Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Českomoravský beton

Obvodové zdivo z vápenopískových cihel s tloušťkou 17,5 cm

Obvodové zdivo z vápenopískových cihel s tloušťkou 17,5 cm

Ke zdění není nutné používat lehké malty, které prodražují zdění a snižují celkovou pevnost zdiva. Eliminace tepelných mostů je zabezpečena celoplošným zateplením a na zdění se používají malty s vyšší pevností, což zabezpečuje vyšší pevnost zdiva a možnost volby tenčích nosných stěn.

Podklad musí být suchý, bez prachu, mastnoty a jiných nečistot a nesmí být zmrzlý. Cihly se mají ve stěně nebo v pilířích provazovat po vrstvách tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Na základovou desku se nataví izolační vrstva na bázi asfaltovaných pásů. Pásy se nataví pod všechny nosné stěny tak, aby přesahovaly šířku zdiva pro budoucí napojení vodorovné izolace. Důkladně se rozměří rozmístění budoucího zdiva a označí se vnější rohy budoucí stavby. Na výškové založení první řady zdiva lze použít tzv. zakládací soupravu. Alternativním způsobem založení je výškové založení rohů, kde se roh zakládá na nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zabezpečit potřebnou rovinu. Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí šňůry a vodováhy.

Východiskovým bodem je pomocí nivelace zjištěné nejvyšší místo. Pomocí šroubů, vodováhy a nivelačního přístroje se nastaví minimální výška maltové vrstvy a potřebná rovina. Přibližně dva metry od první zakládací soupravy se umístí druhá – mezi soupravy se položí hliníková stahovací lať. Následně se do prostoru mezi dvě zakládací soupravy aplikuje zdicí malta. Maltu je třeba rozprostřít po celé délce ohraničené zakládací soupravou. Pomocí latě se malta rozprostírá na kraje. Při zdění na lepidlo se připraví jen takové množství lepidla, kolik je možné zpracovat do předepsané doby. První vápenopísková cihla se klade přímo do maltového lůžka. Začíná se vždy od vazby rohu zdiva. Prvek se uloží do malty a zarovná pomocí vodováhy a gumového kladiva. Následně se ukládají další cihly od okraje po celém obvodu stavby. Svislé spáry v případě prvků se systémem pero – drážka se nemaltují. Druhá řada se začíná převazbou rohu. V druhé řadě je třeba jednotlivé prvky v rozích správně provázat.

01 | Maltové lůžko
Na základovou desku se nataví izolační vrstva, rozměří se rozmístění zdiva a označí se vnější rohy. Na nejvyšším místě se na min. vrstvu zdicí malty (12 mm, smíchaná s vodou – 4,5 až 5,2 l vody/40 kg pytel) založí roh. Malta se nanese zednickou lžící tak, aby vyplnila celou ložnou plochu zdicího prvku. 

02 | První cihla
Vápenopísková cihla se uloží přímo do maltového lůžka.

03 | Uložení první cihly
Zarovná se pomocí vodováhy a gumového kladiva. Zároveň se natáhne zednická šňůra, která bude určovat rovinu zdění první řady zdiva po celém obvodu stavby.

04 | Cihla v kolmém směru
Kolmo na první cihlu se uloží druhá cihla, čímž se vytvoří roh obvodového zdiva. Svislé spáry se v případě prvků se systémem pero – drážka nemaltují. 

05 | První řada cihel
Po vytvoření rohu první řady se pokračuje s ukládáním vápenopískových prvků na pero a drážku do maltového lůžka po celém obvodu. Rovinnost se kontroluje pomocí vodováhy a gumového kladiva.

06 | Druhá řada – lepicí malta
K lepení prvků druhé řady se používá lepicí malta, která se připraví smícháním suché směsi s vodou (6,5 až 7 l vody/25 kg pytel) nízkootáčkovou míchačkou na homogenní směs. Malta se nanese rovnoměrně na ložnou plochu v tloušťce 4 mm a zarovná se zubovým hladítkem pod úhlem 45°.

07 | Odřezání části prvku
V druhé řadě se začíná převazbou rohu – buď se pokračuje týmž způsobem jako v první řadě s tím, že se prvky v navzájem kolmých osách vystřídají, nebo se převazby dosáhne pomocí odřezání části prvku. 

08 | Druhá řada – převazba rohu
Aby byla dodržena délka převazby 250 mm, odřeže se z prvku 75 mm (250 minus tloušťka kolmého prvku 175 mm = 75 mm). Zřezaná část prvku se přilepí v kolmém směru na uložený prvek druhé řady pomocí lepicí malty, která byla nanesena zubovou stěrkou na plochu kolmé cihly.

09 | Stabilizace prvku
Prvek se po položení do lepicí malty stabilizuje pomocí gumového kladiva. 

10 | Zdění druhé řady
Následně se po celém obvodu stavby kladou vápenopískové prvky. Každý prvek se po uložení do maltového lůžka stabilizuje pomocí gumového kladiva. Ložná spára se tím sníží na 2 mm. Polohu prvku lze ještě upravit přibližně 8 minut po položení. Spáry zdiva musí být úplně vyplněny maltou a zarovnány s povrchem stěny.

Informace o materiálu:

  • Zdicí prvek vyrobený z vápna a z přírodního křemičitého písku, tvrdnoucí účinkem páry při vysokém tlaku, rozměry: 498 × 175 × 248 mm a 248 × 175 × 248 mm, třída reakce na oheň A1, požární odolnost REI 120, tepelná vodivost λ = 0,37 W/(m . K), délkový modul 250 mm, ozubená styčná spára (pero – drážka).

Co budete potřebovat

  • Vápenopísková cihla Sendwix 12DF-LD, rozměry: 498 × 175 × 248 mm, spotřeba: 8 ks/m2, ks
  • Sendwix 6DF-LD rozměry: 248 × 175 × 248 mm, spotřeba: 16 ks/m2, ks
  • Zakládací malta
  • Zdicí malta ZM 920, spotřeba: 18,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy 12 mm), papírový pytel, 40 kg
  • Lepicí tenkovrstvá malta ZM 921 lepidlo SX, spotřeba: 3,8 kg/m2 (tloušťka vrstvy 2 mm), papírový pytel, 25 kg
  • Nářadí a pomůcky: bubnová míchačka, nízkootáčková míchačka, kotoučová ruční pila, nivelizační souprava, zakládací souprava, zednická lžíce, zednická šňůra, naběračka, vodováha, zednické kladivo, metr, gumové kladivo, hoblovaná lať se značkou po 125 mm, dávkovač na lepicí maltu, zubové hladítko (velikost zubu 6 × 6 mm)

TIP: Zdění při –5 °C

Ke zdění při nízkých teplotách (do –5 °C) se doporučuje použít zdicí maltu se zimní úpravou. Zdicí prvky musejí být dokonale suché, nejlépe zakryté na paletách výrobní fólií. Prvky je před zděním zakázáno kropit vodou. Při odstraňování fólie se na ně nesmí dostat sníh nebo námraza. Zdicí maltu je třeba skladovat v suchu a při teplotě nad –5 °C. Teplota nesmí během zdění klesnout pod –5 °C.

TEXT: zpracováno ve spolupráci s firmou KM Beta
FOTO: KM Beta

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.