určitých konstrukčních limitů. Tato omezení přinášejí komplikace pro všechny dodatečné úpravy a změny – zpravidla se jedná o omezení daná možnostmi realizovat jen tenké příčky nebo předstěny, jen malé snížení stropů u podhledů; největší rozpory vznikají u plovoucích podlah.

Lepší situace nastává u starších činžovních domů, kde bývají zpravidla vyšší stropy místností a vnitřní půdorysné dispozice umožňují použití izolací o větších tloušťkách a silnějších příček, které mají vždy větší útlum a poskytují komfortnější výsledné hodnoty.

Stavební úpravy se mohou týkat témat odhlučnění bytů vzájemně mezi sebou, eventuálně od provozoven a zařízení nacházejících se v bytových domech.

Hluk přicházející stropy shora se nejlépe odstraní pomocí plovoucí podlahy, pokud se jedná o zvuky způsobené chozením po podlaze nebo pádem předmětů na podlahu. Plovoucí podlaha se ovšem musí instalovat ve vrchním bytě nebo provozovně, tedy tam, kde se nachází zdroj zvuku – a to je často kamenem úrazu z důvodu špatných sousedských vztahů. Instalace podhledu pod zdrojem zvuku je daleko méně účinná; kromě jiného také proto, že se zvuk dostal do stropních a stěnových konstrukcí a dole pak „obejde“ podhled a vyzáří se ze stěn.

Plovoucí podlaha oddělí nosnou (hrubou) podlahovou konstrukci pomocí izolačních desek od vrchní roznášecí desky (ta může být lehká – z dřevovláknitých desek, např. systémová typu AKUFLOOR, případně těžká – s betonovou armovací roznášecí deskou, eventuálně s nosnou deskou z anhydritu). U lehkých podlah lze realizovat plovoucí úpravu o minimální tloušťce 50 mm (Steprock HD 20 mm + 2 × 15 mm) bez nášlapné vrstvy. U těžkých plovoucích podlah je minimální výška úpravy 70 mm (Steprock ND 20 mm + 50 mm vyztuženého betonu), podlaha s anhydritem může být o 10 až 15 mm tenčí. Důležité je nezaměňovat tyto plovoucí podlahy s plovoucími nášlapnými vrstvami (laminátem, dřevěnou lamelou apod.), což jsou pouhé nášlapné úpravy instalované na roznášecí podlahové desky těžkých nebo lehkých plovoucích podlah.

Akustické izolace zvuků přicházejících shora, pokud jsou šířeny vzduchem, je vhodné a možné utlumit stropními podhledy. Pokud postačí jako povrchová úprava vzhled omítky, volí se jako podhled sádrokarton nebo sádrovlákno. Tyto těžké obkladové desky se kotví na konstrukci (rošt), do něhož se vkládají akustické izolační desky (Airrock ND), konstrukce však zčásti přenáší hluk – což lze tlumit podložkami pod kotvami závěsů anebo u malých místností rozepřením roštu mezi stěny. Vždy se musí prověřit statická únosnost stropů, zda unesou obklady, které jsou těžké (hrozí průhyb až prolomení stropní konstrukce při přetížení). Na hmotnosti podhledu závisí účinnost tlumení zvuku, důležité je odhlučnění závěsů (přerušení cesty zvuku pružnými prvky).

Jiným opatřením je zavěšení lehkých minerálních podhledů – využít lze průmyslové výrobky s povrchovou úpravou fleecem (netkanou textilií – černou nebo bílou). Pro interiéry se dodávají i speciální podhledové desky, které jednak tlumí zvuky procházející podhledem, a přitom mohou v místnosti, kde jsou instalované, zvuky buď odrážet, nebo pohlcovat, čehož se i využívá. Nehořlavé podhledové desky se vkládají do lehkých kovových roštů s lištami ve tvaru písmene T a pro lepší tlumení se doplňují akustickými deskami nad podhledem.

Izolování stěn je možné v zásadě v lehkých suchých systémech zlepšit takzvanou předstěnou, což je v podstatě akustická polopříčka: sestává z roštu přidaného ke stěně, izolace (nejlépe Airrock ND) a vnějšího obkladu, například cementotřískové desky, desky ze sádrokartonu, sádrovlákna, OSB desky nebo jejich kombinace (někdy doplněné i tabulemi vloženého ocelového plechu nebo jinou speciální technologií). I zde platí, že čím je větší plošná hmotnost předstěny, tím je větší dosažený útlum – ale musí se dodržet určité konstrukční zásady: rošt ani ostatní prvky polopříčky se nesmí dotýkat odhlučňované stěny a není vhodné zde ponechávat vzduchové mezery.

Dalšími opatřeními, které bývají nezbytné, je odstranění šíření zvuku ze strojoven – hlavně výtahů (starší konstrukce), vzduchotechniky, výměníkových stanic a čerpadel. Zde se nabízejí možnosti obkladů daných místností absorpčními obklady – zvykem je připevnit izolační desky s fleecem (Airrock ND FB1) na stropy a stěny, čímž se tlumí hluk co nejvíce u zdroje. Desky se připevňují hmoždinkami, za lišty anebo pomocí různých mechanickýck kotev. Druhým krokem je vždy položení strojů (čerpadel, pohonů, ventilátorů apod.) na pružné podložky a odstranění přenosu zvuku přímo do konstrukce (vinou vadného uložení bez pružných prvků – silentbloků, tlumicích desek atd.).

Poslední aplikací, kterou lze ale těžko zařadit do uvedených předchozích kategorií, je výplň dilatačních spár mezi objekty. Zde se minerálními deskami přerušuje akustický most – tzv. tvrdý kontakt mezi dvěma sousedními celky nebo stavbami, stejně tak se oddělují například monolitická tělesa výtahových šachet od okolních konstrukcí. Vhodnou izolací pro vyzdívané konstrukce z našeho pohledu je Airrock HD. Pokud se betonuje, je vhodné použít Steprock HD v malé tloušťce (20 až 50 mm), ve větší tloušťce Fasrock.

Rodinné domy
Úpravy týkající se stěn, podlah a stropů jsou v zásadě shodné s výše uvedenými. Specifické jsou navíc zpravidla následující typy konstrukcí:

a) Stropní konstrukce z dřevěných trámů anebo pálené keramické vložky (např.
Hurdis) na ocelových nosnících – doplnit lze lehkou plovoucí podlahou, takže doporučené izolační desky jsou Steprock HD v systému AKUFLOOR.

b) Akustické izolace šikmých střech – zejména v lokalitách s velkým hlukem z vnějšího prostředí (místo s přelety dopravních letadel, blízkost frekventované železnice nebo silniční sítě) se dá podle systému střechy dvouplášťové nebo tříplášťové a umístění izolace (mezi krokve nebo nad ně) napomoci tlumení poloměkkou, ale co nejtěžší minerální izolací (Airrock ND), bedněním a obklady v interiéru a také volbou nejvhodnější střešní krytiny (ploché šablony z vláknocementu – např. Česká krytina výrobce Cembrit, resp. plechové lisované velkoformátové tašky s akustickou fólií RAM 5 – Rockwool Acoustic Membrane o plošné hmotnosti 5 kg/m2) s co nejmenšími mezerami a drážkami. Při vhodné kombinaci těchto materiálů a systému nadkrokevních izolací TOPROCK lze docílit vzduchové neprůzvučnosti střechy s hodnotou 55 až 59 dB (laboratorní naměřená hodnota), což je pro lehkou konstrukci výjimečně vysoká hodnota.

V případech zateplování vnějších stěn pomocí provětrávaných konstrukcí se zateplením a obklady se používají absorpční desky pod fasádním krytím. Díky spárám v obkladech se i zde uplatní s výhodou absorpce zvuku – a aby izolace svým barevným vzhledem nerušila, je její vnější strana kašírovaná černým fleecem, takže její vzhled vytváří stínové černé spáry a neruší se tak barevný vzhled obkladu. Nejčastější izolační deskou pro tyto účely je Airrock ND nebo HD, s povrchovou úpravou FB1 (označení pro jednostranný černý fleece).

U vnějších stěn z plných nebo dutých cihel a bloků nebo jiného masivního zdiva se často vyskytuje otázka, nakolik se při dodatečném zateplení kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s izolantem na bázi kamenné vlny, např. Fasrockem nebo v poslední době stále častěji aplikovanou speciální dvojvrstvou deskou Frontrock MAX E v takovém případě zlepší vzduchová neprůzvučnost pro zvuky přicházejících z vnějšího prostředí dovnitř. Pro zdivo z pórobetonu mohou hodnoty zlepšení útlumu představovat od 2 do 6 dB s ohledem na další okolnosti, pro zdivo cihelné jsou zpravidla v rozmezí od 0 do 4 dB.

Také stěny dřevostaveb je možno zateplit kontaktním způsobem – izolačními deskami z kamenné vlny s omítkovou úpravou. I zde jsou výsledky ovlivněny mnoha okolnostmi, ale naměřené hodnoty zlepšení útlumu se pohybují v oblasti 1 až 2 dB, celkového útlumu stěny se zateplením lze dosáhnout na úrovni 47 až 48 dB.


Příklady typických hladin zvuku z různých zdrojů

Akustické úpravy v okolí obytných objektů
V případech, ve kterých je nutné utlumit prostory v blízkosti objektů (nevhodné okolní povrchy – odrazivé stěny, betonové nebo asfaltované vodorovné plochy, absence stromů, keřů), kde se hluk přenáší z dopravy, parkovišť pro motorová vozidla, provozováním sportovních her a podobným způsobem, se dá uvažovat také o stínění a tlumení přídavnými prvky namísto oplocení. Podobné stěny a dělicí prvky mají velký absorpční povrch, a tím zvuky pohltí a utiší prostory ve své blízkosti – nebo se naopak využívá jejich schopnosti zvuk odrazit a přenést jinam (což se u obytných bloků nebo pravidelně, pravoúhlé a symetricky rozeseté sestavě rodinných domů nemusí podařit). Pro pohltivé prvky v mnoha variantách (s obkladem z minerální izolace, s povrchem pro porůstání zeleně, s povrchovou úpravou pletivem, perforovaným profily, tahokovem apod.) se vytváří sloupková konstrukce, do které se vsadí pohltivé panely. Takový systém je znám i pod značkou RockDelta, který dodává stejnojmenná dceřiná společnost a osazují se do něj izolační akustické absorbéry
ROCKWOOL. Výhodou je jejich snadná montáž, lehká konstrukce, trvanlivost a velmi dobré akustické parametry. Založeny jsou na izolačních deskách s laboratorní váženou hodnotou pohltivosti aw = 0,85 – 1,00,
díky níž se tyto výrobky řadí do třídy zvukové pohltivosti A podle ČSN EN ISO 11654 (příloha B).

Konkrétní hodnoty uváděné v článku jsou podloženy akreditovanými měřeními v akustických laboratořích v ČR podle harmonizovaných norem ISO a jsou převoditelné do praxe. Vlastníkem nebo spoluvlastníkem zkušebních protokolů je společnost ROCKWOOL, a. s.

Závěrem
Díky velkému výběru minerálních akustických výrobků s dobrými akustickými vlastnostmi pro všechny aplikace lze dosahovat optimálních řešení, což je v akustice, kde může být každé opatření poměrně drahou záležitostí, důležité. K tomu se přidávají také výborné požární vlastnosti izolace z kamenné vlny a její trvanlivost.

TEXT: Ing. Pavel Matoušek
FOTO: ROCKWOOL

Autor je produktovým manažerem ve společnosti ROCKWOOL, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.