Partneři sekce:
  • Stavmat

Kladení překladového trámu

Kladení překladového trámu

Překladový trám je vhodné použít k překlenutí otvorů v nosných a nenosných stěnách ve spojení s nadezdívkou nebo s železobetonovou deskou. Nosnost montovaného překladu je zaručena, jen pokud se překladový trám použije jako systémový prvek s minimálně jednou nadezděnou řadou tvárnic s výškou 249 mm a minimální pevnostní třídou P2-400.

Samotné překladové trámy jsou nenosné, je možné je použít v nenosných příčkách. Při nadezdění nesmějí mezi tvárnicemi vzniknout mezery, svislé spáry musejí být slepeny, i když se použijí tvárnice s perem a drážkou.

Montovaný překlad

Ploché překlady jsou trámy s výškou 124 mm s malou vlastní hmotností vyztužené ocelovou výztuží, nad nimiž je třeba realizovat nadezdívku minimálně jedné řady tvárnic s výškou 250 mm, čímž vznikne přibližně 375 mm vysoké nadpraží. Překladové trámy se vyrábějí jako vyztužené výrobky s průřezem 125 × 125 mm (Typ 1) a 150 × 125 mm (Typ 2) pevnostní třídy P4,4-600, s výrobní délkou maximálně 3 000 mm. Kladením překladových trámů vedle sebe lze překlenout otvor v nosné i nenosné zdi s tloušťkou 250 mm (2krát dílec Typ 1), s tloušťkou 300 mm (2krát dílec Typ 2), s tloušťkou 375 mm (3krát dílec Typ 1). Překladové trámce lze použít v nenosné zdi (nenosné příčce) i samostatně, pro nenosnou příčku s tloušťkou 125 mm, respektive 150 mm. Délka překladových trámů závisí na světlosti otvoru. Uložení složeného překladu s délkou do 1 500 mm je na zdivu minimálně 200 mm, delších potom minimálně 250 mm.

Postup montáže

Překlad lze vyhotovit spolu se zdivem. Trámy se kladou na vyrovnanou ložnou plochu z tvárnic do zdicí malty, přičemž je třeba dbát na to, aby pod úložnou plochou byla po délce vždy celá tvárnice. Šipky vyznačené na bocích trámu musejí po uložení na zdivo směřovat nahoru. K zlepšení celistvosti se trámy navzájem slepí po celé délce tenkovrstvou maltou, která se nanáší na už uložený trám. Následně se k němu uloží druhý trám. Případné nerovnosti a nepřesnosti se po položení upraví poklepem gumovým kladivem. Na druhý trám se opětovně po celé jeho délce boční plochy nanese tenkovrstvá zdicí malta. Přiloží se třetí trám, přičemž je třeba dbát na jeho přesné uložení. Případné nerovnosti povrchu uložených trámů, stejně jako jejich tloušťka, se upraví hoblíkem. Následně se horní plocha smetáčkem očistí od prachu a nečistot. Po uložení na řadu tvárnic na celou výšku (250 mm) se dozdí vyrovnávací vrstva tvárnic (125 mm). Alternativně lze trám zapustit 125 mm do vrchní řady tvárnic. Trám nad otvory se světlou šířkou 1 500 mm a více je potřeba uprostřed montážně podepřít.

Překlad musí zůstat montážně podepřený, dokud neztvrdne lepicí malta ve spárách, což je většinou minimálně sedm dní. Následně se nadezdí horní řada tvárnic s výškou 250 mm. V místě překladu je třeba nanést zdicí maltu i na čela tvárnic, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají pero a drážku. Tvárnice se kladou na trámy do tenkovrstvé malty, přičemž je třeba dbát na to, aby se malta vždy nanesla na celou šířku zdiva. Přesnosti osazení tvárnic se dosáhne poklepem gumovým kladívkem. Po vytvoření překladu se zbytek zdí dozdí do stejné výšky. Stropní dílce je možné na vyhotovený překlad při montážním podepření klást téměř okamžitě, přičemž montážní podpěra uprostřed se může odstranit až po minimálně dvaceti dnech od zalití zalévacích drážek ve stropních dílcích a betonáži věnce. Totéž platí, je-li strop vyhotoven jinou technologií, například monoliticky, případně systémem nosník – vložka, kde se montážní podpěra může odstranit až spolu s podpěrami stropu. 

01 | Maltové lůžko
Suchá malta (17 kg) se za stálého míchání pomalu sype do nádoby s přibližně 5 až 6 l čisté vody, dokud nevznikne vláčná pastovitá hmota. Rozmíchaná směs tenkovrstvé malty se zubovým hladítkem nanese na vyrovnanou ložnou plochu obvodového zdiva.

02 | Uložení prvního trámu
Překladový trám se uloží do naneseného maltového lůžka. Malta se nanáší vždy jen na šířku uložení trámu na obvodovém zdivu. Na obvodovou stěnu s tloušťkou 375 mm se použijí tři trámy široké 125 mm.

03 | Úložná délka trámu
Minimální délka uložení překladového trámu dlouhého 1 500 mm na obvodovém zdivu je 200 mm, v případě delšího trámu 250 mm. Šipky na okrajích trámu musejí po jeho uložení směřovat nahoru.

04 | Malta na boční plochu
Na celou boční plochu uloženého překladového trámu se zubovým hladítkem nanese tenkovrstvá malta. Vzájemným slepením trámů se zlepší jejich celistvost.

05 | Druhý trám
Následně se přiloží druhý trám.

06 | Slepení spáry
Uložený překladový trám se zarovná, přičemž je třeba dbát na to, aby se slepila celá podélná spára.

07 | Korekce polohy
Případné nerovnosti a nepřesnosti se po položení upraví poklepem gumovým kladivem. Trámy lze korigovat a usazovat přibližně do pěti minut po nanesení malty.

08 | Malta na boční plochu
Na celou boční plochu druhého překladového trámu se též nanese tenkovrstvá malta.

09 | Třetí trám
Následně se uloží třetí překladový trám. Je třeba dbát na přesné uložení. Nerovnosti a nepřesnosti lze upravit poklepem gumovým kladivem.

10 | Zarovnání
Nerovnosti povrchu už uložených překladových trámů, stejně jako jejich tloušťka, se upraví hoblíkem.

11 | Očištění povrchu
Zarovnaná horní plocha se pomocí metličky důkladně očistí od prachu a nečistot.

12 | Vyrovnávací vrstva
Při uložení překladových trámů na řady tvárnic v celé výšce (250 mm) se dozdí vyrovnávací vrstva tvárnic (125 mm).

13 | Zapuštěné trámy
Alternativně lze překladové trámy zapustit 125 mm do vrchní řady tvárnic.

14 | Montážní podepření
Překladové trámy nad otvory se světlou šířkou 1 500 mm a více je nutné před zhotovením nadezdívky uprostřed montážně podepřít.

15 | Nadezdívka z obvodových tvárnic
Následně se nadezdí horní řada tvárnic s výškou 250 mm. V místě překladu je třeba nanést zdicí maltu i na čela tvárnic, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají pero a drážku.

16 | Obvodové tvárnice
Tvárnice se kladou na trámy do tenkovrstvé zdicí malty s touž tloušťkou jako u běžného zdění. Je třeba dbát na to, aby se malta nanesla na celou šířku zdi.

17 | Korekce polohy
K přesnému osazení obvodových tvárnic a korekci jejich polohy se použije gumové kladivo. Tvárnice lze korigovat a usazovat přibližně do pěti minut po nanesení malty.

18 | Dozdění stěny
Po vyhotovení překladu a nadezdívky se zbytek zdi dozdí do téže výšky.

Informace o materiálu:

  • Překladový trám z bílého ­vyztuženého pórobetonu značky P4,4-600; ­vhodný k překlenutí otvorů se světlostí 750 až 2 500 mm; objemová ­hmotnost 600 kg/m3; pevnost v tlaku ­4,4 N/mm2; ­součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY (P 50 %) = 0,160 W/(m. K).

Co budete potřebovat

  • Překladový trám Ytong – překladový trám P4,4-600, rozměry (š × v × d) 125 × 124 × 1 150–3 000, světlost otvorů 750–2 500 mm
  • Obvodová tvárnice Ytong – tvárnice na obvodové zdivo P2-400 PDK, rozměr (š × v × d) 375 × 249 × 599 mm
  • nebo Ytong – tvárnice na obvodové zdivo P2-350 PDK, rozměr (š × v × d) 375 × 249 × 599 mm
  • Tenkovrstvá zdicí malta Ytong lepicí malta šedá, spotřeba přibližně 3,8 kg/m2, papírový pytel, 17 kg
  • Nářadí: zednická lžíce, nízkootáčková elektrická míchačka, ocelové zubové hladítko, pila ruční vidiová nebo elektrická pásová, gumové kladivo, hoblík, smetáček, montážní podpěra,

tip: Malta v ložné spáře

Nerovnosti v ložné spáře se odstraní deskovou rašplí, což usnadňuje postup práce. Vystouplé zbytky malty je nutné v den zdění ostře stáhnout a nezamazávat.

Pozor!

Nosnost překladu: Překlad z plochých překladových trámů je nosný až po úplném vyzrání konstrukce.

Montážní podpěra: Montážní podpěru lze odstranit až po úplném vyzrání konstrukce.

Úprava délky: Překladové trámy se nesmějí na stavbě upravovat řezáním.

Stykování výztuže: Výztuž věnce se nesmí nad překladem stykovat.

Excentrické zatížení: Při excentrickém zatížení překladu s výstředností 50–150 mm od osy překladu se musí hodnoty zatížení vynásobit hodnotou 0,75.

TEXT + FOTO: Xella

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře