Partneři sekce:

Strohá elegance muzea historických automobilů

Strohá elegance muzea historických automobilů

Při realizaci obchodně-technického zázemí firmy TS Bohemia v Olomouci vznikla potřeba vybudovat muzeum pro soukromou sbírku historických automobilů. Budova měla vzniknout jako samostatný objekt celé stavební akce. Realizace budovy trvala šest měsíců a majitel uvažuje zpřístupnit muzeum široké veřejnosti.


Požadavkem byla výstavní plocha v přízemí a v patře s důrazem na jednoduché a čisté tvary stavební konstrukce, které by zvýrazňovaly eleganci historických exponátů. Dalším požadavkem byl také nenáročný provoz budovy a její snadná údržba.

Dispoziční a konstrukční řešení
Halová stavba jednoduchého obdélníkového půdorysu 28 × 36 m je pojata netradičně. Nosné rámy jsou navrženy na delší rozměr půdorysu (36 m) v travé třech polí o šířkách 9/10/9 m. V krajních 9metrových polích je umístěn patrový mezanin.

Mezanin je přístupný dvojicí schodišť z vnitřního atria a dvojicí spojovacích můstků nad volným prostorem atria. Tento architektonický a přitom účelný prvek umožňuje vnímat prostornost a vzdušnost interiéru objektu.

Nosné rámy jsou navrženy s vetknutím krajních sloupů a s kloubovým uložením trojice vnitřních sloupů každého rámu. Vzniká tak čtyřlodní halová budova s pouhými třemi poli.

Reprezentativní prostor v jednoduché technologii halových staveb splňuje požadavek na subtilnost a lehkost konstrukce díky použití oceli s mezí kluzu 355 MPa. Celý prostor je shora prosvětlen dvojicí obloukových světlíků nad atriem.

 
Mezanin haly před dokončením Mezanin haly po dokončení

Systém INODEK
Technicky zajímavým problémem bylo přestropení mezaninů na světlost 9 m bez vnitřní podpory tak, aby se splnily další nároky: malá statická tloušťka stropní konstrukce, hladké podhledy bez viditelných průvlaků a přenesení značného užitného zatížení (3,5 kN/m2). Těmto požadavkům vy­hovoval stropní systém Astron Inodek. Podstata řešení spočívá v použití předpjatých stropních panelů Spiroll. Ty jsou kladené na spodní pásnice ocelových nesymetrických I-nosníků, „utopených“ mezi předpjaté strop­ní panely o tloušťce 265 mm.

Celková tloušťka stropní konstrukce včetně 6centimetrové vrstvy potěru je 32 cm. Důraz na kvalitu výroby panelů a přesnost jejich kladení s minimalizací výškových skoků mezi nimi umožnil vytvořit pouhým nátěrem spodní plochy panelů pohledovou plochu bez dalších úprav. Tento stropní systém skýtá rovněž další výhody.

Kromě malé tloušťky stropní konstrukce a hladkého podhledu se minima­lizovaly náklady na požární ochranu ocelových nosníků. Není třeba používat dodatečných podhledů jak z hlediska protipožárního (samotné předpjaté panely mají certifikovanou požární odolnost R90), tak i pohledového (požadavek na rovnou stropní plochu).

Závěr
Tato budova muzea je důkazem toho, že v dnešní době může nalézt také tento typologický druh stavby důstojný kabát v halovém konstrukčním systému, který jsme si zvykli považovat spíše za konstrukční
systém výrobních hal a skladů. A může posloužit jako dobrá inspirace pro další investory.

Ing. Petr Lindovský, Ph.D.
Foto: archiv autora

Autor pracuje ve firmě Lindab-Astron, s. r. o., v Přerově.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.