Příčka z vápenopískového zdiva
Galerie(14)

Příčka z vápenopískového zdiva

Partneři sekce:

Cihly se kladou do rozprostřené vrstvy malty, která ve zdivu vytváří ložnou spáru. Tloušťka ložné spáry u vápenopískové cihly s výškou 238 mm je při zdění na maltu 12 mm; při výšce 248 mm a zdění na lepidlo je výška ložné spáry 2 mm.

Lepicí malta se musí nanášet tak, aby byla úplně pokryta celá ložná spára. Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá vazba cihel. Cihly se ve stěně mají provazovat po vrstvách tak, aby se stěna chovala jako jeden konstrukční prvek. Aby byla zabezpečena požadovaná vazba zdiva, musejí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami ve dvou vrstvách nad sebou vždy vzájemně posunuty minimálně o 95 mm.

První řada příčkových cihel se klade do maltového lůžka s tloušťkou přibližně 12 mm. Tím se dosáhne zarovnání případných nerovností na podkladu a zabezpečí se modulová výška příčky. Cihla se uloží do čerstvého maltového lůžka a zarovná pomocí vodováhy a gumového kladiva tak, aby výška horní hrany byla shodná s výškou horní hrany první řady obvodového zdiva. Dále se postupuje ukládáním cihel do strany. Svislé spáry se u prvků se systémem pero–drážka nemaltují, resp. maltují se jen v místech napojení a zlomů stěn, kde není spoj pero–drážka. V případě potřeby se poslední kus v dané řadě ořeže na požadovaný rozměr. Spoj mezi první a druhou řadou tvoří lepidlo, které se nanáší pomocí zubové stěrky.

Příčky je třeba s obvodovým zdivem vzájemně provázat, přičemž se na cihlu z boční strany nanese malta a namaltovaná strana se přiloží a přitlačí k obvodovému zdivu. V každé druhé spáře se příčka zaváže do obvodového zdiva. Při připojení příčky na nosné zdivo se využívá tzv. způsob natupo. Cihly se namaltují z boku a namaltovanou stranou přiloží a přitlačí na nosnou stěnu. U tohoto typu styku je potřebné v každé druhé ložné spáře realizovat ukotvení příčky v místě napojení stěn plochou kotvou z nerezové oceli, která se ohnutá do pravého úhlu vtlačí vodorovnou částí do malty na ložné spáře a její svislá část se přišroubuje pomocí šroubů a rozpěrek do nosné stěny. Přichycení plochých kotev do stěny se může realizovat i přímo během zdění obvodové či nosné stěny, a to vkládáním kotev do ložných spár v místě budoucího napojení příčky.

1. Zakládací malta

Na očištěný rovný podklad s nataveným asfaltovým pásem se pomocí zednické lžíce nanese vrstva zakládací malty, která se připraví v bubnové míchačce smícháním s 4,5 až 5,2 l vody nebo zamícháním elektrickou vrtačkou s nástavcem, dokud nevznikne homogenní směs.

2. Uložení cihly do lůžka

Malta se nanáší v tloušťce asi 15 mm na pás širší, než je ložná spára cihel. Po uložení cihly do malty se spára stlačením sníží, malta tak vyplní celou ložnou plochu a přebytečná malta na stranách cihel se odstraní.

3. Korekce polohy

Po uložení cihly do malty se pomocí gumového kladiva a vodováhy zkoriguje její poloha a výška tak, aby výška její horní hrany byla shodná s výškou horní hrany první řady obvodového zdiva nebo navazujících příčkových cihel.

4. Druhá cihla

Dále se pokračuje ukládáním cihel do strany. Svislé spáry se u prvků se systémem pero–drážka nemaltují. V případě potřeby se poslední kus v dané řadě ořeže na požadovaný rozměr.

5. Korekce polohy

Poloha cihly se opět zkoriguje pomocí gumového kladiva a vodováhy, čímž se dosáhne požadované rovinnosti. Po uložení cihel se přebytečná malta stáhne zednickou lžící.

6. Připojení natupo

Před uložením druhé řady se musí příčka v místě napojení stěn ukotvit plochou kotvou z nerezové oceli, která se ohne do pravého úhlu. Ukotvení je nutno realizovat v každé druhé ložné spáře.

7. Uchycení kotvy do stěny

Svislá část ploché kotvy z nerezové oceli se musí do obvodové stěny ukotvit pomocí dvou šroubů. V místě první a čtvrté díry se na stěně tužkou vyznačí místa pro vyvrtání děr.

8. Vyvrtání děr

Následně se díry vyvrtají pomocí elektrické vrtačky.

9. Lepení druhé řady

Malta se připraví rovnoměrným vsypáním do vody (6,5 až 7 l / 25 kg) a zamícháním nízkootáčkovou míchačkou, dokud nevznikne homogenní směs. Lepicí malta se rovnoměrně v tloušťce přibližně 4 mm nanese na ložnou plochu zdicího prvku a zarovná přesnou lžící nebo zubovým hladítkem s rozměrem zubu 6 × 6 mm pod úhlem 45°.

10. Rozpěrky

Do otvorů vyvrtaných v obvodové stěně se vloží plastové rozpěrky, které se zatlučou pomocí kladiva.

11. Přichycení ploché kotvy

Připravená plochá kotva z nerezové oceli, zahnutá do pravého úhlu, se vodorovnou částí vtlačí do nanesené lepicí malty a svislá část se přišroubuje pomocí šroubů a plastových rozpěrek do stěny.

12. Přemaltování kotvy

Svislá část ploché kotvy přišroubovaná k obvodové stěně se přemaltuje lepicí maltou pomocí zubové stěrky.

13. První cihla druhé řady

K obvodové stěně se přiloží a přitlačí do lepidla první cihla druhé řady, přičemž je třeba dbát na požadovanou vazbu zdiva. Svislé spáry mezi jednotlivými cihlami musejí být vždy ve dvou vrstvách nad sebou posunuty minimálně o 95 mm. Doporučuje se převazba o polovinu cihly (125 mm), aby na sebe navazovaly svislé dutiny v cihle a ty se mohly použít na vedení elektroinstalací.

14. Další cihly

Do maltového lůžka se následně uloží druhá cihla druhé řady, a to zasunutím pera do drážky. Po uložení se cihly stabilizují gumovým kladivem. Ložná spára se tím sníží na 2 mm. Polohu cihel lze korigovat přibližně do 8 minut po položení. Spáry zdiva musejí být zcela vyplněny a zarovnány s povrchem stěny.

Informace o materiálu:

vápenopísková cihla vhodná k realizaci vnitřních příček, rozměry: 238 × 115 × 248 mm při zdění na maltu nebo 248 × 115 × 248 mm (v × š × d) při zdění na lepidlo, třída reakce na oheň A1, požární odolnost REI 120, součinitel tepelné vodivosti  = 0,46 W/(m.K).

Co budete potřebovat

  • Příčkové zdivo – Sendwix 4DF-D, rozměry (v × š × d): 238 × 115 × 248 mm, spotřeba 16 ks/m2,
  • nebo Sendwix 4DF-LD, rozměry (v × š × d): 248 × 115 × 248 mm, spotřeba 16 ks/m2,
  • Plochá kotva z nerezové oceli s příchytkami a šrouby
  • Zakládací malta
  • Zdicí malta na VPC a betonové bloky 20 MPa, spotřeba přibližně 18,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy 12 mm), papírový pytel, 40 kg    
  • Lepicí malta – Lepidlo SX – zdicí malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky 10 MPa, spotřeba 3,4 kg/m2 (tloušťka vrstvy 2 mm), papírový pytel, 40 kg
  • Nářadí: zednická lžíce, naběračka, vodováha, zednické kladívko, gumové kladivo, hoblovaná lať s naznačením 125 mm, kotoučová pila, řezačka, tužka, nízkootáčková míchačka nebo bubnová míchačka, plastová nádoba, elektrická vrtačka

POZOR! Mezera mezi stropem a příčkou

Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem je nutné vyplnit z důvodu možného průhybu stropu, akustických požadavků nebo požárních předpisů stlačitelným materiálem.

Dveřní zárubeň

Dveřní zárubeň je třeba vyrovnat pomocí klínů, zafixovat šikmými latěmi a po výšce rozepřít. V případě větší světlosti otvoru je nutné podepřít i horní nadpraží. Příčky se do zárubně napojují pomocí malty nebo izolační pěny, podle typu zárubně.

TIP: Modulové rozměry

Vápenopískové cihly mají ve směru délky stěny skladební rozměry v délkovém modulu 250 mm, případně 125 mm. Na jednu vrstvu zdiva s délkou 1 m je třeba čtyř cihel se skladebnou délkou 250 mm. Stěny stavebního objektu se proto doporučuje navrhovat v půdorysném modulu 125 mm. Omezí se tím pracné upravování cihel (řezání, sekání) přímo na stavbě.

TEXT + FOTO: KM Beta

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.