Partneři sekce:
  • SCHELL
  • REHAU
  • GEBERIT
  • P.M.H. Invest & Trade

Je teplo z plynu opravdu levnější?

Je teplo z plynu opravdu levnější?

V poslední době se objevují dotazy na možnost případného odpojení od sítí CZT a pořízení domovních plynových kotelen s tím, že přechodem na vlastní kotelnu dojde k úspoře nákladů na vytápění. Je tomu skutečně tak, nebo jde pouze o snahu výrobců a prodejců plynových kotlů o zvýšení svých výnosů? Bohužel se ukazuje, že pravdivá je spíše druhá varianta. Na konkrétních příkladech zákazníků, kteří se odpojili, lze dokázat, že prodejci kotlů často a zcela vědomě zkreslují provozní náklady na vytápění tak, aby přesvědčili zákazníky o výhodnosti své nabídky.


Dovolte nám, abychom Vám poskytli pomoc a několik praktických rad, které Vám pomohou snížit náklady za teplo.
Základní podmínkou ke snížení nákladů na vytápění je snížení celkové energetické náročnosti objektu, a to jak na vytápění, tak na přípravu teplé vody.

První cestou je realizace projektů, jako jsou celkové zateplení fasády domu, výměna oken a investice do nových zdrojů tepelné energie.

Druhou cestou, která je mnohem úspornější a velmi efektivní, je vyregulování otopné soustavy objektu. Právě zde Vám, jako Váš dlouholetý obchodní partner, nabízíme pomoc a řešení. Pro naše odběratele nabízíme bezplatnou poradenskou a konzultační činnost, v rámci které s Vámi projdeme smluvní ujednání a optimálně nastavíme odběrový diagram nebo výkonovou složku ceny. Zároveň Vás seznámíme s možnými technickými řešeními, které se již osvědčily a přinesly našim odběratelům nemalé úspory.

Pokud přesto uvažujete o cestě nákladné investice do nových zdrojů tepelné energie, dovolte nám poskytnout Vám pár praktických rad, jak si předloženou nabídku na vybudování např. plynové kotelny v objektu zkontrolovat, a dále upozornit na možná úskalí, která je při uvažování o změně způsobu vytápění nutné vzít v úvahu.

Každou změnu způsobu vytápění stavby, což je i odpojení od CZT a vybudování vlastní kotelny, je nutné posuzovat podle stavebního zákona – je tedy nutné získat stavební povolení. Kromě toho musí taková změna splňovat mimo jiné požadavky zákona o hospodaření s energií, zákona o ochraně ovzduší a energetického zákona. V ně se v § 77 odst. 5 říká, že změna může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané náklady a také náklady spojené s odpojováním od rozvodného tepelného zařízení hradí ten, kdo změnu nebo odpojení vyvolal.

Co se týče posuzování výhodnosti odpojení, které vychází z nabídek na realizaci těchto kotelen, je nutné upozornit na praktiky prodejců plynových kotlů, kteří do nabídek uvádějí jako celkovou cenu tepelné energie z nové plynové kotelny pouze cenu za nakoupený zemní plyn, a to ještě chybně vypočítanou.

Tím zásadním způsobem zkreslují skutečnost a neumožňují spravedlivé porovnání skutečných nákladů za teplo. Uváděná účinnost kotlů okolo 108 % je krásný obchodní tah, ale proč za toto „perpetuum mobile“ dosud nikdo nezískal Nobelovu cenu? Fyzikální zákony spalovacího cyklu platí stejně pro všechny druhy kotlů, takže faktická účinnost se pohybuje okolo 93 %. Jestliže dnes podle aktuálních ceníků různých plynárenských společností se cena za 1 GJ energie v plynu pohybuje okolo 360 Kč, pak jen palivové náklady na 1 GJ vyrobeného tepla činí více než 390 Kč/GJ.

K těmto nákladům je ovšem nutné ještě přičíst všechny ostatní náklady, které jsou pro výrobu a rozvod tepelné energie nezbytné a které v předkládaných nabídkách, a tedy ani ve slibované ceně tepla z vlastní kotelny nejsou často zohledněny a uvedeny. Jsou to například tyto položky:

  • Největší položkou, která je často úplně opominuta, je vstupní investice na pořízení plynové kotelny, komíny a jejich vložky, zásobníky vody, a třebaže to vše bude pořízeno z fondu oprav, tak to nejsou, jak často slýcháme, jiné peníze, ale náklady ve formě předpokládaných odpisů vstupní investice, které je nutno do ceny tepelné energie zahrnout. Náklady na plynovou kotelnu o výkonu 320 až 400 kW jsou od 1 100 000 Kč výše.
  • Elektrická energie nutná k oběhu topné vody a větrání prostoru plynové kotelny, zde se jedná o 40 000 až 60 000 Kč ročně.
  • Revize a údržba, které jsou například u kotle o výkonu 320 až 400 kW odbornými firmami vyčíslovány na částku cca 15.000 Kč ročně.
  • Kontrola – kotel i přes jeho označení jako bezobslužný je nutné kontrolovat, k tomu může být zaškolen konkrétní člověk nebo můžete využít nabídek specializovaných firem. V takovém případě se jedná o částku 12 000 až 50 000 Kč ročně.
  • Topná voda a její chemická úprava přijde na 1 000 až 15 000 Kč ročně.
  • Další náklady – pojištění, splácení případného úvěru, plynová přípojka, odpojení od sítí CZT atd. – individuální, mohou dosahovat až několika desítek tisíc Kč ročně nebo jednorázově.

Všechny tyto náklady nutné k dodávce tepla musíte hradit, byť z různých účtů, zatímco v ceně tepla od Pražské teplárenské jsou již kompletně zahrnuty. Je proto na každém odběrateli tepla, aby si důkladně posoudil všechny ekonomické a technické aspekty odpojení od systému dálkového zásobování teplem a především ověřil, zda je tento krok pro něj skutečně výhodnější.

Věříme, že poskytnuté informace jsou pro Vás užitečné a v případě Vašeho zájmu o poradu a konzultaci, prosím, kontaktujte vedoucího oddělení obchodní kanceláře Stanislava Smolného, tel. 266 752 327, e-mail SSmolny@ptas.cz, nebo Ing. Milana Skývu, manažera péče o zákazníky, tel. 266 752 335 nebo e-mail MSkyva@ptas.cz.

Pražská teplárenská, a. s.
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
www.ptas.cz
–>–>