Problémy potrubních rozvodů v havarijním stavu

Problémy potrubních rozvodů v havarijním stavu

Před výměnou potrubí bytového domu byste měli nechat vypracovat posudek aktuálního stavu. Vlastnosti a realizaci jednotlivých typů potrubí upravují platné právní a technické předpisy. Zároveň byste neměli zapomenout ani na jejich izolování

Na základě požadavku společenství vlastníků bytů bylo provedeno posouzení vnitřních potrubních rozvodů studené a teplé vody, cirkulace teplé vody, kanalizace a plynovodného potrubí jako plynového odběrného zařízení.

Současný stav potrubních rozvodů

Potrubní rozvody jsou původní z roku 1967, výjimkou jsou rozvody vody, které byly v bytovém domě obnoveny v roce 1989.

Materiál a izolace rozvodů jsou následující:

 • studená voda (SV) – ocelové pozinkované, tepelná izolace z minerální vlny;
 • eplá voda (TV) a cirkulace TV – ocelové pozinkované, tepelná izolace z minerální vlny;
 • svislá odpadová kanalizační potrubí (K) – azbestocementová;
 • vnitřní plynovod (P – svislé části) – ocel černá, žlutý nátěr.

Ležatý rozvod vnitřních potrubí je soustředěn ve společné části domu – v suterénu přibližně jeden metr pod stropní konstrukcí. Zároveň s ležatým rozvodem vnitřních potrubí je veden i ležatý rozvod ústředního vytápění (ÚT). Ležatý rozvod kanalizace, tedy svodové potrubí, je umístěn v základové konstrukci.

Stav vodovodního ležatého potrubí:

 • potrubí studené a teplé vody jsou značně zkorodovaná;
 • tepelná izolace z minerální vlny je nevyhovující z hlediska své tloušťky a vyhotovení, na některých místech úplně chybí;
 • armatury na potrubích jsou zkorodované, tím se výrazně snižuje jejich funkčnost;
 • vnitřní průřez potrubí je inkrustován (obr. 1), tím dochází ke snížení průtoku vody a ke kontaminaci mechanickými 
 • a chemickými nečistotami s možným ohrožením vzniku bakterií;
 • nesprávně zapojené vodoměry – chybí zpětná klapka, filtr před vodoměrem je osazen v opačné poloze;
 • nevyhovující uložení potrubí.

Obr. 1 Inkrustace vodovodního potrubí

Obr. 1 Inkrustace vodovodního potrubí

Stav vodovodního stoupacího potrubí:

 • prostup svislých potrubí nevyhovuje z požárního hlediska;
 • koroze, inkrustace a nevyhovující tepelná izolace potrubí;
 • nesprávné zapojení bytových vodoměrů v šachtách;
 • poškození uzavíracích armatur před vodoměry.

Obr. 2 Nevyhovující prostup kanalizačního potrubí stropní konstrukcí

Obr. 2 Nevyhovující prostup kanalizačního potrubí stropní konstrukcí

Stav kanalizačního potrubí:

 • svislá odpadová potrubí jsou z absolutně nevyhovujícího, v současnosti zakázaného materiálu;
 • po havarijních stavech je vykonána částečná výměna úseků potrubí, což ještě zvyšuje riziko další havárie, především při zásahu do azbestocementového materiálu, který má za roky používání tendenci drobit se, tedy ubývá z tloušťky stěny potrubí, vysoké riziko prosakování splaškové vody (část potrubí je zatečená);
 • prostup svislých potrubí nevyhovuje z požárního hlediska (obr. 2);
 • na některých odpadních potrubích jsou dokonce tři druhy materiálu (PE, litina, azbestocement), což má za následek prosakování splašků netěsnostmi spojů (obr. 3);
 • nevyhovující světlosti nového potrubí při havarijní výměně.

Obr. 3 Použití různých druhů materiálu na odpadním potrubí

Obr. 3 Použití různých druhů materiálu na odpadním potrubí

Stav plynovodného potrubí:

 • koroze potrubí – nedostatečná protikorozní ochrana, chybí dvě vrstvy emailového nátěru;
 • prostupy přes stavební konstrukce nejsou ve smyslu technických pravidel platných pro plyn;
 • nedostatečná dimenze ocelových chráničů u prostupů;
 • prostup svislých potrubí nevyhovuje z požárního hlediska ani z hlediska umístění chrániče;
 • osazení plynoměrů bez rozpěrky;
 • uzavírací armatura má být před i za plynoměrem.

Stav potrubí ústředního vytápění:

 • potrubí přívodní a vratné vytápěcí vody jsou ocelová;
 • izolace potrubí je nevyhovující a nesouvislá, proto dochází k tepelným ztrátám (obr. 4);
 • uzavírací armatury jsou zastaralé, může být ovlivněna jejich funkčnost;
 • potrubí je zkorodované.

Obr. 4 Poškozená tepelná izolace potrubí ústředního topení

Obr. 4 Poškozená tepelná izolace potrubí ústředního topení

Doporučení

V rámci obnovy, resp. výměny potrubí je potřeba dodržet všechny v současnosti platné právní předpisy. Dosud použité materiály by měly být nahrazeny progresivními.

Obnova potrubních rozvodů vody

Při výběru materiálu je důležité zvážit jeho kvalitu a životnost. Podle STN EN 806-2 je požadovaná životnost rozvodů zdravotnětechnických instalací padesát let.

Doporučuje se použít následující druhy materiálů:

 • nerezová ocel,
 • vícevrstvé PE-X (polyetylen), PB (polybuten – je nutné vyjádření specialisty požární ochrany u prostupu potrubí požárními úseky);
 • měděné (ne pro rozvody teplé vody);
 • pozinkovaná ocel (ne pro rozvody teplé vody, protože v ní nefunguje katodická ochrana zinku, což způsobuje bodovou korozi).

Pozinkovaná ocel se doporučuje jen pro rozvody vody na hašení.

Při výběru potrubních materiálů pro rozvod vody podle STN EN 806-2 se musí brát v úvahu:

 • vliv kvality vody na potrubí a naopak;
 • vibrace, namáhání a vliv sedání potrubí;
 • vnitřní tlak vody;
 • vnitřní a vnější teplota;
 • vnitřní a vnější koroze;
 • kompatibilita rozdílných materiálů;
 • stárnutí, únava materiálu, životnost (předepsaná normou – padesát let);
 • vodotěsnost během životnosti.

Je nutné vykonat tato opatření, aby byla zaručena požadovaná padesátiletá životnost rozvodu vody, hlavně teplé vody:

 • ověřit kvalitu používané vody a na základě rozboru vzorků navrhnout vhodnou pasivaci potrubí (vytvoření ochranného povlaku na zinkové vrstvě);
 • na přívodu studené vody do budovy navrhnout jemný filtr;
 • vykonat přesný návrh dimenzí (autorizovaným projektantem) s vyloučením úseků se stagnující teplou vodou;
 • navrhnout optimální objem zásobníku na ohřev vody s odstředivým separátorem zplodin železa u zásobníku;
 • navrhnout zařízení proti legionellám.

Z toho vyplývá, že použití ocelových pozinkovaných trubek je investičně i provozně náročnější než použití kvalitnějších, progresivních materiálů.

Ochranou pitné vody před znečištěním se zabývá norma STN EN 1717. Při návrhu nové potrubní sítě je nutné požadavky této normy zohlednit zároveň s požadavky STN 73 6655: 2008.

Izolace potrubí rozvodů vody

Technické požadavky na tepelnou izolaci rozvodů tepla a teplé vody ustanovuje vyhláška MH SR č. 282/2012 Sb. z. Vyhláška stanovuje minimální tloušťku tepelné izolace rozvodů teplé vody v budovách pro tepelněizolační materiál se součinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/(m . K) při teplotě 0 °C a doplňuje zákon č. 476/2008 Sb. z. o efektivnosti při používání energie a o změně a doplnění zákona č. 555/2005 Sb. z. o energetické hospodárnosti budov. Vyhláška nepředepisuje tloušťku tepelné izolace zamezující vzniku kondenzace vodní páry, především pro rozvody studené vody, které je též potřeba ochránit tepelněizolační vrstvou.

Vnitřní kanalizace

Návrh potrubní kanalizace v budovách upravuje STN 73 6760: 2009. Progresivním materiálem při výměně kanalizačního potrubí jsou plasty. Plastové rozvody mají lepší hydraulické vlastnosti, nepodléhají korozi a inkrustaci. Jejich životnost garantuje konkrétní výrobce.

Do kategorie plastů vhodných na kanalizační potrubí patří:

 • PVC (polyvinylchlorid) – vhodný jen na vnitřní kanalizaci, tloušťka stěny závisí na tlakových poměrech systémů, spojuje se lepením nebo hrdlovým spojem;
 • PVC-C (chlorovaný PVC) – má lepší tepelnou odolnost a mechanické vlastnosti, použití do teploty 90 °C, spojování lepením nebo mechanickými spojkami, nevýhodou je problematická likvidace;
 • PE (polyetylen) – vyrábí se z etylenu působením vysokého tlaku, do výroby se doporučuje PE-HD (High Density – vysoká hutnost), spojování svářením nebo mechanicky spojkami;
 • PB (polybuten) – dobré mechanické vlastnosti, nízká roztažnost, spojování svářením nebo mechanicky spojkami;
 • ABS (akrylonitrilbutadienstyren) – použití výlučně na potrubí kanalizace, spojování lepením, hrdlovými nebo závitovými spoji.

Plynovodné potrubí

Při montáži plynovodných potrubí do tlaku pěti barů vedených v budovách se aplikují ustanovení STN EN 1775, která umožňují i použití vícevrstvých trubek pro vnitřní rozvod v bytových domech. Podrobnější požadavky určuje TPP 704 01 (technické pravidlo plynu).

Potrubí vnitřního plynovodu může být zhotoveno z následujících materiálů:

 • ocelové trubky – potřebná ochrana proti korozi nátěrem a zabezpečení prostupů chrániči z oceli (TPP 704 01);
 • měděné trubky – oproti ocelovému potrubí mají menší průměr, tím i srovnatelnou cenu, výhodou je snadná montáž, spojování lisováním (TPP 700 01);
 • vícevrstvé trubky PEX-AL-PEX (síťovaný polyetylen s vrstvami hliníku) – progresivní materiál, nepotřebuje protikorozní ochranu, minimální počet spojů, jednoduchá montáž, povinné zabezpečení proti úniku plynu při požárech;
 • systém Cats z nerezové oceli – potrubí z kvalitní vlnovcové ušlechtilé oceli, spojování spájenými a přivařovanými koncovkami má výhodu těsných a nerozebíratelných spojů (TPP 704 04).

Protipožární zabezpečení instalací

Neoddělitelnou součástí realizace výměny potrubních rozvodů je řešení protipožárních opatření u prostupů ve stavebních konstrukcích. Základní legislativní požadavky vyplývají z vyhlášky MV SR č. 94/2004 Sb. z., podle níž musí být všechny prostupy utěsněny konstrukčními prvky takového druhu, jako jsou požární dělicí konstrukce, jimiž rozvody procházejí. Při výměně rozvodů v budovách postavených do roku 1977 a kolaudovaných do roku 1981 platí požadavky STN 73 0834: 2010: Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.

Shrnutí opatření

Na základě podkladů a uvedených skutečností je v daném bytovém domě jednoznačně doporučena výměna ležatých i svislých potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace TV, plynu a kanalizace. Rovněž je velmi důležitá výměna tepelné izolace potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody s dodržením potřebné tloušťky a kvality materiálu.

V případě potrubí vytápění je potřeba minimálně vyměnit existující tepelnou izolaci za tepelnou izolaci z progresivních materiálů a také nahradit uzavírací armatury.

Existující materiály všech potrubních rozvodů jsou technicky i morálně za limitem životnosti. Současný stav je na hranici havarijního stavu.

Od partnerů ASB

Charakteristika stavby

Bytový dům: 12 sekcí
Počet nadzemních podlaží: 8
Počet bytových jednotek: 267
Kolaudace: v roce 1967

 

Ing. Kamila Víchová, Ph.D.
Autorka působí na Katedře technických zařízení budov, Stavební fakulta, STU Bratislava.

FOTO: archiv autorky

 

Literatura:

 1. STN EN 806-2: 2005: Technické podmínky na zhotovování vodovodních potrubí na pitnou vodu uvnitř budov. Část 2: Navrhování.
 2. STN EN 1717: 2002: Ochrana pitné vody před znečištěním ve vnitřním vodovodu a všeobecné požadavky na zabezpečovací zařízení na zamezení znečištění při zpětném proudění.
 3. STN EN 73 6655: 2008: Výpočet vodovodů v budovách.
 4. STN 73 6760: 2009: Kanalizace v budovách.
 5. TPP 700 01 – Nové technické pravidlo plyn.
 6. STN 73 0834: 2010: Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.
 7. Projektová praxe autorky

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 3/2017.