Partneři sekce:
 • Stavmat
 • REHAU
 • Českomoravský beton

Rychlé a přesné zdění bez míchačky

Rychlé a přesné zdění bez míchačky

Použití polyuretanové pěny ve stavebnictví není ničím neobvyklým. Nejběžnější oblastí použití je pravděpodobně montáž oken a dveří. Její použití místo malty určené ke spojování cihlářských prvků při zdění je však novinkou.

Kdybychom měli jedním slovem vystihnout, čím je diktován vývoj stavebních materiálů v posledních letech, můžeme bez obav říci, že jsou to úspory. Úspory energie při výrobě stavebních materiálů, při užívání stavby a v neposlední řadě i při stavebních technologiích. Učebnicovým příkladem jsou cihlářské zdicí materiály. Vývoj nových cihlářských zdicích tvarovek (dále jen tvarovek) v posledních dvou desetiletích radikálně snížil spotřebu zdicí malty, čímž došlo i k urychlení zednických stavebních prací. Nejčerstvější novinkou je zdění broušených tvarovek na zdicí pěnu DRYFIX.

Stavebně-fyzikální vlastnosti zdiva při použití této pěny, jakož i chování pěny v konstrukci jsme v uplynulých letech testovali ve více zemích. Na základě všech provedených zkoušek získal systém zdění na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX z přesných pálených cihelných bloků POROTHERM Profi potřebné osvědčení k použití ve stavbách v České republice u TZÚS Praha, s. p. Toto osvědčení je veřejně dostupné na webových stránkách výrobce. Jde tedy v případě materiálu POROTHERM o odzkoušenou stavební technologii.

Výhody použití zdicí pěny
Hlavní výhody použití pěny ke zdění jsou:

 • pěna se dodává v dóze, s níž se snadno manipuluje,
 • díky zdění bez míchačky se šetří náklady na vybavení stavby,
 • rychlé zdění bez přípravy malty ušetří až 50 % času proti klasickému způsobu zdění maltou,
 • s  pěnou lze zdít i v zimních měsících do teploty –5 °C,
 • tvarovky se spojují bez použití malty, což přispívá k minimalizaci vzniku tepelných mostů v ložné spáře.

Realizace s použitím zdicí pěny
Založení první řady
První řada tvarovek se zakládá na dokonale vodorovnou souvislou vrstvu vápenocementové malty s tloušťkou minimálně 10 mm. Aby bylo možné první řadu založit s požadovanou přesností, doporučuje se následující postup:

 • Výškové zaměření základové desky (stropu) v místě budoucích stěn je prvním důležitým krokem. Zaměření se doporučuje provádět až po natavení hydroizolačních pásů. Při nivelaci se určí nejvyšší bod na základové desce. Z této výšky se potom vychází při zakládání první řady.
 • K urovnání maltového lože se používá hli­níková lať dlouhá alespoň 2 m. Nanesení zakládacího maltového lože se úspěšně zvládne pomocí nivelační soupravy, která je složena ze dvou nastavitelných urovná­vacích lišt. Ty se postaví do vzájemné vzdá­lenosti podle délky hliníkové latě, která je k dispozici (minimálně 2 m), a následně nastaví pomocí rektifikačních šroubů do potřebné výšky pomo­cí nivelačního přístroje. Zároveň se nastaví i požadovaná šířka maltového lože podle tloušťky stěny a zkontroluje se vodorovná poloha urovnávacích lišt. Mezi urovnávací lišty se nanáší zakládací malta (obr. 1), přičemž je třeba dbát na její správnou konzistenci. Po nanesení se malta urovná pomocí hliníkové latě tažené po nastavených urovnávacích lištách (obr. 2).
 • Do takto urovnané malty je možné ukládat připravené tvarovky. Tvarovky musejí být do maltového lože ukládány opatrně podél zednické šňůry natažené mezi rohovými tvarovkami. Tvarovky se nesmějí do malty příliš zabořovat, v případě potřeby se jednotlivé tvarovky jemně urovnají pomocí gumového kladiva a vodováhy (obr. 3). Je třeba dbát na to, aby byla řada tvarovek vodorovná a mezi jednotli­vými tvarovkami nebyly výškové rozdíly.
Obr. 2: Urovnání malty pomocí hliníkové latě
Obr. 3: Urovnání tvarovek pomocí vodováhy

Zdění dalších řad
Od druhé řady tvarovek lze začít se zděním na pěnu. Dóza obsahující pěnu se po protřepání našroubuje na adaptér aplikační pistole. Potom se povolí regulační šroub a stiskne spoušť pistole minimálně na 2 sekundy. Pěna se dávkuje pomocí regulačního šroubu a spouště pistole.
Hlavní zásadou při nanášení pěny je, že při zdění nosných stěn, tj. při tloušťkách stěny nad 150 mm, se doporučuje nanášet paralelně dva pásy pěny s šířkou 3 cm ve vzdálenosti 5 cm od okrajů tvarovek (obr. 4).
U nenosných příček, tj. je-li tloušťka stěny do 150 mm, se doporučuje nanášet pouze jeden pás pěny v ose stěny. Tvarovky se ukládají ještě před zavadnutím povrchu pěny. Položená tvarovka by se už neměla posouvat ani nadzvedávat, protože jinak by bylo nutné nanášet opětovně nové pásy pěny.

Detaily
Detaily se řeší pomocí doplňkových cihel. K vytvoření správné vazby rohu se v případě potřeby (například při tloušťce obvodové stěny 440 mm) používají tzv. rohové a poloviční koncové tvarovky (obr. 5). Rohové tvarovky musejí být v každé vrstvě proti tvarovkám předcházející vrstvy na témže rohu půdorysně natočeny o 90° (obr. 6).
Doplňkové tvarovky mají hladké styčné plochy bez zazubení, a proto je potřeba pěnu nanášet i na ně.

Obr. 4: Ukládání tvarovek do dvou paralelních pásků pěnyObr. 5 a 6: Řešení rohu pomocí doplňkových tvarovek pro dosažení ideální vazby zdiva

Doporučení a upozornění

 • Před nanesením pěny je nutno ložné plochy tvarovek zbavit prachu po broušení. Nejjednodušším způsobem je přetřít je zednickým štětcem. Je-li teplota venkovního vzduchu vyšší než 0 °C, lze štětec namáčet do vody.
 • Pěnu je dovoleno používat při teplotě do –5 °C. Pozor však na teplotu obsahu dózy, tj. na teplotu pěny. Ta je během její aplikace velmi důležitá z hlediska dosažení deklarované vydatnosti pěny. Ideální pracovní teplota pěny je 20 °C. Při nižších teplotách se vydatnost snižuje, proto je třeba dózy, především v zimních měsících, až po moment aplikace skladovat při pokojové teplotě, případně vhodným způsobem chránit před vychlazením.
 • Při teplotách kolem 0 °C se prodlužuje i doba tvrdnutí pěny.
 • Po ukončení prací je možno aplikační pistoli nechat naplněnou pěnou a našroubovanou na plné dóze. Dóza s pěnou se odkládá a skladuje vždy ve svislé poloze pistolí nahoru.
 • V případě, že byla práce přerušena nebo ukončena na delší dobu, je potřeba aplikační pistoli vyčistit pomocí speciálního čističe pěny. Namísto dózy s pěnou se na aplikační pistoli nasadí dóza s čističem a krátkým stlačením se propláchne. Čerstvé zbytky pěny na aplikační pistoli se musejí postříkat čističem pro jejich odstranění.

Ing. Gabriel Szöllösi
FOTO: Wienerberger

Autor pracuje jako technik produktů firmy Wienerberger-Slovenské tehelne, spol. s r. o.

Recenzoval prof. ing. Mikuláš Šveda, Ph. D., který pracuje na Katedře materiálového inženýrství Fakulty stavební STU v Bratislavě.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.