Obnova funkcionalistické památky

Obnova funkcionalistické památky

Bytový dům Nová doba 1 v Bratislavě představuje unikátní dědictví slovenské funkcionalistické architektury. Jeho výjimečné postavení mezi památkami architektonické moderny potvrzuje nejen jméno jeho autora, ale i skutečnost, že už osmdesát let slouží svému původnímu účelu – spokojenému bydlení. Díky citlivé obnově podle návrhu projektanta s inovativním přístupem a s využitím nejnovějších, modernějších tepelněizolačních výrobků, Nová doba 1 hrdě vstoupila do 21. století.

Zrod legendy

Bytový dům Nová doba 1 byl odevzdán do užívání v roce 1934 jako odpověď na otázku, jakou cestou se má ubírat architektura 20. století při řešení bytové krize. Je výsledkem revoluce v myšlení a mistrovstvím architektonické práce architekta Fridricha Weinwurma. Od architektury 19. a začátku 20. století se Nová doba 1 odklonila především oproštěním od neracionálního estétství s důrazem na funkční řešení kulturních, společenských a zdravotních potřeb v nové organizaci bytového půdorysu. Svým ocelovým skeletem představuje Nová doba 1 na tu dobu příklad mistrovské inženýrsko-stavební činnosti. Výplňové zdivo vnějších stěn je z cihel tloušťky 250 mm.

Bytový dům Nová doba 1 byl postaven a odevzdán do užívání v roce 1934, v době největší bytové krize. Má sto šedesát šest bytů.

Bytový dům Nová doba 1 byl postaven a odevzdán do užívání v roce 1934, v době největší bytové krize. Má sto šedesát šest bytů.

Vytýčení nových standardů

Stavba narýsovala směrnice novodobého stavebnictví, kde se začal klást důraz na pečlivé vyhotovení izolací, ať už tepelných, či zvukových. Tehdejší kompoziční a technické řešení příkladně splňovalo podmínky akustické pohody, kvality vnitřního prostředí i optimální rovnováhy mezi investičními a provozními náklady. Nová doba 1 byla právem vyhlášena za národní kulturní památku.

Záchrana pro budoucí generace

V průběhu osmdesáti let jejího života se však hranice posunuly, zub času a necitlivé zásahy člověka zanechaly své stopy. Bytovou krizi nahradila krize energetická a Novou dobu bylo nutné zateplit. Otázka, jak zachovat a nenarušit původní mistrovskou architekturu v citlivém průniku s přísnými tepelnětechnickými normami, byla absolutně nová. Je třeba zdůraznit, že na začátku, uprostřed i na konci tohoto příběhu stál malý kolektiv lidí, kteří se nezalekli početných počátečních problémů, vyrovnali se s pochybnostmi, které tento záměr neustále provázely, neztratili víru, že jdou správným směrem, a přesvědčili obyvatele, aby podpořili cíle a myšlenky obnovy Nové doby.

Izolace Kingspan Kooltherm K5 vyniká tepelněizolačními vlastnostmi při minimální tloušťce.

Izolace Kingspan Kooltherm K5 vyniká tepelněizolačními vlastnostmi při minimální tloušťce.

S úctou k minulosti

Náročnost projektu spočívala především ve skutečnosti, že se jednalo o památkově chráněný komplex budov. Společným cílem projektanta i investorů, tedy obyvatel komplexu, bylo vrátit dům do stavu roku 1934 s parametry pro rok 2012. „V prvé řadě tu byla snaha citlivě navázat na práci architekta Weinwurma s úctou a respektem k době, kdy daná architektura vznikla,” říká Ing. Mgr. Emília Matušková, jednatelka společnosti Mannviess, která zvítězila ve výběrovém jednání na zabezpečení realizace celé obnovy komplexu. „Obyvatelé Nové doby 1 si uvědomovali náročnost celé obnovy. Navrhnout vhodný systém, který zachovává maximální povolenou tloušťku zateplení určenou památkáři a zároveň splňuje nejnovější energetická kritéria, svěřilo společenství vlastníků osobě nejpovolanější – týmu prof. Ing. Zuzany Sternové, Ph.D., z Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSOUS), n. o., který disponuje dostatkem zkušeností i invencí vhodných pro tak komplikované zadání,” pokračuje inženýrka Matušková.

Důležité bylo nejen vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci, oslovit kompetentní realizační firmu a vybrat tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) s vhodnou tepelnou izolací, který obstojí v takto definovaných podmínkách, ale celou obnovu řídit tak, aby co nejméně zasáhla do životů obyvatel unikátního domu: „V průběhu stavby jsme se rozhodli vyřešit i dvorovou část Nové doby tak, aby vyhovovala nejstarší i nejmladší generaci.“

Kvalitní projekt, citlivá obnova

Důležité ale bylo, aby obytný blok vyhověl požadavkům na energetickou hospodárnost budov, plnění podmínek evropské směrnice EPBD související s cíli charakterizovanými stručně jako „20-20-20“. Hlavní část tvořilo zateplení obvodového pláště zhotovené tepelněizolačním kontaktním systémem nové generace, a to weber.therm plus ultra s tepelnou izolací Kingspan Kooltherm K5 na bázi rezolové pěny, sanace obvodových stěn spodní části budovy, výměna okenních výplňových konstrukcí, dodávka a montáž hliníkových vstupních dveří, hlavních vstupů, bran a výkladů nebytových prostor, regulování systému teplé vody, obnova rozvodů studené vody, plynovodu, obnova a modernizace elektroinstalace. Závěr celého projektu nazvaného Obno­va Nové doby potom tvořila úprava komunikací a nádvoří bytového komplexu.

Stavba zaujme hlavně ojedinělou konstrukční skladbou.

Podoba stavby před obnovou…

Od partnerů ASB

Izolace nejen pro památky

Projektanti vybrali jako nejvhodnější izolační materiál tepelnou izolaci z rezolové pěny od firmy Kingspan Izolace. Venkovní fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 je tepelněizolační deska z pevné pěny, která izoluje dvakrát lépe než jiné materiály. Tepelněizolační desky Kooltherm mají v porovnání s jinými (tradičními) tepelněizolačními výrobky nejvyšší účinnost tepelné ochrany na metr čtvereční, jsou trvanlivé, ekologické a snadno se zpracovávají. Jádro desek tvoří pevná rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti l je 0,020 W/(m . K). Důležitým parametrem při rozhodování bylo i mezinárodní renomé kvalitního evropského výrobce, špičkový servis a jednoduchá montáž.

...a po obnově.

…a po obnově.

Závěr

Díky spojení zanícených investorů – oby­vatelů unikátního komplexu, kvalitního projektového vedení kolektivu odborníků z bratislavského pracoviště s výjimeč­nými vlastnostmi progresivního tepelně­izolačního materiálu v ETICS se podařilo uchovat památku na mistrovství stavitelů 30. let 20. století i pro budoucí generace.
Vlastní proces obnovy vám přiblížíme v dalším pokračování článku.

S použitím článku Ing. Mgr. Emílie Matuškové. Více informací na www.kingspaninsulation.cz

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.