Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Bezpečná montáž železobetonových prefabrikátů

Bezpečná montáž železobetonových prefabrikátů

Různé typy konstrukcí mají, vedle různých technologií montáže, i různé nároky na bezpečnost práce. Jaká kritéria bezpečnosti je potřeba splnit tak, aby byly splněny požadavky příslušných závazných předpisů a zároveň zabezpečit jejich plynulou a efektivní montáž in situ?

Podle tvaru a funkce svislých nosných prvků dělíme montované konstrukční systémy ze železobetonových prefabrikátů na sloupové (skeletové), stěnové (panelové) a kombinované (např. paneloskeletové, montované konstrukce s monolitickými nosnými prvky apod.). Z logiky věci tedy vyplývá, že u sloupových systémů se rozhodující zatížení přenáší sloupy, u stěnových systémů stěnami a u kombinovaných systémů montovanými i monolitickými nosnými prvky.

Příprava montáže
Každé montáži musí předcházet důkladná projektová a technická příprava. Již při návrhu montovaného objektu je třeba znát konkrétní podmínky staveniště pro dopravu, eventuální dočasné skladování prefabrikátů a možnosti přepravních a zdvihacích zařízení.

Při dispozičním řešení objektu musíme určit nutnou polohu ztužujících (zavětrovacích) prvků s ohledem na postup montáže a na stav po dokončení montáže. Pokud je třeba kombinovat montovanou konstrukci s monolitickou, je vhodné provést monolitickou konstrukci (např. ztužující jádro) ještě před montáží. Výjimkou mohou být monolitické ztužující stěny, které se realizují dodatečně až po montáži skeletu.

Bezpečnost pracovníků při montáži
Způsob a rozsah opatření pro ochranu pracovníků se stanoví již v projektové dokumentaci stavby. Ve fázi zpracování projektové dokumentace má být jako příloha Zásad organizacevýstavby zpracován orientační časový plán, ze kterého lze vyvodit, kdy může dojít k rizikovým střetům vybraných pracovních postupů. Podle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích mezi tyto činnosti patří práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních železobetonových dílců určených pro trvalé zabudování do stavby. Tato činnost vystavuje fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Při realizaci zmíněné činnosti tedy vzniká povinnost zpracovat i plán BOZP.

Doprava prefabrikátů na staveniště
Před zahájením montáže musí být zkontrolován stav příjezdových cest a odstavných ploch pro přísun dílců. Prefabrikáty se na staveniště dopravují zpravidla v takové poloze, ve které budou zabudovány do stavby. Při přepravě musí být fixovány proti posunu a vzájemně zajištěny tak, aby nedošlo k poškození jejich povrchu. Vlastní montáž potom probíhá podle předem stanoveného postupu.

Montáž prefabrikátů
Ještě před zahájením montáže se provede technická přejímka základových nebo opěrných konstrukcí. Pro přístup pracovníků na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní plochy se využívají konstrukce, které jsou do stavby již zabudovávány (např. stropní prefabrikáty v definitivní poloze, osazená montovaná schodiště apod.). Fyzické osoby, které provádí montáž, musí používat montážní pomůcky, bezpečnostní pomůcky, osvětlení a další přípravky stanovené v technologickém postupu.

Montáž se zpravidla realizuje mobilními, eventuálně stabilními jeřáby přímo z přepravních prostředků nebo z přilehlých dočasných skládek prefabrikátů. Nesmí se však zdvihat a přemísťovat břemena, která jsou zasypaná, upevněná, přimrzlá k podkladu nebo přilnutá k zemi takovým způsobem, že znemožňují stanovení síly, která je potřebná k jejich zdvihnutí. Je to z toho důvodu, že není zaručeno, že by nebyla překročena nosnost použitého zařízení. Zdvižený prvek zůstává na jeřábu zavěšen tak dlouho, dokud bezpečně nedosedne na definitivní místo a dokud není zajištěn montážními stabilizačními prostředky (např. vzpěrami). Teprve po osazení prefabrikátu na místo a jeho bezpečném zajištění se může odpojit od závěsného zařízení.

Zmonolitňování styků prefabrikátů
Ke zmonolitnění styku mezi prefabrikáty dochází dvěma základními způsoby. Prvním způsobem je spojení pomocí ocelových stykovacích prvků svarem. Hlavní funkcí dodatečně vpravené stykové cementové malty, která stykované místo zcela vyplní, je ochrana proti korozi. Tento způsob styku může převzít tahová zatížení ihned po skončení montáže.

Druhým způsobem zmonolitnění styku je propojení podélné výztuže pomocí příložek, které se zabetonují stykovým betonem. Stykový beton má v tomto případě i statickou funkci. Styk se tedy stane plně nosným až po ztvrdnutí betonu.

Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců mohou být odstraněny až po bezpečném upevnění dílce a prostorovém ztužení konstrukce podrobně popsaném v projektové dokumentaci.

Základní profese zajišťující montáž
Montážní práce řídí vedoucí montážníků, který určuje hlavní sled zavěšování dílců.

Každý vazač vždy odpovídá za stav vázacích prostředků (např. závěsných kovových lan apod.). Vázací prostředky musí být v takovém stavu, aby byla pokaždé rovnoměrně rozložena hmota zavěšeného prefabrikátu na všechny závěsy. Lano bere do rukou pouze v rukavicích. Vazač je odpovědný za upevnění prefabrikátů. Vazač vybírá a zavěšuje dílce na závěsné zařízení jeřábu. Vazač musí vždy zkontrolovat, zda jsou háky bezpečně zaklesnuty do zdvihaného prvku. Při odebírání prefabrikátů z dopravního prostředku nebo ze skládky musí být zajištěno bezpečné uložení zbývajících dílců, které budou zabudovány do stavby později.

Vazač (signalista) dává jeřábníkovi smluveným způsobem pokyny. Pokud jsou signály dávány pouze rukou, musí být velmi jednoduché. Signalista má stát vždy čelem k tomu, komu dává signál. Je vhodné, když je vazač (signalista) kromě odlišného pracovního oděvu ještě rozlišen například páskou na rukávu, aby nemohl být zaměněn s ostatními pracovníky. Teprve po pokynu vazače (signalisty) může jeřábník začít břemeno přemísťovat do stavby. Vazač (signalista) vede jeřábníka až na místo, kde má být prvek osazen.

Jeřábník odpovídá za bezpečné přemísťování prefabrikátů na předem určené místo v montované stavbě. Během přemísťování dílců se ostatní přítomné fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti.

Montážníci (osazovači) navádějí prefabrikáty na místo, osazují je a zajišťují v určené poloze stabilizačními prvky. Po stabilizaci prefabrikátu provede svářeč přivařením fixaci dílce v montované konstrukci. Montážníci (osazovači) následně aplikují cementovou zálivku nebo stykový beton.

K dosažení přesné montáže je nutná spolupráce s geodetem. Geodet provádí kontrolu dosažené přesnosti základové nebo opěrné konstrukce. A po dokončení montáže podlaží zaměřuje dosaženou rovinnost stropů a kontroluje excentricitu smontovaných svislých konstrukcí. Výsledky měření zapisuje do stavebního deníku.

Povinnosti zhotovitele
Před montáží musí být všichni pracovníci prokazatelně (písemně) seznámeni s postupem prací. Na pomocné práce musí být pracovníci zacvičeni minimálně v rozsahu nutném pro bezpečné a odborné vykonávání svěřených prací. Montážní práce mohou být zahájeny až po převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou odpovědnou za jejich provádění a určenou k jejich řízení. O předání montážního pracoviště se vyhotovuje písemný záznam. Výsledek technické přejímky základových nebo opěrných konstrukcí se zapíše do stavebního deníku.

Před zahájením montáže se provádí kontrola zařízení pro horizontální i vertikální dopravu a kontrola montážních zařízení. Výsledek přejímky zařízení se zapíše do stavebního deníku nebo dalších dokladů k tomu určených.

Montážní práce se musí přerušit za ztížené viditelnosti, kdy jeřábník již bezpečně nerozezná signály vedoucího montážníků nebo vazače (signalisty). V zimním období velmi negativně působí na všechny montážníky včetně svářečů chlad. Při extrémní zimě ztrácejí pohyblivost a potřebný cit. Doporučuje se proto v tomto období nároky na bezpečnost ještě zpřísnit, případně po dobu nízkých teplot práce raději přerušit.

Tab. 1  Jednoduchá ruční signalizace (znamení) při montáži železobetonových prefabrikátů

 
TEXT: Ing. Kamil Barták, CSc.
Foto: autor

Autor se zabývá kontrolou technické úrovně významných staveb a jejich realizací.

Literatura:
1.    Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
2.    Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3.    ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.
4.    Archiv autora.

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.

Komentáře