Luk oken napjatý k jihu

Luk oken napjatý k jihu

Dům ve Sluňákově je zajímavý svým konstrukčním řešením. Kromě elipsoidního tvaru a dřevěných prvků se do něj zezadu zakusuje zemní val. Oblouk oken otevřený k jihu beze zbytku využívá sluneční energii. Když je jí příliš, zatáhnou se žaluzie.


Na neúnosných zeminách, tvořených převážně naplaveninami a navážkami je objekt založen na velkoprůměrových plovoucích pilotách. Piloty nesou základovou desku s obousměrným železobetonovým roštem.  

Nadzemní nosné konstrukce se dělí na systém dřevěný a systém železobetonový. Dřevěné konstrukce jsou důsledně uplatňovány v pobytových částech domu. Železobetonové jsou použity v zázemí (pod zemním valem), kde je očekáván výskyt vlhkosti. Železobetonové sloupy a stěny konstrukce jsou navrženy jako monolitické, stropní a střešní desky jako monolitické trámové nebo deskové konstrukce. Viditelné povrchy jsou provedeny v pohledové kvalitě dosažené vložkami z překližek v bednění.  

Dřevěná konstrukce se skládá z příčných rámů, které jsou tvořeny kyvnými stojkami a příčlemi z lepeného dřeva. Stojky jsou do základové konstrukce fixovány přes ocelovou patku. Spojení patrové a střešní příčle se stojkou příčné vazby je zajištěno přes vložený styčníkový plech. Hlavním nosným prvkem střešní desky jsou dřevěné vaznice z řezaného dřeva, kolmo na rámy hlavní příčné vazby. Záklop střešní konstrukce pak tvoří deska OSB. Stropní konstrukce nad 1. NP je z dřevěných strop­nic z řeziva, kladenými kolmo na příčel rámů. Bednění je z desek OSB. Konstrukce podlahy v 1. NP je tvořena dřevěným oboustranným trámovým roštem. Záklop konstrukce podlahy je proveden deskou OSB.

Konstrukce jižní předsazené fasády je tvořena dřevěnými sloupky kotvenými do střešní konstrukce a do základové desky. Spojení je zajištěno svorníkovým přípojem přes vložený styčníkový plech. Sloupky slouží pro kotvení zábradlí a stínicích prvků jižní fasády.

Konstrukce teras v 1. NP
je fošnová z tvrdého dřeva, uložená na dřevěné nosníky, které jsou na betonových podkladcích a na ocelových kotevních botkách sloupků fasády.

Povalová podlaha balkonu ve 2. NP je z tvrdého dřeva a je uložena na „balkónový“ nosník profilu z lepeného řeziva. 

Obvodové stěny jsou tvořeny železobetonovou nebo dřevěnou konstrukcí. 

Stěna štítová s dřevěnou konstrukcí je tvořena stojkami a příčníky z běžného řeziva. Zvenku je stěna obložena lehkým provětrávaným pláštěm z prken. Vnitřní obklad je požárně odolný z desek SDK a překližky. Tepelná izolace je z minerální vlny a je vložena mezi pomocný nosný rošt. Pojistná izolace je provedena celoplošně na tepelnou izolaci. Soklová část je kryta nenasákavými a mrazuvzdornými deskami z cementovláknité hmoty. 

Severní a západní stěna s železobetonovou konstrukcí je pro vynešení tepelné izolace a obkladů vybavena pomocnou konstrukcí z dřevěných svislých stojek, kotvených do nosné železobetonové konstrukce a vodorovného rastru latí. Zateplení je v nadzemní části stěny provedeno vkládáním desek tepelné izolace z minerální vlny mezi pomocnou dřevěnou konstrukci. Vnější obklad z prken je zhotoven na svislé latě, které zajišťují celkové provětrávání. Soklová část je kryta nenasákavými a mrazuvzdornými deskami z cementovláknité hmoty. 

Od partnerů ASB

Podzemní část stěn je zateplena vrstvou extrudovaného polystyrenu, která je lepena na hydroizolaci z asfaltových pásů. Tepelná izolace je ochráněna drenážní vrstvou (nopovaná folie + geotextilie).  Sendvičové železobetonové stěny u vstupů jsou tvořeny dvěma, př. jednou vrstvou železobetonu a tepelně izolační vrstvou z pěnového fasádního polystyrenu případně minerální vlny. Vnější plášt z pohledového železobetonu je zároveň povrchovou úpravou fasády. 

Okna a dveře ve fasádě domu jsou navrženy masivní dřevěné typu Euro s tepelně-izolačním trojsklem. Zasklení je vybaveno oboustranně folií proti rozbití (Connex). Součinitel prostupu tepla celé konstrukce výplně je 1,1 W/m2K. Prosklená jižní fasáda je v celé ploše stíněna automatickými pohyblivými roletami s  elektrickým ovládáním. Rolety jsou umístěny na vnitřním líci vnější předsazené konstrukce fasády a jsou navrženy z poloprůhledné tkaniny zajišťující 80% účinnost stínění.

Konstrukční detaily najdete ve fotogalerii

Technická zpráva: Projektil architekti
Foto: autoři