Letiště civilní a účelné

Letiště civilní a účelné

Letiště Vodochody se má díky třímiliardové investici proměnit v moderní mezinárodní vzdušný přístav. Projekt nového letištního terminálu a dalších zařízení infrastruktury vypracovala architektonická kancelář NIKODEM A PARTNER.

Projekt modernizace letiště Vodochody řeší rekonstrukci stávající vzletové a přistávací dráhy a doplnění vodochodského areálu objekty zajišťujícími vše nezbytné při odbavování civilních letů. Mimo jiné jsou navrženy tyto hlavní objekty: odbavovací budova, terminál pro všeobecné letectví (GA) a VIP, věž řízení letového provozu, hangár pro opravu letadel, objekt hasičské a záchranné služby a technické obsluhy letiště, depo autocisteren a sklady leteckých pohonných hmot. Součástí projektu je také dostavba systému pojezdových drah, odbavovací plocha, řešení přednádražního prostoru s jednosměrnou přímou dopravou k terminálu, prostory pro autobusovou a smluvní dopravu, plošnými parkovišti pro osobní automobily a napojení na dálnici D8.

Od firemních potřeb ke komerčnímu provozu

Dříve sloužilo vodochodské letiště především pro potřeby výrobního závodu Aero Vodochody, převážně ke zkušebním, testovacím a výcvikovým letům vlastních vyráběných a vyvíjených letadel a k nepravidelným přepravním letům dopravních letadel a letadel všeobecného letectví. Od začátku 90. let má letiště Vodochody statut neveřejného mezinárodního letiště. S útlumem výrobního programu došlo k nárůstu komerčního provozu, který dnes na letišti dominuje. Ten pro ilustraci představoval necelých 10 000 pohybů letadel za celý rok 2009, ale například jen za květen 2010 se na letišti zrealizovalo kolem 1 800 pohybů letadel. Hlavním limitujícím faktorem je, že letiště Vodochody nemá prostory pro odbavení většího počtu cestujících.

Po realizaci připravovaného projektu se předpokládá, že by zde přistávala zejména letadla kódového písmene C, tj. s rozpětím křídel do 36 m (převážně pak letadla typu B737 řada 300-800, A 318/319/320/321), kterým budou letištní provozní plochy svými rozměry a únosností šité na míru. Ročně by zde mohlo být odbaveno zhruba 3,5 milionu cestujících. Letiště bude primárně určeno pro provoz nízkonákladových a charterových leteckých společností, ale také pro obchodní a soukromé lety.

Předpokládaná výstavba bude realizována téměř celá v prostoru stávajícího areálu letiště Vodochody, mezi obcemi Odolena Voda, Panenské Břežany, Klíčany, Vodochody, Máslovice, Zlončice a Postřižín, mimo zastavěné území obcí.

Koncepčně je letiště svým uspořádáním, vybavením a umírněným architektonickým pojetím objektů řešeno s důrazem na funkčnost, hospodárnost a maximálně efektivní provozní využití prostorů, technologií i personálních zdrojů letiště.

Hala jako kryptogram

Návrh odbavovací budovy vznikal za úzké spolupráce architekta Tomáše Janečka z ateliéru NIKODEM A PARTNER a ředitele letiště Vodochody Martina Kačura, tvůrců s dlouholetými zkušenostmi v oblasti navrhování a provozování letišť. „Design nízkonákladového letištního terminálu s kapacitou 1 200 odbavených cestujících v hodinové špičce v obou směrech je koncipován do stroze pojatých hmot s jasně definovanými funkčními náplněmi jednotlivých bloků, zajišťujících bezkolizní a efektivní odbavení pasažérů. Terminál zabezpečí úroveň kvality poskytovaných služeb podle doporučení IATA pro nízkonákladové letiště, která jsou ověřena na mnoha letištích po celém světě. Architektonicky výraznější forma byla ponechána pouze odbavovací hale zdvižené do patra, tvořící zároveň kryté prostranství pro výstup a nástup cestujících z autobusů,“ říká architekt Tomáš Janeček. 

Centrální halová část, zalomená do tvaru L (symbolicky podle označení stíhacích letounů vyráběných v továrně), je dvou-, resp. třípodlažní s profilem naznačujícím náběhovou hranu kořenové části křídla. Severní blok se vznáší nad prostorem pro nástup a výstup cestujících z autobusů a vozů taxi. V úrovni druhého podlaží je situována veřejná příletová hala s restaurací, vstup je řešen kontejnerem schodiště s eskalátorem a dvojicí výtahů. Zbylá část hlavní hmoty s mírným převisem již spočívá na terénu, je dvoupodlažní s vestavěným patrem – galerií kanceláří u jižní fasády. V přízemí je situována odletová hala s přepážkami pro odbavení zavazadel a celní odbavení. Ze severovýchodní strany je do centrální hmoty doslova zabodnuto křídlo zázemí, resp. příletová hala výdeje zavazadel. Jižním směrem se hlavní centrální hmota stupňovitě snižuje k odbavovací ploše z důvodu překážkové roviny vzletové a přistávací dráhy RWY, tady již ve formě lapidárních tvarů kvádru.
Z centrální hmoty nakonec u odbavovací plochy vybíhají dvě nástupištní galerie.Provozní a konstrukční členění

Terminál je schopen současně a odděleně odbavovat cestující při příletu a odletu a zároveň v obou směrech i podle destinací (země schengenského prostoru a ostatní) i podle státní příslušnosti cestujících.
„Konstrukčně je terminál řešen také s ohledem na energetickou náročnost provozu, železobetonový skelet je opláštěný zděným izolovaným systémem, doplněným významnějšími prosklenými výkladci pouze v odletových čekárnách pro cestující. Rozsáhlé ploché střechy nabízejí možnost instalace solárních panelů pro částečnou energetickou nezávislost objektu,“ doplňuje Tomáš Janeček.

Terminál pro odbavování VIP cestujících obchodních letů a pro potřeby cestujících soukromých letů, tzv. všeobecného letectví (GA – general aviation), je řešen reprezentativně. Nabízí prostory pro odbavení cestujících soukromých letů, VIP pasažérů včetně bezpečnostní a pasové kontroly. Dále jsou vněm konferenční salonky, ubytovací pokoje pro piloty a částečně je zde umístěno zázemí dispečerů řízení letového provozu v přímém napojení na objekt věže – TWR.

„Jednoduchá hmota kvádru terminálu seříznutá u vstupu, nesená ocelobetonovým skeletem s převážně proskleným pláštěm, je akcentována prstencem plachtového zakrytí vypnutého na nakloněných ocelových sloupech. U severozápadního rohu terminálu je vztyčena věž řízení letového provozu, jejíž tvar striktně kopíruje vnitřní prostory s proskleným hledím ve vrcholu,“ popisuje terminál Tomáš Janeček.
Prezentovaný projekt je nyní ve stadiu projednávání dopadů projektu na životní prostředí (EIA). Další informace o letišti ve Vodochodech přinášíme též v rubrice Analýza.

Letiště Vodochody 
Název: Letiště Vodochody
Místo stavby: AERO Vodochody
Investor: Letiště Vodochody, a. s.
Generální projektant: NIKODEM A PARTNER, spol. s r. o. 

Plošné kapacity
Terminál – zastavěná plocha: 27 450 m2, užitná cca 47 000 m2
Terminál VIP – zastavěná plocha: 990, resp. 1 900 m2, užitná cca 2 100 m2
Hangár – zastavěná plocha: 7 450 m2, užitná cca 9 500 m2
Objekt hasičské záchr. služby a technické obsluhy – zastavěná plocha: 3 850 m2, užitná cca 5 800 m2
Depo autocisteren – zastavěná plocha: 2 100 m2
RWY rekonstrukce: 112 500 m2
Pojezdové dráhy: 120 400 m2
Odbavovací plochy: 98 000 m2
Komunikace letištní i v přednádraží: 85 000 m2
Parkoviště: 13 000 m2

Zpracovala Lidmila Ziková s využitím podkladů společnosti NIKODEM A PARTNER
Vizualizace: archiv společnosti Letiště Vodochody, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.