Původní rekonstrukce s krycími plechy přes mostnice
Galerie(7)

Mostaři Metrostavu dokončili opravu mostu ve Vysočanech

Partneři sekce:

Stavba Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně) je součástí celostátní dvoukolejné elektrizované dráhy Lysá nad Labem – Praha¬ – Vysočany a současně jednokolejné trati Praha–Turnov. Na této stavbě se nachází i most Kbelská SO 10-20-05.

Původní nosnou konstrukci mostu tvoří plnostěnné nosníky nýtované se zapuštěnou mostovkou bez kolejového lože v počtu tří kusů. Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách, během první byla snesena jedna nosná konstrukce a ve druhé etapě zbylé dvě. Opěry mostu jsou kamenné s řádkovým zdivem. Projekt realizovala divize 5 Metrostavu.

Charakteristika mostu

Přemostění ulice Kbelská se skládá ze tří nosných konstrukcí o rozpětí 25 m. Konstrukce jsou pojaté jako nosníkové rošty s horní ortotropní mostovkou a žlabem kolejového lože. Každá konstrukce je tvořena čtyřmi hlavními nosníky s průřezem ve tvaru obráceného T. Z důvodu časové úspory a omezení rizikových prací nad komunikací byly konstrukce dopraveny na stavbu, včetně zábradlí, stříkané hydroizolace – eliminátoru a kompletního odvodnění nosné konstrukce.

Původní rekonstrukce s krycími plechy přes mostnice
Původní rekonstrukce s krycími plechy přes mostnice | Zdroj: Metrostav

Z toho důvodu byla nosná konstrukce přivezena na stavbu v jednom celku jako nadrozměrný náklad. Uložena byla na provizorní ocelové konstrukce na úložném prahu, a následně za pomoci hydraulických lisů přesunuta do projektované polohy.

Protože se jednotlivé konstrukce pro co nejmenší omezení provozu Kbelské ulice ukládaly vždy jako celek (každá z nich o váze asi 70 t), musel být kladen velký důraz na přesnost zhotovených podložiskových bločků, hlavně chrániček v bločkách pro trny kalotových ložisek. Každá konstrukce má celkem osm ložisek, přičemž každé ložisko má průměrně osm trnů do podložiskových bločků.

Demontáž ocelové konstrukce s vyloučenou kolejí na provozované části trati
Demontáž ocelové konstrukce s vyloučenou kolejí na provozované části trati | Zdroj: Metrostav

Založení mostu

Na základě statického posouzení bylo zjištěno, že stávající spodní stavba neboli její založení nevyhoví zvýšenému zatížení, které způsobí nová konstrukce s průběžným štěrkovým ložem. Původní konstrukce byla totiž postavena s mostnicemi bez štěrkového lože. Proto byla navržena zesílení založení pomocí sloupů tryskové injektáže ve dvou řadách v délce tří metrů, respektive pěti a půl metru pod základ opěr.

Trysková injektáž byla provedena i za rubem opěr, také ve dvou řadách.
Tato injektáž funguje jako náhrada za hlinité a jílové vrstvy. Největší problém nastal při provrtání stávajících kamenných opěr pro uložení mikropiloty a tryskovou injektáž.

Demontáž ocelové konstrukce
Snesení původní i umístění nové konstrukce probíhalo v nočních hodinách | Zdroj: Metrostav

„Objevila se nečekaná překážka v podobě ocelového roštu, který nešel provrtat a část vrtů nebylo možné provést. V dohledané původní dokumentaci žádná zmínka o roštu nebyla. Jde pravděpodobně o naskládané kolejnice, na kterých byl most založen. Bohužel nebyl rošt pravidelný, takže u té části vrtů, které se podařilo dovrtat do projektované hloubky, došlo k zvětšení tryskové injektáže na 1200, resp. 1500 mm. Pro kompletní podchycení opěr byly provedeny další vrty, a to i šikmé za rubem opěry, aby došlo k požadovanému zajištění únosnosti podloží pod základem opěr. To způsobilo výraznou časovou prodlevu, která ale byla v průběhu dalších prací eliminována a termín dokončení zůstal původní,“ říká Ing. Stanislav Rosenthal, vedoucí projektu z Divize 5 společnosti Metrostav.

Z důvodu vedení mostu přes výrazně zatíženou komunikaci Kbelské ulice probíhalo snesení původní i umístění nové konstrukce v nočních hodinách při úplné uzavírce komunikace. Následné další práce se již uskutečnily za plného provozu s minimálním omezením.

Nová podoba mostu
Nová podoba mostu | Zdroj: Metrostav

Harmonogram stavby:

 • demontáž kolejového svršku
 • snesení nosné konstrukce
 • odbourání části kamenných opěr (pro nový ŽB úložný práh)
 • podchycení stávajících základů opěr pomocí tryskové injektáže a osazení
  mikropilot
 • zhotovení rozšířeného úložného prahu opěr, včetně podložiskových
  bločků
 • osazení kalotových ložisek
 • zhotovení závěrných zídek a křídel
 • osazení nových nosných konstrukcí, včetně hydroizolace
 • spuštění mostu do definitivní polohy
 • osazení mostních závěrů
 • zhotovení železničního svršku

Další úpravy

„V těsné blízkosti mostu jsme ještě provedli investiční projekt Hlavního města Prahy, který tvoří dva podchody pro pěší pod železniční tratí. Do budoucna se zde počítá se zrušením komunikací pro chodce a převedením jejich pohybu do podchodů. Došlo by tak k úpravě a rozšíření ulice Kbelská v místě světelné křižovatky. Tento projekt byl včleněn do stávající stavby.

Výstavba přilehlých podchodů pro pěší
Výstavba přilehlých podchodů pro pěší | Zdroj: Metrostav

TEXT A FOTO: Metrostav a.s.

Článek vyšel v časopisu Inženýrské stavby 6/2023.

Původní rekonstrukce s krycími plechy přes mostnice
Původní rekonstrukce s krycími plechy přes mostnice
Demontáž ocelové konstrukce s vyloučenou kolejí na provozované části trati
Demontáž ocelové konstrukce
Nová podoba mostu
Výstavba přilehlých podchodů pro pěší