Estakáda v červenci 2021

Největší dopravní stavba západních Čech jede podle plánu

Městský okruh v úseku Křimická – Karlovarská, v západní části Plzně, propojí v roce 2023 nejrozsáhlejší průmyslovou zónu města s největšími sídlišti a zároveň uleví dopravě v centru.

Stavbu této 2. etapy městského okruhu realizuje společnost Křimická – Karlovarská, ve které jsou sdruženy firmy BERGER BOHEMIA, a.s. a Metrostav, a.s. Součástí projektu je i 1,2 km dlouhá estakáda, jejíž úsek B a C postaví divize 5 Metrostavu.

Stavba je zajímavá rozmanitostí stavebních objektů a svým velkým rozsahem – jedná se o největší současnou dopravní stavbu v západních Čechách.Současná stavba navazuje na již hotovou první část západního okruhu mezi Domažlickou a Křimickou ulicí.

Projekt sestává z 3,5 km dlouhé komunikace, již zmíněné estakády, třech křižovatek, třech mostů a tří biokoridorů. Celková délka okruhu po dokončení bude přes šest kilometrů. Komunikace spojí průmyslovou zónu Borská pole a Severní předměstí Plzně.

Příprava na betonáž jednopolového monolitického železobetonového biokoridoru s obloukovou konstrukcí zdroj SUSPK
Stavba prostorové podpůrné konstrukce skruže | Zdroj: Archiv

Týmy divize 1 a divize 6 Metrostavu mají na starosti výstavbu malých mostů, biokoridorů a kolektorů spolu s přeložkami inženýrských sítí. V současné době jsou dokončené práce na pilotovém založení dvou biokoridorů (SO1225 přes větev „L“ a SO1220 v km 4,322) a to včetně základů.

Na obloukovém biokoridoru v km 4,322 se dokončuje stavba prostorové podpůrné konstrukce skruže pro první ze třech dilatačních celků. Taktéž na druhém biokoridoru relativně jednoduché kolmé monolitické polorámové konstrukce je zabetonovaný 1.dilatační celek nosné konstrukce a současně běží práce na stavbě prostorové podpůrné konstrukce skruže druhé ze tří dilatací.

Nyní je také již zabetonovaný strop 1. a 2. části ze tří.Práce probíhají i na přemostění hlavní trasy pro polní cestu výše zmíněným dvoupólovým mostem, kde jsou hotové krajní opěry včetně středového pilíře. Zde proběhnou zpětné zásypy základů a stavba podpůrné konstrukce mostovky.

Zárodek a lamela z části C estakády
Zárodek a lamela z části C estakády | Zdroj: J. Zahradník – GardenCinema.cz

Letos je v plánu dokončit nosnou konstrukci na rámovém a obloukovém biokoridoru, mostě na polní cestě a vzpěradlovém mostě přes větvi VIN, kde je již hotová část základů. Současně také zrealizovat výkopové práce a do zimy stihnout zabetonovat základové konstrukce na druhém obloukovém biokoridoru v km 4,72 a obloukovém mostě „přes jižní větev VIN“.

Stavba se v současné době potýká s nárůstem cen a nedostatkem některých stavebních materiálů (ocel, pryskyřice, živice apod.). Po stránce personální došlo v některých týdnech k výpadku zahraničních pracovníků, kteří nebyli vpuštěni na území ČR. S těmito problémy se ale stavba vypořádala bez významnějšího časového zpoždění.

Estakáda

Tato část komunikace navazuje na trojpólový 50 metrů dlouhý most a povede přes celé záplavové území řeky Mže až k ulici V Radčicích.

Úsek A staví společnost BERGER BOHEMIA a.s. a k letošnímu září je hotovo jedenáct ze šestnácti dilatačních dílů nosné konstrukce. Dokončení nosné konstrukce na části A je plánováno do konce roku 2021.

Posuvná skruž na části B estakády3 2
Posuvná skruž na části B estakády| Zdroj: J. Zahradník – GardenCinema.cz

Divize 5 Metrostavu je pověřená zhotovením dilatačních úseků B a C překlenujících inundační území řeky. Momentálně jsou dokončené práce na pilotovém založení a spodní stavbě – pilířích. Nosná železobetonová předpínaná jednotrámová konstrukce na části B byla dokončena 13.8.2021 (16 dilatačních dílů, resp. polí), délka jednoho pole je 33 metrů.

Stavba využívá technologii spodní výsuvné skruže předpínáním 12 kusů devatenácti lanových kabelů. Nosná železobetonová konstrukce části C se realizuje technologií letmé betonáže. V současnosti je hotovo založení a spodní stavba u pilíře P34 a P35.

U pilíře P34 je zabetonován zárodek, zhotoveno 7 párů polí letmé betonáže a nyní probíhají práce na přesunu vozíků letmé betonáže z pilíře P34 k pilíři P35, kde je již vybudován zárodek pro letmou betonáž u pilíře P35. Na opěře O36 se dokončilo hlubinné založení, základ, dřík a probíhá montáž úložného prahu.

Situace I a II etapa výstavby zdroj SUSPK
Situace I a II etapa výstavby | Zdroj: Archiv

Do koce roku 2021 je v plánu na části B dokončení nosné konstrukce, položení izolací pod římsy a budování říms. Na části C se předpokládá dokončení nosné konstrukce pomocí letmé betonáže a propojení vahadel nad pilířem P34 a P35 včetně dokončení opěry O36.

Foto: J. Zahradník – GardenCinema.cz a archiv

ZDROJ: PR článek společnosti Metrostav a.s.