Proměny pražského obchodního domu Kotva
Galerie(6)

Proměny pražského obchodního domu Kotva

Obchodní dům Kotva má svou historii a bohatou tradici. Postupem času však přestával plnit standardy současných nákupních trendů a bylo nutné přistoupit k revitalizaci obchodních ploch. Cílem realizátora bylo oživit stávající obchodní dům s ohledem na nespornou architektonickou hodnotu budovy.


Navrhované úpravy měly očistit budovu od všech neestetických příkras, kterými objekt za léta fungování vyšperkovali nešetrní vlastníci a nájemci. Změny měly za cíl co nejcitlivěji vyzdvihnout úroveň obchodního domu.

Úcta k tradici
Původními autory projektu Obchodního domu Kotva jsou architekti Věra a Vladimír Machoninovi. Ještě dříve než se zahájily první návrhy a přípravy rekonstrukce, byla architektka Machoninová přizvána k diskusi a obeznámena se záměrem revitalizace obchodních ploch. Realizovaná revitalizace nemění využití objektu, pouze celkově modernizuje současný stav (new facelift). Nové nároky investora jsou promítnuty do celkové koncepce, která zachovává prvky původních architektonických principů řešení interiéru obchodních ploch a jejich navazujících částí.

Původní nosná konstrukce

Základní stavební buňku celého objektu tvoří prostorové šestiúhelníky geometricky uložené podél hran nosné konstrukce objektu. Jasnou představou projektanta bylo zachovat viditelné nosné konstrukce sloupů se vzpěrami a umocnit jejich hmotu osvětlením. Projekční a architektonický ateliér – společnost Stopro Architects – zmapoval technický stav objektu a tým architektů ve spolupráci se specialisty jednotlivých profesí navrhl s ohledem na finanční rámec a představy vlastníka objektu postup a rozsah revitalizace. V souladu s výhledem do budoucnosti se optimalizovaly náklady a celková strategie rekonstrukce v celkovém kontextu objektu.

Původními autory projektu obchodního domu Kotva jsou architekti Věra a Vladimír Machoninovi.

Provoz nesmí být přerušen
Jedním z nejpodstatnějších a nejdůležitějších předpokladů návrhu rekonstrukce bylo zachování provozu objektu. Jasným požadavkem bylo fázování; jednotlivá patra měla být rozdělena podle instalačních uzlů na jednotlivé plochy, které se měly dílčím způsobem upravovat. Například elektroinstalace se prováděla nezávisle na stávajícím rozvodu (respektive duálně), teprve následně se měl celý systém propojit a systém původní odstranit. Samotná revitalizace si současně vyžádala rekonstrukci hlavní elektrorozvodny.

Již dříve byla zahájena rekonstrukce hygienických zařízení, které byly v katastrofálním stavu. Nyní jsou na všech podlažích vyjma přízemí nové toalety umožňující přístup i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

V současné době se rekonstruují jedno- až pětinadzemní podlaží, která jsou využívána jako obchodní plochy. Jedná se pouze o zásahy do interiérů a všech pohledových kon­strukcí včetně rekonstrukce instalací, jako jsou vzduchotechnika, sprinklery, osvětlení, silové a slaboproudé rozvody včetně podlahových pochůzných vrstev. Pro obchodní plochy je navržen nový instalační podhled s novými koncovými prvky rozvodů a s novými prvky osvětlení. Stávající koncové části technologie jsou demontovány.

Postup rekonstrukce

K lednu tohoto roku bylo zrekonstruované celé 3. patro a polovina 1. patra. V první fázi rekonstrukce se demontovaly stávající podhledové konstrukce ze sádrokartonu a lamelových výplní instalačních prostorů.  Byly odkryty vzduchotechnické a sprinklerové potrubní rozvody a veškeré vzduchotechnické vyústky a sprinklerové hlavice byly odstraněny.

Silové i slaboproudé rozvody elektroinstalace byly odstraněny až k elektrickým rozvaděčům, které jsou situovány v rámci bloku instalačních jader s výtahy a toaletami v každém podlaží. Z podlah byly strženy všechny pochůzné vrstvy až na původní podlahovou krytinu s linoleem, které bylo ponecháno jako podkladní vrstva. Místy byly odstraněny i tři pochůzné vrstvy.

Před zahájením nových stavebních prací byl prostor obnažen až na hlavní nosnou konstrukci a obvodový lehký plášť. 

Jakmile byl prostor vyčištěn a všechny podhledy včetně osvětlení a dalších prvků rozebrány, byla zahájena druhá fáze – čištění všech vzduchotechnických rozvodů. Dále byly nainstalovány kompletní rozvody elektroinstalace tak, že v rámci elektrických rozvaděčů byly zdvojeny všechny systémy; celý systém se přepnul na nový a starý se jednorázově vypnul. Tak byl zachován bezproblémový provoz obchodních ploch. Jednalo se především o plochy na rozhraní rekonstruovaných částí a nájemné plochy v provozu.

Po zavedení elektroinstalace a vyčištění vzduchotechnického potrubí byly zahájeny sádrokartonářské práce. Připravovala se výšková čela nových podhledů ve schématu původních šestiúhelníků po obvodě jednolitých sloupů a spojovací troj­úhelníky jednotlivých tras podhledů, které zakrývaly trasy vzduchotechnického potrubí. Po dokončení sádrokartonářských konstrukcí se přišla řada na malířské práce – a to  ještě před samotným osazením koncových prvků.

 
 Rekonstrukce v celkovém kontextu objektu  Podle požadavku investora nebyly zásuvkové moduly umísťovány na patě sloupů a na vnitřních stěnách obvodové fasády.

V další fázi rekonstrukce byly napojeny všechny koncové prvky instalací a zaklapnuty pohledové odnímatelné lamely z plechu s bíle lakovaným povrchem, které umožňují přístup do podhledu podle původního projektu. Do lamel byly vyřezány otvory pro osazení světel, vzduchotechnických vyústek, kouřových čidel a dalších prostupů. Rozvody sprinklerů se pozměnily jen lokálně, převážná část potrubí se ponechala v původním stavu – osadily se pouze nové sprinklerové hlavice s drobnými úpravami.

Zajímavým způsobem byly zapojeny koncové části elektroinstalace: po obvodu fasády a podle pozice sloupů byly v pravidelných vzdálenostech použity tzv. klik boxy ze systému KLDS (Klik Lighting Distribution System). Ty fungují jako speciální zásuvkové systémy umožňující zapojení osvětlení a dalších zařízení do zásuvkových modulů v podhledu. U každého sloupu a na dalších předpokládaných nájemních místech byl umístěn zásuvkový modul vždy se čtyřmi zásuvkami a čtyřmi datovými pozicemi. V místě sloupů byl modul skryt nad jednou ze vzpěr. Většina napojení určených pro potřeby nájemců byla rozmístěna po obvodě fasády.

Na základě požadavku investora nebyly zásuvkové moduly umísťovány na patě sloupů a na vnitřních stěnách obvodové fasády pro zachování čistého vzhledu sloupů. Zvolený systém zásuvkových klik boxů umožnil flexibilní systém napojování po­dle vyžádané potřeby předem konzultované s jednotlivými smluvními nájemci konkrétních ploch. Při změně nájemce je však systém i nadále flexibilní. Současně dodatečně umístěné kabelové rozvody vedoucích svisle po sloupech jsou důmyslně skryty reklamní či jinou prodejní výzdobou.

Po kompletaci podhledů a všech elektroinstalací, osazení vyústek, čidel a dalších prvků podhledu byly položeny nové pochůzné vrstvy podlahy z linolea dodávaného z Irska. Konečnou úpravou pak bylo voskování ploch, kdy se teprve místy objevily mírné nerovnosti a nedokonalosti podkladu. Eskalátory byly ponechány původní, pouze byly povrchově natřeny a očištěny.

 
 Nové prodejní plochy musejí přilákat zákazníky.
  Pro obchodní plochy je navržen nový instalační podhled s novými koncovými prvky rozvodů a s novými prvky osvětlení.

Průzkum a zmapování objektu, dokumentace pro stavební povolení, profese:
Stopro Architects, spol. s. r. o. (HIP, architektonická a stavební část, inženýring a koordinace)
EC Harris (projekt management)
Požární bezpečnost staveb, s. r. o. (Ing. Boháč – požární ochrana)
AREA TZB, a. s. (zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika, sprinklery)
ELIS Praha, s. r. o. (elektroinstalace, silnoproud)
Zenitel Colsys, s. r. o. (elektroinstalace, slaboproud)

Realizace, realizační projekt a dodavatelé:
RN Murphy, s. r. o., nyní Martin Breen, s. r. o. (project management + realizační dokumentace)
Pointer Control Systems, s. r. o. – vzduchotechnika, čištění potrubí a nadstavba BMS, elektroinstalace, strukturovaná kabeláž, EPS (Schrack seconet), rozhlas (Bosch), CCTV, sprinklery
(Minimax), otopná tělesa (Bassler, s. r. o.), rozvodna NN (INGOS)
Kastea, s. r. o. – demoliční práce, podhledy (Armstrong)
Floorform, Ireland – podlahy
Kryda Jiří, Lassig Jiří – malířské práce

Text a foto: Ing. Jiří Beran

Autor je projektantem firmy Stopro Architects, spol. s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.