Montovaná dřevostavba s využitím výrobků STEICO

Montovaná dřevostavba s využitím výrobků STEICO

V posledních několika letech vítězí při rozhodování stavebníků, jakou technologií stavět, stále častěji dřevostavba. V takovém případě se nabízí několik konstrukčních systému a řešení.

Srubová dřevostavba je pro svůj specifický architektonický výraz vhodná pouze do některých lokalit. Kromě ní si může stavebník zvolit masivní stavbu z dřevěných plnostěnných panelů nebo rámovou konstrukci, která je po opláštění a provedení povrchových úprav na první pohled k nerozeznání od staveb zděných. Posledně jmenovaný konstrukční systém je také bezesporu nejpoužívanější.

Nosnou konstrukci mohou tvořit hranoly, fošny nebo lepené, případně sbíjené prvky ve tvaru písmene I, které jsou vhodné především pro stavby s nízkou energetickou náročností. Jedním z těchto moderních prvků jsou STEICO nosníky. Jedná se o komplexní systém obsahující prvky pro stěnové, stropní i střešní konstrukce. Kompletní systém pak zahrnuje také prvky pro opláštění a mnoho typů tepelně izolačních desek na bázi dřeva vhodných pro izolaci stěn, podlah i střešního pláště.

Nosníky STEICO jsou vyráběny z jehličnatého řeziva spojovaného šípovými spoji. Vzpěry tvoří tvrdé dřevovláknité desky s drážkovým spojem. Stěnové nosníky se vyrábějí v šířkách od 160 do 400 mm, stropní nosníky od 200 do 400 mm, délka nosníků je až 16 metrů. Pásnice je podle požadované únosnosti tvořena hranoly 45 × 45 mm, 60 × 45 mm nebo 90 × 45 mm. Tloušťka stojiny stěnových nosníků je 6 mm, u stropních nosníků je to 8 mm.

Sortiment vybraných tepelněizolačních desek je uveden včetně oblasti použití v tabulce. Jedná se o dřevovláknité a konopné izolace, které mají kromě dobrých tepelněizolačních vlastností také vysoké akumulační schopnosti (tab.), (obr. 1 až 3).

Tab.  Typy desek STEICO

Popis konkrétní realizace
Jedná se o rodinný dům, který je hmotově i funkčně rozdělen na dva celky – na větší obytnou část a přiléhající menší část s garáží. Obytná část je z konstrukčního hlediska mon­tovaná dřevostavba, přilehlá garáž je zděná.

Ze systému STEICO byly použity tyto prvky:

  • nosníky STEICO Wall – obvodové stěny,
  • nosníky STEICO Joist – stropní konstrukce, překlady a ztužující věnce,
  • STEICO Standard – tepelná izolace stojin stěnových nosníků,
  • STEICO Protect – opláštění ze strany exteriéru.

Střešní konstrukce byla z úsporných důvodů provedena z klasického hraněného řeziva.
Základové prahy, nosné sloupky a průvlaky jsou z lepených profilů (fošny 200 × 60 mm, sloupky 160 × 160 mm a průvlaky 160 × 240 mm).
–>–>
Opláštění stěnové konstrukce ze stany interiéru je provedeno z desek OSB 3 o tloušťce 18 mm, záklop stropní konstrukce je tvořen OSB deskami 2 × 12 mm kladených kolmo na sebe.

Skladba obvodové stěny
Obvodová stěna je směrem od interiéru složena ze:

  • sádrokartonu o tloušťce 12,5 mm,
  • instalačního prostoru/minerální vaty o tloušťce 80 mm,
  • desky OSB 3 o tloušťce 18 mm,
  • STEICO nosníků/minerální vaty o tloušťce 200 mm,
  • dřevovláknité desky STEICO Protect o tloušťce 40 mm,
  • lepidla, perlinky a tenkovrstvé omítky o tloušťce 5,5 mm.

Její celková tloušťka je 356 mm. Součinitel prostupu tepla této stěny U je 0,17 W/m2 . K (ve výpočtu bylo uvažováno s korekcí součinitele prostupu tepla 0,05 W/m2 . K). Při celkové tloušťce stěny 356 mm se jedná o velice dobrou hodnotu, která je u zděných staveb nedosažitelná.

Díky Steico nosníkům s izolovanými stojinami, které jsou použity také v místě překladů a věnců, jsou v maximální možné míře eliminovány teplené mosty (obr. 4 a 5).

Z hlediska paropropustnosti se jedná o difuzně jednostranně otevřený systém; parozábrana je umístěna ze strany interiéru a je tvořena OSB deskami se spojem na pero a drážku, spoje jsou překryty těsnicí samolepicí páskou.

Stropní konstrukce je provedena z nosníků STEICO Joist o výšce 240 mm, maximální rozpětí stropních prvků je 3,5 m (obr. 6).

Opláštění z exteriéru
Opláštění nosné konstrukce ze strany exteriéru bylo provedeno dřevovláknitými deskami STEICO Protect o tloušťce 40 mm. Spoje všech těchto desek jsou na pero a drážku.

Předností dřevovláknitých izolačních materiálů je především dokonalá akustická a tepelná izolace, vysoká odolnost v tlaku a vysoká schopnost akumulace tepla a absorpce vodní páry. Díky tomu dřevovláknité materiály příznivě ovlivňují vnitřní klima. Za pozornost stojí jistě také vysoká schopnost tohoto materiálu zpomalovat v létě prostup tepla do objektu. Dřevní vlákno má totiž velmi nízký součinitel tepelné vodivosti (λ), vysokou specifickou tepelnou kapacitu (c), objemovou hmotnost (ρ) a současně nízký faktor difuzního odporu µ. [1]

Povrchovou úpravu bude tvořit tenkovrstvá silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm. Při provádění omítky je nutné počítat s použitím vhodného lepidla, a to ve vrstvě o něco větší než je izolace například z polystyrenu, která vykazuje menší nerovnosti a nemá takové nároky na prodyšnost (obr. 7 a 8).

Výplňová izolace

Jako výplňové izolace do stěnových konstrukcí jsou velmi vhodné dřevovláknité izolace, například STEICO Canaflex a STEICO Flex (obr. 3), které jsou stejně jako desky STEICO Protect vysoce paropropustné. Další výhodou dřevovláknitých izolací typu STEICO Flex je vysoká schopnost akumulace tepla (díky vysoké měrné tepelné kapacitě, která je téměř třikrát vyšší než běžné izolace z minerální vlny). Tato vlastnost přispívá hlavně k zamezení přehřívání interiéru v létě, což bývá zejména v podkrovních místnostech velký problém.

Výkyvy teplot u dřevovláknité izolace jsou velice příznivé, v denních hodinách jsou nižší než v nočních, což velice pozitivně ovlivňuje vnitřní klima v domě.

RD v Příboře (Moravskoslezský kraj)
Projekt: 10/2009–05/2010
Ing. Michal Remeš (www.remesatelier.cz)
Realizace hrubé stavby: 07/2010–08/2010
Zdeněk David, Pavel Hykel


Vybrané konstrukční detaily

V rámci realizace byly individuálně řešeny některé konstrukční detaily. Použity byly systémové prvky STEICO, případně vhodné běžné materiály.

Ostění výplní otvorů
Při provádění ostění otvorů ze strany interiéru bylo obtížné použít dřevovláknitou desku, a to jednak kvůli spojům na pero a drážku, ale také kvůli malé šířce ostění – dřevovláknité desky by se musely řezat na úzké pruhy. Jako nejvhodnější řešení z hlediska funkčnosti i způsobu provádění se ukázalo použití fasádního pěnového polystyrenu, který bylo možno do tohoto místa snadno aplikovat. Ostění otvoru je zcela rovné, nerovnosti způsobené drážkováním dřevovláknité desky v místě parapetu budou odstraněny v rámci osazení venkovních parapetních desek (obr. 9).

Založení fasádních desek v soklové oblasti

Při založení fasádního zateplovacího systému byl řešen problém s napojením na hydroizolaci a s ochranou spodní plochy dřevovláknitých desek proti vlhkosti. Našlo se řešení, při kterém byla přesahující vodorovná hydroizolace přelepena s dostatečnými přesahy speciální samolepicí těsnicí páskou k nosné konstrukci. Tento spoj je celý překryt dřevovláknitými deskami. K jejich založení byl použit systémový kovový zakládací profil, který velice usnadnil provádění interiérového opláštění a chrání spodní hranu dřevovláknitých desek (obr. 10).

Vyztužení stropní konstrukce pod sloupky krovu

Sloupky krovu k podkroví o šířce 160 mm leží sice přímo na stropním nosníku STEICO Joist o šířce 60 mm, nicméně je zde určité riziko klopení z důvodu velkého zatížení těchto sloupků – krytinu tvoří pálené tašky. Doporučené řešení pro zesilování stropních, případně i stěnových nosníků je vyztužení stojin OSB deskou. Efektivnějším řešením by mohlo být oboustranné zesílení STEICO nosníkem, které bylo provedeno v rámci této stavby. Sloupky krovu jsou s konstrukcí stropu spojeny pomocí úhelníků.

Hodnocení

Po zkušenostech se stavbou popisovaného domu lze jako hlavní výhody označit: rychlost provedení hrubé stavby, snadnou manipulaci s nosníky díky jejich nízké hmotnosti a přesnost konstrukčních prvků. Jednoznačně kladně lze hodnotit také odolnost materiálů vůči vodě. I při vydatných deštích byly tepelné izolace stojin nosníků i fasádní dřevovláknité desky jen velice málo nasáklé vodou a velice rychle vyschly.

Od partnerů ASB

Na zásadní problémy s materiály STEICO dodavatelské firma při realizaci nenarazila. Menší komplikace byly pouze s dodatečnými objednávkami materiálu. Důvodem byly co do sortimentu i množství malé skladové zásoby ve stavebninách, které jsou pravděpodobně zapříčiněné prozatím nízkým zájmem stavebníků o tyto materiály. Určitou nevýhodou může být také o něco vyšší cena některých výrobků, především dřevovláknitých izolací, a s tím související dražší povrchová úprava. Také samotná nosná konstrukce ze STEICO nosníků je oproti klasickému hraněnému řezivu o něco dražší. Je to však kompenzováno tvarovou stálostí STEICO nosníků, které vlivem času nesesychají. Pozitivní rozdíl je také v tom, že STEICO nosníky s izolovanými stojinami vnášejí do konstrukce pouze minimální tepelné mosty.

Závěr

Přestože při realizaci montovaných dřevostaveb zatím jako materiál jednoznačně dominuje běžné hraněné řezivo a klasické tepelné izolace, lze předpokládat, že prvky systému STEICO a dřevovláknité tepelné izolace začnou tyto klasické materiály stále častěji nahrazovat.

Ing. Michal Remeš
Foto: archiv autora

Autor je zakládajícím členem sdružení samostatných projektantů Remeš atelier, které se zabývá projekty rodiných i bytových domů, pasivních a nízkoenergetických staveb a rekonstrukcemi památkových objektů.

Literatura
1. Daňková D. D.: Dřevovláknité tepelné izolace STEICO: tepelná ochrana a akumulace v jednom. In: Stavebnictví a interiér, 2007, č. 8.
2. Čabrada, D.: Konstrukce rámové dřevostavby. In: Stavebnictví, 2009, č. 2.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.