Překlady: jak na správné řešení?

Překlady: jak na správné řešení?

Partneři sekce:

Překlady stavebních otvorů jsou důležitým prvkem stavby, jehož výběr není vhodné podcenit. Na trhu existuje řada různých variant otvorů, které se liší nejen výrobcem, materiálem, ale i způsobem použití. 

Jedním z hlavních rozlišení překladů je jejich použití. Všeobecně je dělíme na překlady nadokenní, kde musíme vždy přihlédnout k tomu, zda prvek umísťujeme v jednovrstvé či sendvičové konstrukci a zda je součástí i řešení žaluziového či roletového kastlíku.

Dalším typem jsou naddveřní překlady. Stejně jako u okenních překladů bude rozhodující umístění v jednovrstvé či sendvičové konstrukci, potažmo zda je do skladby umísťován i roletový či žaluziový prvek. Dalším a určitě ne poslední typem je použití překladu pro přenos zatížení nad výklenky, nikami, hlubšími drážkami apod. V tomto případě se budeme vždy bavit o překladech menších rozměrů.

Nejdůležitější funkce

Každý překlad musí splňovat své funkce. Za nejdůležitější lze považovat funkci statickou. Vždy jde o kombinaci rovnoměrného spojitého zatížení s trojúhelníkovým zatížením, vyvolaným konstrukcemi nad překladem. Určení maximálního napětí se bude vždy lišit dle tvaru překladu. Tato úvaha vede ke správnému návrhu vodorovného prvku. Zaváhání ve výpočtu tlakového zatížení, které vždy počítá statik, může vést ke statickým problémům ve stěně. Aby k tomu nedocházelo, je vždy nutné správně spočítat lokální zatížení, vyvolané překladem a navazujícími konstrukcemi.

Rozhodující pro výběr překladu není jen místo použití (nad okenním/dveřním otvorem), ale i fakt, zda je ve skladbě uvažována žaluzie.

Rozhodující pro výběr překladu není jen místo použití (nad okenním/dveřním otvorem), ale i fakt, zda je ve skladbě uvažována žaluzie.

Dělení dle provádění

Další způsob dělení je dle provádění: montované, monolitické, kombinované a zděné. Například společnost Ytong se se svými výrobky řadí nejvíce do kategorie překladů montovaných. Patrně nejznámější je použití nosného překladu zvaného NOP, s použitím do 2 m světlosti otvoru. Přesto lze v portfoliu Ytong nalézt i monolitické či kombinované překlady. Pro ty používáme systém ztraceného bednění z U profilů. Do těchto profilů vkládáme výztuž a zaléváme betonovou směsí.

Zhotovení U-překladu

Zhotovení U-překladu

Nosné či nenosné?

Další dělení je dle použití v konstrukci – nosné a nenosné. Pro vytvoření překladu v nenosných konstrukcích (tedy do příček) používáme nenosné překlady, např. NEP. Překlad navrhujeme pro příčky 75, 100, 125 a 150 nad otvory o max. světlosti 1 010 mm. Pro posuvné dveře v příčkách můžeme použít překlad NEP 100–2500 pro světlost otvoru 2 250 mm. Tento typ překladu je samonosný a přenáší pouze zatížení nadezdívky, nikoliv zatížení nosných konstrukcí.
Na stavbách se setkáváme i s překlady v nosných stěnách. Jedná se o otvory okenní či dveřní a vždy jsou na ně kladeny požadavky jak statické, tak, když se bavíme o obvodových konstrukcích, tepelněizolační. Vždy ke stavbě přistupujeme individuálně a snažíme se najít optimální řešení!

Opět se bavíme o nosném překladu typu NOP, který má ve své hmotě nosnou výztuž. Rozložení výztuže odpovídá průběhu vnitřních sil na nosníku. Nosná tahová výztuž je uložena při spodním okraji. Rozteč svislé smykové výztuže je do 1/3 od okraje nosníku menší než v jejím středu – což opět odpovídá průběhu sil na nosníku. Z tohoto důvodu pak nesmí docházet ke zkracování, jelikož by došlo k narušení napětí, ale také ke ztrátě spolupůsobení výztuže a pórobetonu. Samotné překlady NOP se pohybují v šířkách od 200 mm, po tloušťku 375 mm, opět s maximální světlostí otvoru 2 000 mm. Novinkou v jejich výrobě je výměna používané výztuže, čímž došlo ke zvýšení únosnosti až o 10 kN.

Osazování nosného překladu

Osazování nosného překladu

Zateplení překladu

Pro konstrukce jednovrstvé do světlosti 2 metry použijeme překlad typu NOP v kombinaci se zateplením. V praxi to znamená, že vybíráme o řád užší překlad, než je tloušťka zdiva, tedy např. zdivo o tloušťce 450 mm = překlad 375 mm + 75 mm EPS na vnějším líci stěny.

Ploché překlady

Nejinak tomu je u překladů PSF, které nazýváme ploché. Jde o překlady, jež mají výšku 150 mm, šířku 125, případně 150 mm a na rozdíl od překladů NOP lze tento typ použít až do světlosti 2 500 mm, vždy v kombinaci s nadezdívkou. Tyto typy můžeme použít např. v příčkách a nosných stěnách, kde nelze použít překlad NOP kvůli výšce apod. Ze statického hlediska se k PSF překladům přistupuje tak, že spodní taženou výztuž obsahuje PSF a horní tlačenou výztuž nahrazuje nadezdívka. Při provádění je pak důležité dokonalé promaltování styčných i ložných spár, čímž se překlad stává únosným. U tvárnic s perem a drážkou se svislé plochy po sražení pera brusným hladítkem taktéž maltují. Na stavbě je třeba dát si pozor na ložení jednotlivých kusů PSF do malty. Mezi nimi provádíme maltování styčných spár, čímž zajišťujeme spolupůsobení překladů jako celku. Po vyskládání všech PSF překladů na nosnou stěnu provedeme zarovnání horního líce brusným hladítkem na pórobeton, zbavíme prachu a provedeme nadezdívku.

Překlad z plochých překladů

Překlad z plochých překladů

Řešení pro velké otvory

V současné době se velikosti otvorů velmi často pohybují nad 2 metry světlosti. Pro tyto případy používáme nosné překlady složené z U profilů. Pro řešení sendvičových konstrukcí lze použít klasické U profily či profily UPA v šířce od 200 do 375 mm. Překlady v jednovrstvých stěnách řešíme pomocí YQ U profilu. Jejich velkou výhodou je variabilita. Díky skladbám můžeme vytvářet překlady i pro integrované žaluziové kastlíky. Zde nutno upozornit, že z pohledu statického vytváříme dva nezávislé ŽB trámce, jejichž spolupůsobení je zajištěno přiléhající ŽB věncem. Běžně je tyto prvky možné použít do světlosti 4 metry. Otvory větších světlostí pak podléhají dalšímu posouzení statikem a k jejich řešení je vhodné přistupovat individuálně.

Otvory nad 4 m je vhodné řešit individuálně

Otvory nad 4 m je vhodné řešit individuálně

Tip!

Správně provedený a osazený překlad na stavbě musí mít čitelný nápis Ytong, šipky na stranách prvků směřují vzhůru, vychází z tvaru výztuže.

 

Text + Foto: Ytong

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2018.
Článek byl aktualizován v 6/2022.