Nuselský pivovar

Nuselský pivovar

V údolí potoka Botiče je už od 17. století součástí pražských Nuslí proslulý pivovar. Jeho architektonicky i historicky významné budovy byly v roce 2003 prohlášené za kulturní památku, nicméně stále chátrají.


Pivovar v pražských Nuslích je v písemných pramenech zmiňován již v 17. století. Nejstarší část současné, bohužel chátrající stavby, pochází z období, kdy Nusle vlastnil hrabě Jan Josef z Vrtby, tedy z let 1694 až 1734. Původně stál vedle středověkého mlýna mezi mlýnským náhonem a potokem Botičem. Většina stávajících budov však vznikla až v době jeho velkého rozkvětu v polovině 19. století, kdy se stal největším soukromým pivovarem v Čechách.

Dnes se jednotlivé objekty pivovaru rozkládají mezi potokem Botičem a Bělehradskou ulicí. Cesta procházející napříč areálem rozděluje pivovar na dvě části. Severní část zahrnuje bývalou administrativní budovou, sušárnu a rozsáhlé sklepy. Na jižní straně směrem k Botiči jsou situovány další objekty: varna, humna, kde probíhalo máčení a klíčení obilí, hvozdy neboli pivovarské věže, kde se zastavoval proces klíčení obilí, komín a brána. Právě tento jižní komplex byl vyhlášen za kulturní památku.

Vstup do areálu akcentují dva pilíře zakončené dekorativními motivy sudů. Historické jádro tvoří prostá budova ve tvaru písmene L s hladkou fasádou, zakončenou pouze profilovanou římsou. Za povšimnutí stojí vnitřní přízemní prostory, zaklenuté křížovou nebo valenou klenbou. V místech, kde procházel náhon, navazuje na tuto budovu trakt se zachovalým prostorem nejstaršího hvozdu. Na část z období baroka navazují pozdější budovy z 19. století, kdy byl pivovar několikrát upravován. Fasády budov jsou pojaty převážně v duchu pozdního klasicismu. Nové stavby hvozdu, sýpky, kotelny a varny realizovala významná firma Novák a Jahn.

V meziválečném období byl pak pivovar modernizován a stal se špičkou českých průmyslových pivovarů. Jeho rychlý rozvoj přerušila druhá světová válka. V roce 1958 přešel pod národní podnik Pražské pivovary, avšak pouze na dva roky. Potom areál převzaly vinařské závody. V 70. letech minulého století se pivovarská zahrada proměnila v restauraci.

Hledají se možnosti
Nuselský pivovar představuje ojedinělý industriální komplex budov, nesoucích stavebně konstrukční i historickou hodnotu. A nejen to. Zprostředkovává cenný materiál pro studium vývoje industriální architektury a provozních typů prostoru.

Jižní část bývalého Akciového pivovaru v Nuslích byla pro svůj historický a architektonický význam v roce 2003 prohlášena Národním památkovým ústavem za Kulturní památku. Před tímto rokem projevilo několik potencionálních investorů o bývalý pivovar zájem, jejich záměry zbořit některé ze stávajících budov se však nelíbily odborníkům zabývajícím se památkovou péčí.

V současné době objekt stále chátrá. Čes­ké vinařské závody, které pivovar zdědily, investovaly v roce 1996 do rekonstrukce střechy, aby stavba více nechátrala, a také ve snaze přilákat potenciální investory. Dosavadní návrhy na obnovu a nové vyu­žití celého areálu pivovaru ovšem nereflektovaly jeho architektonickou a historickou hod­notu.

České vinařské závody se tedy rozhodly chátrající objekt revitalizovat podle vlastního projektu. Proto založily dceřinnou společnost Bělehradská Invest, a. s., která si klade za úkol přivést zamýšlený projekt k realizaci.

Podle JUDr. Františka Doubka, předsedy představenstva Bělehradské Invest, by na místě pivovaru měl vzniknout polyfunkční areál s butiky, kavárnou a službami v památkově chráněných budovách a několika byty v druhé části, která není památkově chráněná. Pokud se bude vše dobře vyvíjet, s realizací by se mohlo začít v roce 2011. 

Kateřina Kotalová
S využitím materiálů NPU.
Foto: NPU