rodina domov

Základem úsporné a funkční vzduchotechniky pro rodinné domy je profesionální a systémový vzduchotechnický rozvod

Partneři sekce:

Vzduchotechnický rozvod je základním kamenem systému řízeného větrání se zpětným ziskem tepla (rekuperací), protože větrací jednotku lze v budoucnu opravit či vyměnit, vzduchotechnický rozvod ovšem měnit nelze – anebo jen za cenu zásadních stavebních zásahů.

Právě z důvodů dlouhodobého, prakticky trvalého charakteru instalace rozvodů je nezbytné věnovat kvalitě provedení odpovídající pozornost. Domy a byty stavíme na desítky let a po tuto dobu musí vzduchotechnický rozvod fungovat bez výrazných změn.

Systémový rozvod a snadná instalace bez experimentů a omylů

Vzduch můžeme přivádět stropem, podlahou či stěnou a využít možností, které nám poskytuje dnes již široká nabídka distribučních elementů. Pro realizaci vzduchotechnického rozvodu bychom měli používat pouze ověřené a pro větrání určené komponenty. VZT rozvod by měl poskytovat dostatečnou nabídku připojovacích tvarovek, boxů a potrubí, aby vyhověl požadavkům současných staveb. Mělo by se tedy jednat o sourodé a systémové řešení, kde instalatér nebude na stavbě „kutit“ a vytvářet pochybná spojení – takovým řešením vystavujeme sebe i uživatele nemalým rizikům a problémům do budoucna.

Testovaný hygienický rozvod

Tak jako všechny komponenty, které používáme na stavbě, i rozvod vzduchu by měl být ověřen jako celek a projektant by měl mít k dispozici potřebné projekční podklady. Mezi ně patří:

  • ověření původu a výrobce daného VZT rozvodu,
  • ověření zdravotní nezávadnosti,
  • ke všem součástem rozvodu by měly být k dispozici hodnoty pro výpočet tlakové ztráty,
  • deklarovaná třída těsnosti při uvedeném zkušebním tlaku,
  • VZT rozvod musí být do budoucna čistitelný a odolný mechanickému namáhání, odpovídajícímu použití standardních čisticích nástrojů.

Snadné a přesné dimenzování pro nízký odpor

Vzduchotechnika v rodinném domě by měla být realizována na základě projektové dokumentace. Má-li být projektant schopen dimenzovat VZT rozvod a dosáhnout nízkého odporu, musí mít k veškerým součástem VZT rozvodu k dispozici informace pro výpočet tlakových ztrát.

V rámci dosažení nízkého odporu VZT rozvodu a s ním spojené funkčnosti, nízké spotřeby a hlučnosti se diskuze mnohdy redukují pouze na použitý průměr potrubí. Zkušenosti ukazují, že jsou mnohdy opomíjeny mnohem zásadnější skutečnosti:

  • Venkovní sací mřížky vybavené jemnými síťkami proti hmyzu se po několika měsících zanesou a jsou téměř neprůchodné.
  • Použití a kombinace nevhodných a neoriginálních filtrů nebo zanedbání výměny filtrů zvyšuje odpor v řádech desítek až stovek Pa. Filtry a jejich vysoký odpor se ukazují jako častá příčina nefunkční a hlučné vzduchotechniky s vysokou spotřebou energie.
  • Typ použitého potrubí. Pevné plastové a kovové potrubí má podstatně nižší odpor než flexibilní hliníkové hadice (harmoniky), kde výrobce udává odpor při napnutém potrubí, čehož v praxi na stavbě není možné dosáhnout.
  • Vyvarovat se použití velkého množství kolen, či „zlomeným“ hadicím, které jsou důsledkem nevhodného řešení a použitých komponentů. Vzduchotechnika vyžaduje určitý stavební prostor.
  • Vhodným způsobem nastavit a regulovat průtoky vzduchu. Použít vhodné regulační klapky a neškrtit průtoky na koncových elementech. To může vést ke zvýšení odporu a hlučnosti rozvodu.

Je tedy nutné sledovat systém vzduchotechniky jako celek.

Obr. 1 Profesionální instalace systému vzduchotechnického rozvodu. Na rozdělovacích boxech jsou osazeny regulační klapky.
Obr. 1 Profesionální instalace systému vzduchotechnického rozvodu. Na rozdělovacích boxech jsou osazeny regulační klapky. | Zdroj: ŠTORC TZB
Kvalitní a pevné systémové rozvody lze instalovat i přímo do litého betonového stropu.
Kvalitní a pevné systémové rozvody lze instalovat i přímo do litého betonového stropu. | Zdroj: ŠTORC TZB

Těsný VZT rozvod znamená úsporné a tiché větrání

Těsnost VZT rozvodů je stále ještě opomíjena, přitom netěsný VZT rozvod může znehodnotit systém větrání. Vlivem úniků vzduchu z potrubí musí větrací jednotka zvýšit vzduchový výkon, aby kompenzovala netěsnosti, a tím vzroste i tlak v potrubí a následně spotřeba energie. V praxi se běžně objevují rozvody vzduchu, které mají za následek až dvojnásobný nárůst spotřeby energie ventilátorů a trojnásobný nárůst hlučnosti větrací jednotky.

Pro dosažení co nejvyšší těsnosti by měl VZT rozvod obsahovat co nejméně spojů a veškeré spoje musí být vybaveny těsněním. Vzduchotechnické rozvody přelepované a dotěsňované na každém spoji páskou nejsou vizitkou vysoké kvality a profesionality, právě naopak. Spoje potrubí, tvarovek a boxů mají být navrženy systémově již od výrobce rozvodu.

Ověřování těsnosti na stavbě pomocí přístroje P.A.N.D.A. Airflow. Na základě praktických zkušeností s měřením těsnosti prováděných na řadě reálných instalací můžeme konstatovat, že není jednoduché dosáhnout vysokých tříd těsnosti bez použití kvalitních systémových rozvodů s těsněním a disciplíny instalačních firem.
Ověřování těsnosti na stavbě pomocí přístroje P.A.N.D.A. Airflow. Na základě praktických zkušeností s měřením těsnosti prováděných na řadě reálných instalací můžeme konstatovat, že není jednoduché dosáhnout vysokých tříd těsnosti bez použití kvalitních systémových rozvodů s těsněním a disciplíny instalačních firem. | Zdroj: ŠTORC TZB

Účinnost větrací jednotky a celková účinnost systému větrání

Abychom využili maximální účinnosti zpětného zisku tepla (rekuperace) větrací jednotky, musíme vést odsávaný a přiváděný vzduch do větrací jednotky beze ztrát tepla. Proto je vhodné instalovat VZT rozvody uvnitř tepelně a parotěsně izolované obálky domu – například totiž hliníková hadice ø 125 s minerální izolací 25 mm instalovaná v půdním neizolovaném prostoru nad tepelnou izolací má tepelnou ztrátu 15 až 30 W/m. A v takovém případě dojde k vychlazení vzduchu a účinnost systému větrání (se ZZT) včetně vzduchotechnických rozvodů výrazně poklesne.

Obr. 3 Instalace plochého potrubního rozvodu s minimálním snížením výšky stropu
Obr. 3 Instalace plochého potrubního rozvodu s minimálním snížením výšky stropu | Zdroj: ŠTORC TZB

Přesné nastavení průtoku vzduchu do jednotlivých místností

Pro optimální nastavení průtoků vzduchu do jednotlivých místností slouží regulační prvky (clony nebo klapky), které je vhodné do rozvodu osadit tak, aby bylo možné snadno nastavit průtoky do jednotlivých místností. Nastavení průtoků pomocí regulačních prvků lze do budoucna upravovat tak, jak se mění podmínky v domě. Díky přesnějšímu nastavení průtoku vzduchu omezujeme také „převětrávání“, které v zimě vede k nízké vlhkosti.

Udržitelnost a čistitelnost vzduchotechniky

Vzduchotechnický rozvod musí sloužit po mnoho let a v případě potřeby musí umožňovat revizi, údržbu a čištění. Čištění VZT rozvodu se neprovádí tak často jako čištění větrací jednotky, ale při životnosti budovy v desítkách let k tomu několikrát může dojít. Na trhu jsou již běžně dostupné nástroje na čištění rezidenční vzduchotechniky, jako jsou rotační kartáče, tlakový vzduch a mopy. VZT rozvod ale musí být pro toto čištění konstrukčně a stavebně připravený.

Veškeré postupy čištění VZT rozvodů jsou založeny na protažení čisticího nástroje potrubím, a tedy dochází k mechanickému namáhání potrubí, tvarovek a jejich spojů. K bezpečnosti a spolehlivosti čištění rozvodu přispívají pevné spoje, kdy nehrozí riziko rozpojení potrubí. Spoje pomocí lepicích pásek jsou v tomto případě opět nežádoucí. Vzduchotechnický rozvod musí být přístupný přes revizní otvory.

Síťka na sací mřížce je zcela zanesena prachem.
Síťka na sací mřížce je zcela zanesena prachem. | Zdroj: ŠTORC TZB
Zlomená hadice bude mít velký odpor a takovéto potrubí je nečistitelné.
Zlomená hadice bude mít velký odpor a takovéto
potrubí je nečistitelné. | Zdroj: ŠTORC TZB
Zanesené a neprůchozí prachové filtry
Zanesené a neprůchozí prachové filtry |

Závěr

Jak je patrné, vzduchotechnický rozvod se zásadním způsobem podílí na funkčnosti, provozních nákladech a hlučnosti systému větrání. V neposlední řadě bychom kromě kvalitního rozvodu a větrací jednotky neměli zapomenout i na odbornou instalační firmu. Odborná firma by měla používat ověřený materiál a postupy. Měla by být vybavena odpovídajícími měřicími přístroji, se kterými umí zacházet. Instalace by měla být zakončena předávacím a měřicím protokolem.

Literatura: Studie těsnosti Valerie Leprince (PLEIAQ) 2019

Vytvořeno z podkladů firmy ŠTORC TZB, s. r. o., distributor Ubbink pro Českou republiku.