Rekonstrukce fasády Národního památkového ústavu v Ostravě
Galerie(4)

Rekonstrukce fasády Národního památkového ústavu v Ostravě

Partneři sekce:

S využitím izolantu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska. Při rekonstrukci památkově chráněné budovy v centru Ostravy byly primárně zohledněny požadavky projektanta vyplývající ze zadání nového uživatele, NPÚ územní odborné pracoviště Ostrava.

Stěžejním požadavkem bylo zachování tvarových proporcí a struktury fasády objektu, z čehož jasně vyplynul požadavek na co nejmenší tloušťku izolantu použitého v rámci systému ETICS. Zároveň však bylo nutné splnit požadavek na co nejefektnější zateplení objektu, konkrétně dodržení nejen požadovaných, ale i doporučovaných hodnot součinitele prostupu tepla U dle ČSN 73 0540-2, tedy v tomto případě hodnotu U = 0,25 (W/(m2.K)) :

Původně se jednalo o budovu bývalého Okresního sociálně-zdravotního ústavu z 30. let 20. století. Dům byl využíván jako zdravotnické zařízení až do roku 2010, kdy o něj projevil zájem Národní památkový ústav. V této době byl objekt prohlášen kulturní památkou. V rámci rekonstrukce bylo rozhodnuto o obnovu původního vzhledu stavby, rekonstrukci interiéru a zlepšení tepelnětechnických vlastností.

Rekonstrukce zahrnovala:

  • Nové skladby jednoplášťových plochých střech s klasickým pořadím vrstev
  • Vysušení a oprava soklového zdiva včetně nové svislé hydroizolace a drenáže
  • Výměna otvorových výplní
  • zateplení obvodových konstrukcí systémem ETICS

Pro investora bylo klíčové zejména opravit fasádu do co nejvěrnější podoby s původní břízolitovou omítkou se slídou. „Jednoduchým porovnáním součinitelů tepelné vodivosti nejčastěji používaných materiálů a jejich dosazením do tepelnětechnického výpočtu, jsme vybrali izolaci na bázi tuhé rezolové pěny Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska,“ říká za projektanty Jiří Vilášek, technik Ateliéru DEK v regionu Ostrava, Karviná a Havířov.

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je vyrobena z rezolové pěny. Jádro desky tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Deska je na obou stranách opatřena povrchovou úpravou, netkanou textilií na bázi skla, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Výrobek je standardně k dostání s rovnými stranami v rozměrech 1200 × 400 mm. U desek o tloušťce větší než 140 mm pak s polodrážkou.

O materiálu

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska dosahuje vynikající hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ již od 0,020 W/(m.K). Díky tomuto parametru potvrzujícímu nadstandardní účinnost desek bylo možné veškeré výše uvedené požadavky splnit již při navrhované tloušťce izolantu 80mm. Nespornou výhodou tohoto řešení je nejen estetická kvalita fasády (odpadá efekt „zapuštěných oken“), ale i snadnější provádění zateplení: díky použití tenké vrstvy izolace stačí pro její montáž menší délky kotev. Při použití tradičního izolantu ve snaze zlepšit parametry budovy o hodnoty stanovené novou normou a projektem – např. minerální vlny, by bylo nutné aplikovat jej v tloušťce až 160mm. Takováto tloušťka izolantu by celé provádění technicky znesnadnila a výsledný dojem dokončené fasády  ETICS by navíc nesplňoval výše uvedené estetické parametry budovy.

Následující detail znázorňuje vlastní provedení ETICS a rovněž je zde možné posoudit změnu celkové tloušťky obvodového zdiva při použití konvenčního izolantu.

Text: Ing. Oldřich Pozdílek – technický konzultant Kingspan Izolace

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan, a.s.