Výběrové řízení na pozici Architekt města Kolína

Výběrové řízení na pozici Architekt města Kolína

Město Kolín zastoupené starostou Mgr. Bc. Vítem Rakušanem vyhlásilo dne 17. 5. 2016 výběrové řízení na pozici „ARCHITEKT MĚSTA KOLÍNA“.

Obecná charakteristika pozice
Předmětem činnosti je odborné poradenství orgánům města v samosprávné činnosti při řešení problémů z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové péče a rozvoje města a při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města. Poradenská a konzultační činnost pro investory, podnikatele a obyvatele města, mající zájem o stavební činnost v kat. území Kolín, Sendaržice u Kolína, Štítary u Kolína a Zibohlavy. Poradenská činnost a konzultační činnost pro veřejnou správu v oblasti územního plánování a investiční výstavby ve městě. Koncepční práce při naplňování rozvojových dokumentů města (program rozvoje, územní plán, program regenerace MPZ apod.).

Rozsah činností:
předkládání doporučení orgánům města na urbanisticko-architektonické úpravy a opatření ve městě,
podílet se na zpracování zadávacích podmínek na stavby pořizované z prostředků města,
spolupráce na přípravné a projektové dokumentaci stavby, pořizované z prostředků města,
spolupráce na realizaci staveb (účast na KD), pořizované z prostředků města,
spolupráce s pořizovatelem na ÚPD a ÚPP,
účast ve výběrových komisích,
účast při veřejných projednání projektů,
účast v příslušných komisích RM,
komunikace s veřejností odbornou i laickou (účast na besedách),
iniciace a spoluorganizace architektonických a urbanistických soutěží,
iniciování a zpracování koncepčních dokumentů, návrhů a studií rozvoje města,
koordinování investičních akcí s hledisky kvalitní současné architektury,
usměrňování investičních záměrů z hlediska jejich vlivu na veřejné prostranstvía architekturu,
koordinace a pomoc při zpracování strategických plánů města,
vytváření podmínek pro kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na měřítko člověka,
dohled a tvorba veřejných prostranství (koncepce prvků vybavení – mobiliář, veřejné osvětlení, apod.),
osvětová činnost v oblasti architektury a urbanismu.

Více info na www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/178547-oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-architekt-mesta-kolina.html

Foto: Miaow Miaow, Wikimedia Commons