Partneři sekce:
  • XELLA

Bezpečná stavba krovů

Bezpečná stavba krovů

K pracím a činnostem, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, patří podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, práce spojené s montáží případně i s rozebíráním těžkých dřevěných konstrukčních prvků určených pro trvalé zabudování do stavby. Následující řádky tedy budou obsahovat problematiku týkající se stavby krovů.

Přípravné práce

Při zpracovávání výrobní dokumentace je třeba, pokud to podmínky vyžadují, projednat s montážní firmou způsob montáže. Rovněž musí být projednány druh, poloha a provedení spojů. Součástí výrobní dokumentace dřevěné konstrukce má být technologický (pracovní) postup montáže. Při zpracování technologického postupu montáže se také nesmí zapomenout na způsob ochrany nezastřešené stavby proti nepříznivým povětrnostním vlivům v průběhu montáže. Zhotovitel musí vždy zajistit, aby byly plněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, pokud se na staveništi provádějí práce, které se týkají montáže a spojování dřevěných prvků. Tvar dřevěných prvků může být tyčovitý, plošný, prostorový apod.

Některé práce u okapu se provádějí z lešení.

Některé práce u okapu se provádějí z lešení.

Práce na pracovní podlaze

Základním podkladem pro narýsování plné vazby ve skutečné velikosti je prováděcí výkres krovu. Narýsování plné vazby ve skutečné velikosti se provádí na vodorovné pracovní podlaze zastřešeného prostoru tesárny nebo přímo na staveništi. Skutečnou velikost nárožní krokve tesař nakreslí do profilu plné vazby tak, že otočí její půdorysnou délku do polohy rovnoběžné s nárysnou a sklopí ji do nárysu, kde již máme profil plné vazby. Následně se stanoví výška nárožní krokve. Kontroluje se, zda stykové plochy tesařských spojů přesně lícují a kontaktní plochy těsně doléhají. Tím se zajistí, že budou splněny všechny předpoklady statického výpočtu. To znamená, že zatížení se bude vždy přenášet na celou tlačenou plochu, a ne pouze na její část, nebo dokonce jen bodově. Otvory pro svorníky, kolíky, vruty nebo zářezy pro vkládané hmoždíky se zpravidla provádějí až po úplném sestavení konstrukčního prvku nebo dílce na pracovní podlaze. Na pracovní podlaze se rovněž připravuje případné nadvýšení konstrukce dřevěných vazníků, pokud nejsme schopni zajistit obdobnou přesnost nadvýšení jiným vhodným způsobem.

Stísněné staveniště před zahájením prací na stavbě krovu

Stísněné staveniště před zahájením prací na stavbě krovu

Skladování dřevěných prvků na staveništi

Zpracované a očíslované prvky krovu se složí vždy na takovém místě, aby k nim byl snadný přístup pracovníků a zdvihacího prostředku. Při skladování materiálů, konstrukčních prvků a dílců dřevěné konstrukce je třeba dbát na to, aby byla zajištěna jejich přiměřená ochrana proti povětrnosti a změnám vlhkosti dřeva. Nejvhodnější je zakrytí s možností odvedení vody. Prvky a dílce dřevěné konstrukce se skladují na vyrovnaných podkladech. Nesmí být za žádných okolností v přímém kontaktu se zemí a nesmí dojít k jejich přetvoření.

Přístup na místo montáže

Konkrétní podmínky přístupu na střechu se stanovují v technologickém postupu montáže. K přístupu na pracoviště tesaře se nejčastěji používají trvalé konstrukce, které jsou v průběhu výstavby již vybudovány. Jedná se například o schodiště nebo stropy.

V průběhu prací na střeše je třeba myslet i na provizorní odvodnění.

V průběhu prací na střeše je třeba myslet i na provizorní odvodnění.

Bezpečná manipulace s dřevěnými prvky

Upínání a odepínání při zdvihání dřevěných prvků se musí provádět ze země nebo z bezpečné podlahy. To znamená, že tyto prvky se upínají nebo odepínají v pracovní výšce, která nepřekročí 1,5 m. Upínání nebo odepínání dřevěných prvků ve výškách větších než 1,5 m (například ze žebříků) je možné pouze v tom případě, že k tomu bude stanoven technologický postup. Během zdvihání a přemísťování dřevěných prvků se ostatní pracovníci musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti. V případě nosných konstrukcí (např. rámů) se musí zvláštní pozornost věnovat tomu, aby se při zvedání z vodorovné do svislé polohy předešlo k jejich zkroucení.

Dočasné odvodnění v době prací na střeše

Dočasné odvodnění v době prací na střeše

Realizace krovu

Nejdříve se na místo montáže dopraví vazné trámy. Po nich následují pozednice, vaznice, sloupky, vzpěry, pásky a kleštiny. Současně se nahoru dopraví ještě všechen spojovací materiál (např. spojovací železa, skoby, třmeny, hřebíky, svorníky apod.). Nesmí se zapomenout ani na provizorní zavětrovací prvky (např. prkna, latě apod.).  První postavenou částí krovu je nosná stolice krovu. Ta se dočasně zajistí (zavětruje) prkny. Další nosné stolice krovu se zajistí obdobným způsobem. Po postavení celé nosné konstrukce krovu se osazují krokve. Ale jen ty krokve, které se nacházejí v plných vazbách. Následně se plné vazby doplní o kleštiny. Kleštiny se ve spojích s krokvemi nebo vzpěrami (sloupky) zajistí svorníkem. Po montáži všech plných vazeb se osadí zbývající krokve v prázdných vazbách. Po dokončení montáže dřevěné konstrukce se zkontrolují spoje a dotáhnou se svorníky.

Bezpečnost krovu během ­montáže

Dřevěné konstrukce, jejichž tuhost není v průběhu montáže dostatečně zajištěna jiným způsobem, musí být ztuženy tak, aby se zabránilo jejich nestabilitě a nepřípustným průhybům. Během montáže se musí předejít nadměrnému namáhání spojů jednotlivých prvků. Krov musí být realizován takovým způsobem, aby byla po celou dobu jeho montáže zajištěna bezpečnost a stabilita montované konstrukce. Jednotlivé prvky musí být do stavby zabudovávány bez násilného vkládání tak, aby se zabránilo jejich nadměrnému namáhání. Při montáži se často používají dočasná podepření, vzepření, vyztužení, kotvení a jiná stabilizační opatření.

V těchto případech jde o zajištění správné polohy prvního montovaného dílce, dočasné vyztužení konstrukce proti náporům větru před osazením trvalého vyztužení apod. Pokud je dřevěná konstrukce v průběhu výstavby podepřena nebo zatížena jiným způsobem než v dokončené stavbě, musí se přechodný zatěžovací stav považovat za stejně důležitý jako konečný zatěžovací stav. Montážní přípravky pro dočasné zajištění (např. pro zavětrování) montované konstrukce mohou být odstraněny až po konečném upevnění a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci podle jednotlivých montážních stádií. Na bezpečnou montáž krovu má zásadní vliv provedení spojů dřevěné konstrukce a aplikace vhodných spojovacích prostředků (např. stavebních hřebíků, vrutů, hrubých šroubů, svorníků, roubíků, styčníkových desek s prolisovanými trny, speciálních kovových hmoždíků apod.).

Provizorní zakrytí dokončeného krovu

Provizorní zakrytí dokončeného krovu

Bezpečnost krovu po jeho ­dokončení

Krov musí být do stavby dobře zakotven, aby nebyl nadzdvižen větrem. Provádí se to podle konkrétních statických požadavků ocelovými kotvami zapuštěnými hluboko do obvodových konstrukcí. Šikmé tlaky se v krovu zachycují kleštinami, které v podstatě působí jako táhla, nebo pomocí vazných trámů a šikmých vzpěr. Tyto prvky potom vytvářejí v krovu soustavy trojúhelníků, která zajistí příčnou tuhost krovu. Podélnou tuhost zajišťují dřevěné pásky. Krov musí být tedy po dokončení především ztužen prostorově. Tím se rozumí příčné vyztužení (zejména ve vazbách pevnými trojúhelníky) a podélné vyztužení (např. pásky, výztužnými kříži, vzpěrami, šikmo nabitými prkny ve střešní rovině apod.). Velmi účinným prostorovým vyztužením celého krovu je bednění nebo šikmé laťování. Střešní bednění se může stykovat pouze nad podporujícími prvky (např. krokvemi, vaznicemi apod.). Například šikmé laťování lze použít pouze pro některé druhy střešní krytiny (např. vláknocementové desky, hladké plechy apod.). Prostorové vyztužení je důležité zejména u krovů subtilních, lehkých a u krovů s většími rozpětími. Všechny jmenované krovy by bez prostorového vyztužení daleko hůře odolávaly náporům větru.  

Vzorně dokončená oprava střechy

Vzorně dokončená oprava střechy

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel zajišťuje, aby pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob, a brání možnosti poškození ostatních konstrukcí. Pracovníci, kteří provádějí montáž, musí používat bezpečnostní i montážní pomůcky a přípravky, které jsou stanoveny v technologickém postupu. Montáž dřevěných konstrukcí může být zahájena až po náležitém převzetí pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. V průběhu prací zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech, které jsou stanoveny v průvodní dokumentaci. Pokaždé však po mimořádných událostech (např. vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek), které by mohly změnit pevnost a stabilitu sestavované konstrukce. O důvodech pro přerušení prací rozhoduje fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení prací zajišťuje zhotovitel realizaci nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti fyzických osob a pořízení zápisu o provedených opatřeních.

Dokončovací práce na střeše

Dokončovací práce na střeše

Literatura:
1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
2. ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) – Navrhování dřevěných konstrukcí: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
3. ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění.
4. ČSN 73 3150 – Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění.
5. archiv autora

TEXT + foto: Ing. Kamil Barták, CSc.