Konference Indoor Air 2008
Galerie(5)

Konference Indoor Air 2008

Ve druhé polovině srpna se v Kodani sešla široká odborná veřejnost na tradiční konferenci Indoor Air. Akce se koná pravidelně každé tři roky, první setkání se uskutečnilo již v roce 1978. Pořadatelství se tedy do Dánska symbolicky vrátilo po třiceti letech.


Pořadatelé si předsevzali uspořádat multidisciplinární konferenci zajímavou nejen pro inženýry, ale i lékaře, architekty a příbuzné obory. Témata konference měla pokrývat všechny aspekty týkající se kvality vnitřního prostředí, účinků na zdraví, tepelné pohody a produktivity práce. Odezněly příspěvky zabývající se tématem jak prostředí obytného, tak prostředí kancelářského, prostředí škol, průmyslu a dopravy.

Lze říci, že pořadatelům jejich záměr plně vyšel. Obdrželi více než 1 100 abstraktů ze všech zmíněných oblastí a oborů, z nichž bylo v konečné verzi 730 přijato a publikováno. Prezentace probíhaly jak formou ústní (464 příspěvků) tak postery (306 příspěvků). Konference se zúčastnilo více než 1 200 účastníků z 50 zemí celého světa. Nejbohatší zastoupení měla Evropa (48 %), za ní následovala Asie (33 %), Severní Amerika (16 %), Austrálie (2 %), méně než jedním procentem abstraktů přispěla Afrika a Jižní Amerika.

Setkání jako společenská událost

Zahájení konference bylo velkolepé a příjemné zároveň. Uskutečnilo se v nové budově Kodaňské opery, jejíž návštěva je zajímavá sama o sobě (www.operaen.dk). Jde o dílo uznávaného dánského architekta Henning Larsena – jeho kancelář patří k nejprestižnějším v Dánsku i Evropě. Velké prostory a dobrá organizace omezily na minimum zmatky při registraci včetně dlouhého čekání, které často větší konference doprovázejí (obr. 1 a 2).

Po stručném úvodním proslovu organizátorů následovala přednáška H. P. Andersena s názvem Před velkým boomem výzkumu vnitřního prostředí. Jak již název napovídá, nejednalo se o prezentaci nejnovějších trendů a směrů oboru, ale o poohlédnutí za první konferencí pořádanou v roce 1978, která je považována za významný milník v oblasti výzkumu kvality vnitřního prostředí. Za zmínku stojí, že v roce 1978 se na konferenci sjelo 194 odborníků z 20 zemí světa. Po zahájení se program konference přesunul do prostor Dánské technické univerzity v Lyngby, malého městečka vzdáleného od centra Kodaně asi 15 km (obr. 3 a 4).

Odborná část
Vzhledem k počtu prezentovaných příspěvků byl odborný program konference velmi nabitý. Po společné ranní přednášce v hlavním sále se rozběhly prezentace souběžně v osmi místnostech. V šesti sálech probíhal klasický odborný program složený z ústních prezentací (omezených délkou 7,5 minut) a krátkých posterových prezentací (3 minuty), ve zbývajících dvou sálech se konala diskusní fóra. Z časových důvodů nenásledovala diskuse po každé prezentaci, ale byla jedna společná po přednesení všech příspěvků. Úroveň prezentací byla obecně velmi dobrá, a to jak po vizuální, tak i jazykové stránce. Oproti jiným konferencím Indoor Air 2008 prakticky neměla problémy s nepřítomností přednášejících – podle pořadatelů se tento problém týkal méně než 1 % prezentací, což je velmi malé procento ve srovnání s jinými konferencemi.

Popsat program a zajímavé myšlenky či příspěvky by vydalo na malou knihu. Jenom samotný program konference s názvy příspěvků (bez abstraktů a popisu) má 140 stran. Proto zde uvádíme jen velmi stručně výběr z programu a obsahu konference.

Hlavní témata programu konference:
• Vztahy mezi vnitřním a vnějším prostředím (chemické procesy, znečišťující látky)
• Zdroje a šíření škodlivin (plísně, alergeny, toxické látky, VOC, formaldehyd)
• Kvalita vnitřního prostředí (v nemocnicích, přirozeně větraných budovách, dopravních prostředcích, školách, vliv na zdraví dětí)
• Měření a studie v obytných budovách
• Měření a studie v jiných než obytných budovách
• Filtrace, částice
• Měření a hodnocení kvality vnitřního prostření
• Legislativa (normy, limity, doporučení)

Mimo tato hlavní témata, která se prolínala i více dny, bylo několik jednotlivých témat, která se týkala vždy pouze jedné 90minutové sekce, například témata produktivita práce, osvětlení, rftaláty, energetické úspory a požadavky na zdravé prostředí, CFD, tepelná pohoda a další.

Plné byly nejen sály, kde se byly prezentovány příspěvky, ale i menší učebny, ve kterých probíhala diskusní fóra. Diskusní fóra zahájily vždy dvě až čtyři úvodní přednášky, po nichž následovala přibližně hodinová diskuse na dané téma. Velmi navštěvovaná byla fóra týkající se zdravotních požadavků na vnitřní prostředí, zejména intenzity větrání. Tyto požadavky jsou v opozici proti současnému trendu minimalizace energetické náročnosti budov, proto diskuse byly místy velmi bouřlivé. Hlavním problémem stále zůstává definování minimální intenzity větrání ze zdravotního hlediska, zejména s ohledem na prudce rostoucí výskyt alergií a astmatu. Platné požadavky na hygienická minima nebyly definovány z tohoto hlediska a i přes množství studií věnovaných tomuto tématu, stále nebylo možné tyto hodnoty stanovit. Od odborníků prosazujících zvýšení současných požadavků (které i tak nebývají dodržovány) zaznívaly návrhy na minimálně zdvojnásobení až zečtyřnásobení současných hodnot. To samozřejmě vyvolalo prudký odpor u zastánců nízkoenergetické koncepce i u zástupců legislativy (např. ASHRAE). Závěrem došly oba tábory alespoň k částečné shodě, že současné doporučené minimální hodnoty je třeba navýšit a že je třeba pokračovat ve výzkumu věnovanému této problematice, aby bylo možné tyto požadavky přesně stanovit.

Co vlastně opravdu víme?

Potřeba dalšího výzkumu a otázka z mezititulku se prolínaly celou konferencí. Tomuto tématu se věnovala i hlavní přednáška J. D. Spenglera (Harvard, USA) s názvem Generace výzkumu vnitřního prostředí: Mělo to význam? Autor velmi sugestivně porovnal, co se v oblasti výzkumu kvality vnitřního prostředí událo během posledních třiceti let, jaké byla hlavní témata v minulosti, co se již vyřešilo a naopak, jaká jsou aktuální horká témata. V minulosti kralovaly výzkumu VOC, formaldehyd a radon, zatímco dnes se především hledají příčiny tzv. syndromu nemocných budov (Sick Building Syndrom) a nárůstu alergií u dětí. Aktuální jsou dnes otázky týkající se plísní, ftalátů a škodlivin ze stále nových materiálů.

Kromě technického programu byly pro účastníky konference připraveny i různé společenské akce. Velmi kladně hodnocená byla večeře v Wallmans Saloons, což je vyhlášená kodaňská restaurace uspořádaná jako hlediště v cirkusu, kde je možné kromě výtečného jídla sledovat i představení artistů. Organizátoři připravili i další doprovodný program.

Při slavnostním zakončení konference zazněla pozvánka na příští konferenci Indoor Air, která se bude konat v roce 2011 ve městě Austin v americkém Texasu.

Ing. Petra Šťávová
Foto: ICIEE (International Centre for Indoor Environment and Energy, Dánsko), archiv autorky (obr. 1)