Partneři sekce:

Zateplení sendvičové stěny izolantem z kamenné vlny

Zateplení sendvičové stěny izolantem z kamenné vlny

Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné z možností vnějšího zateplení budov. Dostávají se do popředí díky novým materiálům a širokému uplatnění z hlediska architektonických požadavků. Jsou využívány pro novostavby i pro dodatečné zateplení stávajících budov. Používají se nejenom u rodinných a bytových domů, ale především u velkých staveb, jako jsou kancelářské i komerční budovy.

Obvodový plášť budov zaujímá největší plochu obálky budovy. Musí splňovat mnoho někdy až rozporuplných požadavků, které jsou na něj kladeny. Týkají se jak jeho technických parametrů – nosnosti, akustické a tepelné ochrany, tak použití vhodných materiálů a v neposlední řadě i estetické kvality stavby.

Konstrukce provětrávaných fasád a přínosy zateplení

 • Snižují úniky tepla a vytvářejí příjemné klima uvnitř budovy.
 • Chrání konstrukce před teplotními výkyvy vnějšího prostředí, v létě se konstrukce nepřehřívají, v zimě nedochází k jejich prochlazování. Při návrhu tloušťky izolace je nutné zohlednit vliv tepelných mostů v důsledku kotvení.
 • Zvyšují požární bezpečnost a akustický komfort.
 • Zajišťují odvádění vlhkosti větranou mezerou, proto jsou tyto fasády velmi vhodné i pro rekonstrukce domů a objekty po sanaci vlhkého zdiva. Provětrávaná konstrukce umožňuje udržovat optimální vlhkostní režim celého souvrství.
 • Prodlužují životnost izolovaných konstrukcí. Prodloužení životnosti stávajících budov je velmi významným aspektem i v případě panelových domů, jejichž životnost byla původně projektována na 40 až 60 let. Vhodný obkladový materiál chrání nosnou konstrukci budovy před klimatickými vlivy a zajišťuje dlouhou životnost fasády.
 • Nabízejí velkou variabilitu tvarů a barevnosti obkladů. Obkladové desky je možné upravovat do nejrůznějších oblouků a křivek. Existuje široká barevná škála obkladových i kotvicích materiálů.
 • Dovolují snadnou opravu a výměnu poškozeného obkladu.
 • Suchý montážní proces ve většině případů není závislý na povětrnostních podmínkách.
 • Snadněji vyrovnávají nerovnosti podkladu díky zvolenému nosnému systému.

Příprava zateplované stěny.

Uchycení izolace z kamenné vlny pomocí kotev v celé ploše zateplované stěny.

Montáž obkladu fasády. Vnější samonosný obklad fasády z lícových cihel je spojen se zateplovanou stěnou pomocí speciálních kotev.

Vnější obklad provětrávané fasády – lícové zdivo. Vnější obklad fasády je založen na základu nebo na speciální zakládací kotvě.

Schéma zateplené sedvičové konstrukce

 1. Nosná zateplovaná stěna
 2. Hmoždinky pro kotvení izolace
 3. Izolace VENTI MAX F
 4. Vnější plášť

Tepelná ochrana

Pro zajištění komfortního bydlení je nutné, aby obvodový plášť splňoval požadavky tepelné i akustické pohody a zároveň zajišťoval požární bezpečnost. Všech těchto požadavků lze docílit použitím izolací ROCKWOOL z kamenné vlny. Požadavky na tepelnou ochranu budov určuje norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Tepelně technické požadavky zohledňují jednak šíření tepla, vlhkosti a vzduchu konstrukcemi, jednak energetickou náročnost budovy.

Tepelnětechnické posouzení

Tepelnětechnické posouzení svislé konstrukce musí obsahovat:

 • a) posouzení hodnoty součinitele prostupu tepla U
 • b) posouzení teplotního faktoru vnitřního povrchu v rizikových místech
 • c) posouzení kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce

Pokud se v obvodové konstrukci vyskytují systémové tepelné mosty (např. sloupy v obvodovém plášti skeletových systémů nebo u dřevostaveb), je nutno při výpočtu součinitele prostupu tepla U vždy zohlednit jejich vliv. Nezohlednění vlivu tepelných mostů ve výpočtu bude mít pak negativní vliv na chování celé obvodové konstrukce (kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce, tepelné ztráty, průběh povrchových teplot). Tepelné mosty mohou představovat v některých případech zvýšení tepelné propustnosti konstrukce až o 40 %.

Návrh tloušťky tepelné izolace

Hlavním cílem tepelné ochrany je minimalizovat tepelné ztráty, které snížíme použitím vhodné tloušťky tepelné izolace a správným řešením konstrukčních detailů. Návrh odpovídající tloušťky izolace obvodových plášťů, která splňuje normou stanovené hodnoty součinitele prostupu tepla U, vychází z tepelně technického výpočtu. Hodnota součinitele prostupu tepla charakterizuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce, kdy musí být splněna podmínka pro U [W/m2 .K]:

 • U ≤ UN požadovaná hodnota nebo
 • U ≤ Urec,20 doporučená hodnota nebo
 • U ≤ Upas,20 doporučená hodnota pro pasivní budovy

Hodnota součinitele prostupu tepla uvádí míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Čím je hodnota U menší, tím lepší jsou izolační vlastnosti konstrukce. Hodnota U je závislá na tepelněizolačních vlastnostech izolace (λ) a její tloušťce.

Od partnerů ASB

Sendvičová konstrukce

Správná volba vhodné izolace je velmi důležitá. Při návrhu izolační vrstvy je nutné zvolit tvarově stálé izolační desky, které zachovávají svůj tvar a mají dostatečnou hustotou povrchu. Výběr izolace závisí na konstrukčním řešení vnějšího zateplení fasády, na požadavcích z hlediska tepelného, akustického a protipožárního i na způsobu aplikace izolace v konstrukci fasády. Izolační desky z kamenné vlny jsou vhodným izolačním materiálem nejen pro použití v provětrávaných fasádách, ale i pro sendvičové stěny. Sendvičové stěny se vyznačují tím, že k nosné vrstvě obvodového zdiva je přidána izolační vrstva. Vnější samonosný obklad fasády, realizovaný obvykle z lícových cihel, je spojen se zateplovanou (nosnou) konstrukcí pomocí speciálních kotev. Sendvičové konstrukce se navrhují buď provětrávané, nebo neprovětrávané.

Informace o materiálu:

 • VENTI MAX je fasádní deska nové generace s podélnou orientací vláken a patentovanou strukturou (s povrchovou úpravou VENTI MAX F). Vyztužená horní vrstva je vysoce odolná proti mechanickému namáhání a proti profukování. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti je 0,034 W.m-1.K-1. Je určena pro provětrávané fasády i pro fasády s viditelnými spárami nebo perforovaným obkladem. K dispozici je v rozměru 1000 x 600 mm a v tloušťkách od 80 do 200 mm. VENTI MAX je nehořlavá, akustická fasádní deska vhodná pro zateplení novostaveb i pro rekonstrukce. Splňuje kritéria Programu Nová zelená úsporám.

Text + foto: ROCKWOOL

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.