Partneři sekce:

Strop z dřevěných kolíkovaných desek

Strop z dřevěných kolíkovaných desek

Moderní architektura, která se zakládá na jednoduchosti a strohosti, klade na tvar a vzhled dřevěných dílců speciální požadavky. V tomto kontextu je proto vhodnější použít například místo trámového stropu čistý deskový strop. Dílce, z nichž se stavba realizuje, tak mohou plnit nosnou a zároveň i pohledovou funkci. To s sebou přináší urychlení stavebních procesů, avšak také to klade vyšší nároky na kvalitu realizace a celkové zacházení s výrobky, a to od chvíle, kdy opustí výrobu, až po uložení do finální polohy na stavbě.

K realizaci pohledového dřevěného stropu je vhodné použít dřevěné kolíkované desky. Dílce se vyrábějí z dřevěných hoblovaných KVH fošen s obdélníkovým průřezem s šířkou přibližně 60 mm a s variabilní výškou 80, 100, 120, 140, 160, 180 a více milimetrů. Délka KVH fošen může být až 13 m. Lamely se delší stranou průřezu přirazí k sobě, stlačí a provrtají. Do vyvrtaných otvorů se vtlačí dřevěné kolíky z tvrdého vysušeného dřeva se zbytkovou vlhkostí 8 %. Po vyrovnání vlhkosti se smrkovým dřevem lamel, se zbytkovou vlhkostí 12–15 %, rozpěrky nabobtnají, čímž se lamely pevně spojí. Takto se vytvářejí dílce s šířkou 600 mm, které se na stavbě přirážejí k sobě, a vytváří se jimi souvislý deskový strop.

Na uvedené konkrétní stavbě rodinného domu jde o strop nad 2. NP s půdorysným rozměrem 6,2 × 14,5 m. Statickým výpočtem byla při daném zatížení a maximálním rozpětí 5 m určena výška průřezu stropu na 160 mm. Strop se v závislosti na rozmístění nosných stěn ukládal zčásti příčně a zčásti podélně. Délka dílců byla 7 m – na celou šířku domu.

Po dokončení montáže kolíkovaného stropu je hotová nosná konstrukce stropu, to znamená, že strop je ihned pochozí, a zároveň je dokončena i povrchová úprava stropu.

Připravenost stavby na montáž stropu

Před montáží stropu musejí být dokončeny všechny podpůrné konstrukce stropu – vnitřní nosné a obvodové stěny. Zároveň musí být vyřešeno napojení vzduchotěsné vrstvy, která v místě uložení stropních dílců prochází. Především jde o místa, jež už po montáži stropu nebudou přístupná.

Před montáží

Každý panel je označen číslem, které odpovídá jeho příslušné pozici nad půdorysem stavby. Panely jsou už z výroby seřazeny tak, aby se na stavbě nemusely překládat.

Montáž

Poté, co je v místě budoucího stropu vše připraveno k montáži, uchytí se jednotlivé panely do závěsného zařízení a jeřábem jsou přemístěny na místo uložení. První dílec se osadí na nosné a obvodové stěny a připevní se na ně samořeznými šrouby. Délka a průměr šroubů závisí na délce stropního panelu. Po upevnění prvního dílce se do drážky dílce vloží pero. Následně je vše připraveno k osazení dalšího dílce. Další dílec se nejprve osadí z boku k už upevněnému dílci. Potom se musí k tomuto dílci natěsno přitáhnout tak, aby ze spodní strany nebyla viditelná spára mezi panely. To lze provést například pomocí stahovacích popruhů. Někdy je nutné panel trochu přitlačit palicí. Když je dílec osazen na svém finálním místě, připevní se šrouby k podkladové konstrukci. Dílce jsou mezi sebou spojeny křížovými šrouby ve vzájemné vzdálenosti 60 až 90 cm.

Od partnerů ASB

01 | Připravenost stavby
Před osazením stropních dílců musejí být dokončeny všechny podpůrné konstrukce – obvodové a vnitřní nosné stěny. Zároveň se musí vyřešit napojení vzduchotěsné vrstvy, která prochází v místě uložení stropu. Především jde o místa, která už po montáži stropu nebudou přístupná.

02 | Dodání panelů
Pozice dílců ve stropě je přesně určena. Před převezením na místo realizace se vypracuje plán kladení a každý stropní dílec se v souladu s ním označí číslicí. Zároveň se jednotlivé stropní dílce seřadí tak, aby se na stavbě už nemusely překládat.

03 | Přichycení do závěsů
Stropní dílce se zavěsí na zvedací závěsy. Při napínání závěsného zařízení se musí dbát na rovnoměrný tah. Stropní panely je nutné zvedat pomalu.

04 | Přeprava na místo osazení
Zavěšené stropní panely se následně pomocí jeřábu přepraví na místo osazení. Jeřábník by se měl při manipulaci s jeřábem vyhnout prudkým pohybům ramene.

05 | První dílec
První stropní dílec se uloží na nosné a obvodové stěny a připevní se k nim samořeznými šrouby pomocí akumulačního šroubováku. Délka a průměr šroubů závisí na tloušťce stropního panelu. Poloha se koriguje dřevěnými klíny.

06 | Vložení pera do drážky
Po upevnění prvního stropního dílce na obvodové a nosné stěny se do drážky dílce vloží pero.

Vzduchotěsná vrstva
Strop je vsazen do vzduchotěsné roviny. Realizace těsnění pomocí pásků tak už nebude po montáži stropu možná. Proto je nutné pásky nalepit ještě před montáží stropu.

07 | Druhý dílec
Další dílec se osadí nejprve z boku k už upevněnému dílci tak, aby pero a drážky do sebe těsně zapadly.

08 | Přitažení dílců
Následně se musí k tomuto dílci natěsno přitáhnout dílec tak, aby ze spodní strany nebyla viditelná spára mezi jednotlivými stropními dílci. To lze realizovat například použitím stahovacích popruhů. Je-li to nutné, přiklepne se dílec pomocí palice.

09 | Vzájemné spojení dílců
Když je stropní dílec osazen na svém finálním místě, připevní se šrouby k podkladové konstrukci. Následně se dílce spojí mezi sebou křížovými šrouby ve vzájemné vzdálenosti 60 až 90 cm. Potom se opakuje postup kroků 1 až 9 až po osazení celého stropu.

10 | Hotový strop
Po dokončení montáže je kolíkovaný strop okamžitě pochozí. Finální strop není nutné povrchově upravovat.

Co budete potrebovat

Stropní dílec
Stropní dílec z dřevěných kolíkovaných desek
šířka průřezu přibližně 60 mm, výška 80, 100, 120, 140, 160 a 180 mm a více, délka až do 13 m

Dřevěná pera

Závěsné zařízení na panely  

Samořezné šrouby

Nářadí
stahovací popruhy
kladivo
palice
akumulační šroubovák nebo akumulační vrtačka
dřevěné klíny

Informace o materiálu:

» Dřevěné kolíkované desky – stropní dílce vyrobené z dřevěných hoblovaných KVH fošen s obdélníkovým průřezem širokým přibližně 60 mm; variabilní výška 80, 100, 120, 140, 160 a 180 mm a více; délka až do 13 m

TEXT: Ing. Petr Filip
FOTO: Chytrý dům

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.