Partneři sekce:
  • SCHELL

Profesionální měření vnitřního klimatu

Profesionální měření vnitřního klimatu

Přesná měření parametrů vnitřního prostředí v místnostech a budovách jsou náročná a vyžadují změření, analýzu a dokumentaci četných parametrů. Přístroje, které napomáhají efektivnímu zpracování a správě příslušných dat, proto představují pro výrobce, specialisty, experty nebo poskytovatele servisních služeb značné usnadnění práce. Následující příspěvek poukazuje na možnosti, které zde vyplývají z dnešní úrovně techniky.

Šíře nabídky technických přístrojů pro měření ovzduší v místnostech, která je v současné době na trhu, odráží množství požadavků na tuto oblast. Podle účelu použití mají přitom význam různé tolerance přesnosti a charakteristiky vybavení. Přitom v zásadě existuje souvislost mezi přesností měření a cenou přístroje. To také znamená, že přístroje nabízející svým uživatelů kvalitu v odpovídající cenové třídě, nabízejí zhruba porovnatelnou spolehlivost, přesnost a reprodukovatelnost výsledků měření. Ten, kdo v rámci svého povolání využívá měřicí přístroj pravidelně, by si však neměl lámat hlavu s požadovanou nebo předepsanou přesností měření. Při kaž­dodenní práci mají stejně rozhodující důležitost aspekty, jako jsou komfortní obsluha, možnosti efektivního následného zpracování naměřených dat nebo robustnost techniky v podmínkách staveniště.

Základní přístroje pro standardní činnosti
U jednoduchých aplikací měření se rozhoduje o koupi přístroje poměrně snadno. Několik příkladů z praxe: odborník z oboru vytápění, sanity a klimatizace by rád kontroloval izolační práce na otopném systému pomocí bezdotykového měření teploty. Nebo vyhledává nejchladnější místa na zdech, aby upozornil vlastníka nemovitosti na problematiku plísní. Jiný případ je malíř, který kontroluje v místnosti vlhkost vzduchu, a poté se rozhoduje, zda začne s dalším pracovním krokem. U těchto aplikací je společné, že požadovaná přesnost měření je spíše ve střední poloze. Navíc náročná dokumentace, která je součástí náročných aplikací, není zapotřebí. Zde jsou zpravidla dostačující základní přístroje například pro kontrolovanou ventilaci obytných prostorů a jsou k dostání v odpovídající nižší cenové úrovni.

Klimatizační měřicí technika pro komplexní požadavky
Naproti tomu na profesionální přístroje pro analýzu ovzduší jsou kladeny vyšší požadavky. S nimi se musí měřit různé veličiny za částečně velmi rozdílných podmínek. Pro rychlost proudění existují sondy speciálně pro vzduchotechnická potrubí, vyústky a pro kontrolu pohody prostředí na pracovišti. Kromě toho existuje široké spektrum analýz, které slouží k odstranění nedostatků komfortu, ať už se jedná o výskyt průvanu, nepříjemnou teplotu nebo únavu v důsledku vysoké koncentrace CO2. Tady je třeba provádět velmi komplexní měření, která mohou trvat od několika hodin až po několik dní a zahrnují vyhodnocení všech působících klimatických veličin, které se dotýkají osob. Odpovídající odborné znalosti a jejich praktické použití mohou v rámci školení a seminářů získat jak nováčci v oboru, tak také experti, kteří si chtějí svoje znalosti jenom osvěžit.

Při měřeních se využívají také četné normy, například pro optimální analýzu působení průvanu na osobu určením stupně turbulence ve výši kotníků, hrudníku a hlavy. Při měřeních vnitřního klimatu se stále sbírá a zpracovává množství dat, aby bylo mimo jiné možné v souborech dat rozeznat a odpovídajícím způsobem zohlednit časově omezená narušení, jako je otevření dveří nebo oken. Také pro měření ve vzduchotechnickém potrubí existují normy, které například udávají vytvoření střední hodnoty pro profil proudění. Aplikace takového typu proto provádějí zpravidla vysoce kvalifikovaní odborníci, jako jsou odborní řemeslníci, technici, inženýři a experti. I když většina norem má doporučující charakter, stále více zákazníků klade důraz na měření podle normy, což má za následek zvýšené nároky na dokumentaci. Vysoký komfort obsluhy měřicích přístrojů a efektivní pracovní postupy jsou pro uživatele proto zrovna tak důležité, jako možnost efektivního následného zpracování a správy velkého množství dat.

Výhody digitální techniky sond
Vývoj, který s sebou při náročných aplikacích měření v klimatizační a ventilační technice přináší zásadní výhody, je digitální technika sond. Doposud byly analogové signály měření přenášeny ze sondy do vyhodnocovací jednotky – tedy do ručního přístroje – a tam se měnily pro další zpracování na digitální signály. Toto zpracování signálu je však ovlivněno systémovou nejistotou, jejíž příčinu lze většinou nalézt v rozhraní přístroje a sondy. U digitální techniky vytváří sonda již sama digitální hodnotu a ta je do přístroje přenášena bez ztráty informací a naprosto bezchybně. Technická inteligence měření spočívá v sondě samotné, zatímco ruční přístroj slouží jako zobrazovací jednotka s různými funkcemi pro ukládání a zpracování dat.

Další výhodou této technologie je, že uživatel nemusí při pravidelně požadované kalibraci zasílat do kalibrační laboratoře kompletní systém, ale pošle již jenom sondu samotnou. Ostatní sondy lze zatím dále používat spolu s ručním přístrojem. V praxi vykazuje digitální technika sond ještě další přednosti: odchylky, které je třeba při vyhodnocování zohlednit podle kalibrace (například je-li teplota v přístroji zobrazována o 0,08 Kelvinů níže), musely být doposud zohledněny po měření v následném kroku manuálně. U digitální techniky se odchylky uloží pomocí softwaru přímo do sondy, takže přístroj zobrazuje výlučně již zkorigovaná naměřená data. Uživatel tedy těží ze zobrazení nulové chyby, poněvadž sonda automaticky započítala odpovídající odchylku již v přípravném stádiu. Dále se dá do sond uložit doba platnosti kalibrace. Tím jsou tyto schopny vyslat hlášení, jakmile má dojít k další kalibraci.

Opatření pro optimalizaci průběhu práce
Vedle digitální technologie sond disponují moderní měřicí přístroje dalšími inovačními charakteristickými prvky vybavení.

Samotný postup měření podporují zavedené programy, které například zaručují síťové měření vzduchotechnického zařízení podle normy EN 12599. Navíc existuje možnost individuálně konfigurovat zobrazení měřených hodnot a realizovat tímto způsobem znázornění a vyhodnocení sladěné podle vlastního upřednostnění. V přístroji se dají vytvořit archivy, které jsou strukturovány podobně jako Windows Explorer, čímž je umožněno nekomplikované a přímé přiřazení naměřených dat k jednotlivým zákazníkům. Výbavu přístroje pro vysoký komfort obsluhy završuje barevný displej.

Velké zjednodušení při správě a zpracování dat by měl poskytnout software, který je dodáván rovněž s měřicím přístrojem. Optimální je, když se pro další zpracování přenese kompletní strom dat z měřicího přístroje do počítače. Na počítači může nakonec proběhnout vytvoření profesionálních protokolů na základě již uložených předloh. Přitom zahrnutí místa měření, data, času, naměřených hodnot a případně loga provozovatele služby lze realizovat rychle a snadno. Vysokou flexibilitu zajišťuje možnost přenosu dat jak pomocí USB konektoru, tak také pomocí SD karty. Technik klimatizace tak může dát výsledky měření s sebou kolegovi pro vyhodnocení v kanceláři a sám využívá další termín pro měření. Lze tedy používat přístroj i naměřená data odděleně o sebe.

Rozhodující kritéria pro profesionální přístroj pro analýzu ovzduší
Nakonec výše uvedené vlastnosti přístroje coby celku přispívají k optimalizaci kompletního měřicího řetězce, který sahá od přípravy měření přes sběr měřených veličin až po vytvoření protokolu. Především vyhodnocení se dají s inovační měřicí technikou provádět s úsporou času i nákladů. To zvyšuje efektivitu pracovních postupů pro všechny uživatele, ať se tu jedná o výrobce, poskytovatele údržby klimatizačních zařízení, o specialisty nebo experty nebo o zaměstnance v oddělení pro správu a údržbu nemovitostí průmyslového podniku anebo provozu kancelářských budov.

Přiměřeně tomu je jasné, že jediné porovnání ceny a přesnosti měření není pro volbu přístroje pro analýzu ovzduší dostačující. Měly by také být posouzeny organizační pomůcky, jako je společně dodávaný software. Je optimální, když se naměřená data spravují efektivně a v souladu s normami. Výsledky by mělo být možné vyhodnocovat a uzpůsobovat individuálně podle požadavků zákazníka. Efektivita znamená v této souvislosti tvorbu přidané hodnoty, poněvadž zákazník koneckonců zaplatí za protokol měření.

Relevantní normy pro měření klimatizačních zařízení
VDI 2083-3    Technika čistých prostor (Reinraumtechnik)
VDI 6022    Hygienické požadavky na klimatizační zařízení (Hygienische Anforderungen an RLT-Anlagen)
ČSN EN 12599    Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
ČSN EN 13779    Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy. Základy pro plánování, konstrukci a provoz ventilačních systémů v nebytových prostorách
ČSN ISO 7726    Ergonomie tepelného prostředí – Přístroje a metody pro měření fyzikálních veličin
ČSN ISO 7243    Horká prostředí. Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru). Měření klima na pracovišti v průmyslu
ČSN ISO 7730    Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu. Metoda pro stanovení prognózy tepelné pohody osob.
DIN 18017    Větrání koupelen a toalet – vnější okna s ventilátory – 3. část. (Lüftung von Bädern und Toiletten, Außenfenster mit Ventilatoren)
DIN 33403-3    Klima na pracovišti (Klima am Arbeitsplatz)

Jan Lacina
Obrázky: Testo

Autor působí ve společnosti Testo.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.