Vláda ČR schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008

Vláda ČR na svém jednání 20. července schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008, který byl pořízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) byl zpracováván a připravován v nadstandardní a dlouhodobé spolupráci krajů, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Do procesu pořízení návrhu PÚR ČR 2008 měla možnost se aktivně zapojit i veřejnost, a to již od počáteční fáze jeho přípravy. Pracovní znění návrhu tohoto dokumentu byla průběžně přístupná na webových stránkách MMR.

PÚR ČR 2008 je nástroj územního plánování, který na celostátní úrovni koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí a poskytuje rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování uvedených ve stavebním zákoně.

V nezbytně nutných případech tento dokument vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje (tj. rozvojové oblasti a rozvojové osy), dále oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy. Rovněž vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Ty jsou vymezeny pouze uvedením míst, která mají být spojena s ohledem na jejich mezinárodní, republikového nebo nadregionální význam. Řešení konkrétního vedení tras a výběr nejvhodnější varianty bude probíhat na základě potřebné detailní znalosti v podrobnější územně plánovací činnosti za účasti veřejnosti, v územním řízení se bude rozhodovat na základě posouzení vlivu záměrů na životní prostředí.

Vládou schválený dokument obsahově navazuje na Politiku územního rozvoje České republiky z roku 2006. Oproti ní jsou ve schválené PÚR ČR 2008 mimo jiné nově zařazeny i rozvojové záměry dopravní a technické infrastruktury, např. nové podzemní zásobníky plynu a nové vedení plynovodů, který významně přispěje k zajištění energetické bezpečnosti ČR.

PÚR ČR 2008 významně napomáhá nejen územně plánovací činnosti v České republice, bude sloužit k uplatňování zájmů České republiky při diskusi o územním rozvoji Evropské unie. Tímto dokumentem je zajištěna i implementace dokumentů Evropské unie, jako např. Územní agenda EU a Lipská charta, týkající se udržitelného rozvoje měst. PÚR ČR 2008 ukládá krajům a obcím řešit v územně plánovací dokumentaci např. negativní důsledky suburbanizace, fragmentace krajiny dopravními stavbami, znovu využívat opuštěné areály a plochy (tzv. brownfields) a rovněž se týkají i problematiky preventivní ochrany území a obyvatelstva před povodněmi, která je v těchto dnech aktuální.

Vládě, která tento dokument schválila, se povedlo překonat celý soubor přetrvávajících rozporů a schválit jej ve shodě, přitom odstranit neodůvodněné předurčování řešení otázek, pro které budou zjišťovány další potřebné informace, např. v otázce budoucích lokalit úložiště jaderných odpadů. Tento dokument bude aktualizován vládou nejpozději do konce roku 2012 na základě nových poznatků.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR