Partneři sekce:

Lávka z ultra-vysokohodnotného betonu

Lávka z ultra-vysokohodnotného betonu

Lávka přes Labe v Čelákovicích, pro jejíž mostovku byl použit ultra-vysokohodnotný beton (UHPC) ze společnosti TBG METROSTAV (člen skupiny Českomoravský beton), představuje unikát ve svém oboru. Lávka je určena pro pěší a cyklisty a v případě nutnosti pro složky záchranného systému. Lávka je unikátní nejen prvním použitím UHPC pro nosnou konstrukci v ČR, ale i největším rozpětím hlavního zavěšeného pole v ČR (156m).

Co je to UHPC?
Ultra-vysokohodnotný beton, pod mezinárodně známou zkratkou UHPC (ultra-high performance concrete), je jednou z největších výzev moderní technologie betonu po celém světě. UHPC je beton s pevností v tlaku výrazně nad normově danými třídami (vyšší než 150MPa), s dlouhou trvanlivostí a odolností pro nejnáročnější podmínky. Uvažovaná životnost činí 200 let a více. Rozdělení betonů dle pevnostních tříd je uvedeno v grafu č. 1. Vysokohodnotné betony jsou v nabídce skupiny Českomoravský beton uváděny pod označením TOPCRETE.

Graf 1: Rozdělení betonů dle pevnostních tříd

Betonáže segmentů
Vzhledem k tomu, že UHPC je velmi odlišný materiál od běžného betonu, bylo třeba provést mnoho zkoušek ukládky betonu do formy segmentu, stejně jako otestovat konstrukční detaily segmentu (protlačení desky, vyztužení kotevní oblasti atd.). Recepturu UHPC bylo potřeba připravit tak, aby byla samozhutnitelná a co nejméně viskózní, aby nedocházelo k blokování betonu během ukládky. Kvůli odbedňovacím časům bylo potřeba dosáhnout co nejrychlejších náběhů pevností, při zachování dostatečně dlouhé zpracovatelnosti pro dopravu na vzdálenost 28km a ukládku trvající 30-60minut. Finální receptura UHPC měla zaručenou zpracovatelnost 3 hodiny a pevnosti v konstrukci dosahovaly 100 MPa po 21 hodinách od ukládky (ošetřování při 45°C). Forma byla plněna zároveň ze dvou autodomíchávačů bez vibrování. Jeden segment byl betonován na dva postupy. Jeden postup činil 3,8m3 UHPC a na stavbu byl tento objem dopravován dvěma autodomíchávači z betonárny TBG METROSTAV z Prahy Troji. Postup se opakoval každé dva dny a na stavbu bylo dodáno celkem 190m3 betonu typu UHPC.

Betonáž segmentu

Výstavba mostu
Založení mostu bylo provedeno na velkoprůměrových pilotách. Na pilotách byly umístěny základové bloky, do kterých byly vetknuty pylony o celkové výšce 36 m ve tvaru písmene A. Segmenty byly z výrobny dopravovány na staveniště lodí. Krajní pole byla montována na pevné skruži, hlavní pole nad řekou letmo. Segmenty pro hlavní pole se zvedaly přímo z lodi pomocí specielního vozíku, který se pohyboval po už hotové části mostu. Pro střed hlavního pole se použil krátký segment a zabetonovaly se uzavírací spáry pomocí čerstvého betonu. Nosná konstrukce lávky byla dokončena v prosinci 2013. Nášlapný povrch lávky byl opatřen stříkanou izolační vrstvou. Lávka byla zkolaudována a uvedena do provozu v dubnu 2014. V červnu 2014, po provedení navazujících komunikací byla lávka otevřena slavnostně.

Spodní pohled na mostovku lávky
Betonáže segmentů lávky z betonu UHPC byly cennou zkušeností pro celý tým pracovníků TBG METROSTAV. Ve světě využití tohoto typu materiálu strmě stoupá nejen v mostním stavitelství, ale i v případě sanací dopravních staveb, nebo v případě tenkostěnných fasádních prvků. Materiál nachází své využití nejen díky své vysoké pevnosti v tlaku a tahu, což umožňuje provádět nevyztužené tenkostěnné prvky, ale i díky své extrémní odolnosti proti vlivům prostředí.

Text: Robert Coufal

Foto: TBG Metrostav

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyMosty