ASB Články na téma

koncentrace oxidu uhličitého

Kvalita vzduchu v místnosti má významný dopad na pohodu zaměstnanců, a proto je rozhodujícím faktorem životního prostředí při navrhování pracovišť. Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv, jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO₂. Pravidelné měření těchto veličin tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.

Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC), vědecký mezivládní orgán založený v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu, doposud publikoval během svého působení pět komplexních hodnotících zpráv, které shrnují nejnovější poznatky z klimatologie, a také hodnotí aspekty změny klimatu z hlediska vědeckého, technického a socio-ekonomického. IPCC také představil scénáře změny klimatu, které reflektují rozdílné způsoby ekonomického rozvoje naší planety. Hlavním cílem toho příspěvku je zhodnotit výzvy způsobené globální změnou klimatu, představit cíle udržitelného rozvoje a zkoumat dopad IPPC scénářů na budovy z hlediska potřeby tepla a chladu.

Obnova bytových domů se zaměřuje především na zlepšení tepelnětechnických vlastností, čehož se dosahuje zateplením budovy. Ve většině případů se však nikdo nezabývá jeho důsledky na vnitřní prostředí. Jedním z negativních důsledků je zvýšená koncentrace CO2 v bytech.