Zavěšený most na D47 přes řeku Odru
Galerie(15)

Zavěšený most na D47 přes řeku Odru

Partneři sekce:

Dálnice D47 prochází mezi Ostravou a Bohumínem po mostě délky 605 m přes řeku Odru a přes Antošovická jezera. S ohledem na vedení trasy a plavební profil plánovaného plavebního kanálu bylo nutno navrhnout konstrukci s minimální stavební výškou. Most je situován na předměstí Ostravy v rekreační oblasti Antošovických jezer.

Proto bylo snahou navrhnout estetickou konstrukci, která by se moha stát symbolem nové dálnice. Z tohoto důvodu byla přijata konstrukce zavěšená v ose mostu na jediném pylonu situovaném v prostoru mezi řekou a jezery.

Most kříží řeku pod šikmým úhlem 54°. Osa dálnice vede v půdorysném oblouku o poloměru 1500 m, který v zavěšené části přechází v přímou a je ve vrcholovém zakružovacím oblouku s poloměrem 20,000 m. Ačkoliv zavěšená konstrukce vždy vytváří výraznou dominantu, byla konstrukce i jednotlivé konstrukční prvky navrženy tak, aby nepřehlušovaly, ale doplňovaly krásnou krajinu. Návrh konstrukce vycházel z projektantovy filosofie jednoty tvaru a funkce. Úměrnost řešení byla vždy posuzována ekonomii spotřeby materiálu a práce.

Protože most je pod různým úhlem viditelný nejen z dálnice, ale také z břehů řeky a jezera, bylo snahou navrhnout jasně čitelnou konstrukci. Proto je konstrukce zavěšena v ose mostu na jednosloupovém pylonu a tak v každém pohledu vytváří závěsy s mostovkou tvarově čistou konstrukci. Jak mostovka s římsou, tak i spodní stavba a pylon mají shodné tvarování zdůrazňující proudnicový tvar konstrukčních prvků. Aby mohly být navrženy co nejštíhlejší, jsou nejvíce namáhané prvky navrženy z vysokopevnostního betonu. Protože osové zavěšení vyžaduje torzně tuhou konstrukci, je mostovka tvořena dvěma co možná nejširšími komorovými nosníky navrženými bez tradičních vnějších konzol.

Rozpětí polí je od 24.50 do 105.00, šířky obou mostů jsou od 14.60 do 13.60 m. V zavěšených polích jsou mostz vzájemně spojeny příčně předepnutou mostovkovou deskou a osamělými vzpěrami. Závěsné kabely mají semi-radiální uspořádání. V mostovce jsou kotveny po 6.07 m, v pylonu po 1.20 m. Pylon je tvořen ocelovým sloupem osmiúhelníkového průřezu spřaženým s vnějším betonovým pláštěm zaobleného tvaru. V horní části ocelové konstrukce pylonu jsou kotveny závěsy, vnitřní prostor ocelové konstrukce pod kotvením závěsů je vyplněn vysokopevnostním betonem. Pro závěsy je použit systém VSL SSI 2000. Závěsy jsou sestaveny z 55 až 91 lan průměru 15.7 mm a pevnosti 1 860 MPa. Lana jsou opatřena těsně extrudovaným HDPE obalem tl.1,5mm a antikorozním voskem. Lana jsou vedena v HDPE trubkách s vnějším povrchem opatřeným šroubovitým nálisem, který za deště zajišťuje odkapávání vody a tak omezuje kmitání závěsů od větru.

Nosná konstrukce byla betonována po polích v bednění zavěšeném na výsuvné skruži situované nad mostovkou. S ohledem na rozpětí skruže bylo nutno v zavěšených polích postavit montážní podpěry, které se po spojení a zavěšení obou mostů na pylon odstranily.

Před uvedením mostu do provozu byly na podzim roku 2007 provedeny statické a dynamické zatěžovací zkoušky, které ověřily konstrukci i kvalitu provedených prací.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic, Závod Brno. Architektonické a konstrukční řešení mostu bylo vyvinuto firmou Stráský, Hustý a Partneři, Brno, která také vypracovala projektovou dokumentaci ve všech stupních. Most realizovala firma SKANSKA DS, Závod 77 Mosty. Výrobu a montáž ocelového jádra pylonu zabezpečovala firma MCE Slaný, závěsy dodaly a smontovaly VSL SYSTÉMY (CZ), Praha.

TEXT: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
FOTO: Stráský, Hustý a Partneři, s. r. o.

–>–>