Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Bezpečná práce se stavebními stroji

Bezpečná práce se stavebními stroji

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby zaměstnanci nemanipulovali ručně s břemeny a nepoškodili si zdraví. Například je žádoucí, aby si pracovníci starostlivě chránili páteř.

Odstraňovat těžkou práci nám pomáhají stroje. Volba typu stroje závisí na hmotnosti použitých prvků a rozsahu práce.

Kladka
Dodnes usnadňují ruční kladky vertikální dopravu zedníkům, štukatérům a dalším profesím. Používat jednoduchou ruční kladku pro dopravu břemen je možné maximálně do výšky 15 m. Hmotnost dopravovaného břemene pomocí kladky nesmí při ručním zvedání břemene přesáhnout 60 kg.

Břemena hmotnosti od 50 do 60 kg musejí zvedat vždy současně dva pracovníci. Nosné textilní lano kladky musí mít průměr minimálně 10 mm. Nosné části kladky nesmějí být přidrátovány, zajištěny omotáním nebo zauzlovány. Namísto toho se musejí používat lana, řetězy, lanové spojky a podobně. Není možné zdržovat se pod zavěše­ným břemenem, ani v jeho těsné blízkosti.

Stavební vrátek
Hmotnost zátěže vrátku, použité pro stabilizaci vrátku (navijáku), musí být větší než dvojnásobek hmotnosti břemena na vrátku. Při instalaci elektrického stavebního vrátku musí být osa horní kladky v poloze kolmé ke směru navíjení lana. Pevnost a stabilita nosné konstrukce kladky vrátku se zajišťuje kotvením nebo protizávažím. Vrátek musí být doplněn o koncový vypínač elektrické energie k dosažení samočinného zastavení chodu vrátku, pokud se hák přiblíží ke spodní části kladky na vzdálenost minimálně 300 mm.

Pokud zůstává břemeno zavěšené na háku, není možné opustit stanoviště obsluhy vrátku. Při přepravě břemena musejí být na bubnu vrátku vždy nejméně tři závity navinutého lana. Vrátkem se nesmějí dopravovat břemena s rozměry ohrožujícími osoby v okolí. Doprava takových předmětů je možná pouze po provedení vhodných bezpečnostních opatření. Obsluha vrátku, který slouží pro vytahování trubek nebo zatahování kabelů, musí být chráněna zástěnou pro případ, kdyby se porušilo tažné lano závěsu trubek nebo kabelu.
Pokud není vidět ze stanoviště obsluhy vrátku na všechna nakládací nebo vykládací místa, musí být signalizačním zařízením zajištěno dorozumívání mezi obsluhou vrátku a zaměstnancem, který se nachází na nakládacím nebo vykládacím místě.

Stavební výtah
Stavební výtah slouží k dopravě materiálu a někdy i osob. U staveb vyšších než 30 m, pokud to charakter konstrukce a postup práce nevylučuje, musí být zajištěna svislá doprava osob výtahem. Osoby se mohou přepravovat v klecových výtazích. Nejjednoduššími výtahy jsou výtahy plošinové – jejich věž se většinou sestavuje z lešenářských trubek. Plošina je zavěšena na laně taženém přes kladku navijákem a je vedena mezi dvěma kolejnicemi. Není dovoleno použít elektrický vrátek pro pohon zdvihu výtahové plošiny umístěné do vodítek. K tomu musejí být splněny speciálně stanovené technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu.

Lešenáři a pracovníci na fasádách používají speciální sloupové ozubené výtahy. Prostorná plošina obsahuje speciální nasazovací rám pro lešenářské trubky a lešeňové díly. Umožňuje dopravu dílců lešení do výšky maximálně 100 m.

Tesaři a pokrývači většinou používají střešní výtahy. Střešní výtahy se skládají z lomených kolejnic, navijáku a výtahové klece. Tento typ klece však není určen pro přepravu osob. Obvyklá nosnost střešních výtahů se pohybuje mezi 150 až 200 kg.

Stavební plošinový nebo klecový výtah, sloupový ozubený a střešní výtah se musejí v průběhu provozování ve stanovených intervalech kontrolovat.

Obsluha stavebního mechanismu

Obsluha stroje se musí vždy před zahájením práce seznámit se záznamy a provozními odchylkami týkajícími se předchozí pracovní směny. Při udržovacích a stavebních pracích je možné používat jen takové stroje, které umožňují vstupovat na konstrukci stroje i v době, kdy stroj není odpojen od přívodu elektrické energie. U obslužných plošin strojů musí být obsluha chráněna proti pádu z výšky od 0,5 m. Pokud má stroj předepsáno používání signalizačního zařízení, musí být každé uvedení do chodu oznámeno zvukovým nebo světelným výstražným znamením. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musejí být v pracovní poloze nastaveny tak, aby se nezabořily.

Při současném ručním a strojním provádění zemních prací se pracovníci nesmějí zdržovat v nebezpečném dosahu zemního stroje. Za bezpečný dosah pracovního zařízení stroje se považuje taková vzdálenost, která se rovná maximálnímu dosahu stroje zvětšenému o bezpečnostní pásmo široké 2 m.

Současné nakladače se vyznačují jednoduchou obsluhou a elektronickými systémy zabezpečujícími všechny funkce. Ke zlepšení orientace v místě nasazení mají vysoko položenou kabinu s proměnlivým zdvihem. Mají univerzální využití: kromě lopat mohou být vybaveny také drapáky, vidlicemi, jednoúčelovými nástroji, montážními plošinami a podobně. S pracovním zařízením rypadel a nakladačů je zakázáno manipulovat nad obsazenou kabinou řidiče dopravního vozidla. Při spouštění výložníku rypadel a nakladačů dolů nebo při zdvihání výložníku nahoru při práci na svahu musí být výložník vždy v poloze osy stroje proti svahu tak, aby se neposouvalo těžiště stroje a stroj neztratil stabilitu. Přepravovat zaměstnance na stroji nebo v jeho pracovním zařízení (například ve lžíci rypadla) je zakázáno. Výjimkou jsou ty stroje, u kterých je to výrobcem výslovně povoleno. Při přesunu prázdného nebo naloženého skrejpru musí být jeho korba vždy zvednuta a uzavřena.

Se strojem je možné pracovat za snížené viditelnosti i v noci, pokud jsou pracovní prostor stroje a pracoviště dostatečně osvětleny. V místech, na která obsluha stroje nevidí, a tam, kde by mohli být pracovníci ohroženi, není možné se strojem pracovat.

Při beranění prvků (například štětovnic a pilot) se mohou jednotlivé prvky připravovat až na ploše vzdálené minimálně 1,5-násobku délky věže jeřábu nebo výložníku nosiče (například jeřábu či beranidla) od věže nebo nosiče.

Přerušení nebo ukončení práce
Při přerušení nebo ukončení práce musí být stroj zajištěn tak, aby nebyl zdrojem ohrožení okolí a nebyl neoprávněně používán. Stroj musí být vždy odstaven na takové místo, kde není ohrožena jeho stabilní poloha. Obsluha stroje nesmí nikdy, pokud jsou stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu, opustit místo obsluhy stroje. Před opuštěním kabiny musí například obsluha stroje pro zemní práce vypnout stroj a jeho pracovní zařízení, spustit pracovní zařízení na zem (případně na podložku na zemi) nebo umístit pracovní zařízení do předepsané pracovní polohy a mechanicky zajistit. Stroj musí být zajištěn proti spuštění a proti samovolnému pohybu.

Stroje na kolovém podvozku a silniční válce musejí být vybaveny dvěma kusy zakládacích klínů, kterými se zajistí. Jindy se podle možností pro zabrzdění vozidla používá zařazení nejnižšího rychlostního stupně, zpátečka nebo parkovací brzda.

Čištění a údržba stroje
Provádění čištění, údržby a oprav stavebních strojů je možné pouze tehdy, pokud jsou stroj a jeho pracovní zařízení zabezpečeny proti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění. Pokyny pro údržbu a obsluhu stavebního stroje musejí být umístěny na určeném místě tak, aby byly pro obsluhu stroje kdykoliv k dispozici. Ke stroji musí ob­sluha vést provozní deník a revizní knihu.

Vždy musí být vyloučen kontakt pracovníka s pohybujícími se částmi stroje. Je zakázáno, pokud to není technicky vyřešeno nebo povoleno v manuálu k obsluze, odstraňovat za chodu stroje materiál z nebezpečných míst na něm umístěných. Lopata rypadla může být čištěna pouze tehdy, pokud má stroj vypnutý motor a lopata leží na zemi.
 
Povinnosti zaměstnavatele
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby byly stroje z hlediska bezpečnosti vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje musejí být upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům. Musejí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání zdraví a životy zaměstnanců. Před uvedením elektrického stavebního vrátku do provozu musí proběhnout jeho písemné převzetí spojené se zápisem do stavebního deníku (případně jiného dokumentu). Jedenkrát za 14 dní provádí určený zaměstnanec odbornou prohlídku vrátku (včetně úvazku a lana).

Dodavatel stavebních prací musí minimálně jednou v roce přezkoušet zaměstnance, kteří pracují na pohyblivých plošinách. Zařízení pro technologii zvedaných stropů mohou obsluhovat pouze ti pracovníci, které určil zaměstnavatel. Samostatně obsluhovat stavební stroj mohou pouze ti zaměstnanci, kteří mají pro tuto činnost odbornou způsobilost. Zaměstnavatel dbá na to, aby u vybraných strojů měli pracovníci strojnický průkaz.

Zaměstnanci nesmějí být vystaveni nepříznivým vlivům provozních a pracovních podmínek. Takovými podmínkami jsou například nízká únosnost půdy, malá nosnost přejezdů a mostů, velký sklon pojezdové roviny, nepředpokládané uložení podzemních vedení, nízko umístěné nadzemní vedení a podobně. Stroje musejí být pravidelně kontrolovány, revidovány a udržovány.

Ing. Kamil Barták, CSc.
FOTO: archiv autora

Autor se zabývá kontrolou technické úrovně významných staveb a jejich realizací. Většinou se jedná o stavby v České republice, které jsou hrazeny z prostředků EU.

Literatura
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Článok bol uverejnený v časopise Realizace staveb.