Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Zateplení fasád z pohledu kvality

Zateplení fasád z pohledu kvality

O kontaktních zateplovacích systémech již bylo napsáno mnoho. Cílem tohoto článku je postihnout kritická místa přípravy a realizace těchto systémů a demonstrovat zabudované časované problémy z realizace, mající zásadní vliv na životnost a funkci ETICS.

Tato fakta je potřeba vnímat jak u zhotovitele systému, tak i u složky, která kontroluje realizaci. Nejlépe je, když dodávku kontroluje odborník, tedy když je zajištěna funkce technického dozoru stavebníka. Je proto potřeba zdůraznit, že správnost technologického postupu realizace kontaktního zateplení je známa již minimálně 30 let.

ETICSSystémy jednotlivých výrobců kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) se liší v jednotlivostech, tedy především v tloušťkách výztužné vrstvy, ale zásady zůstávají shodné. Je to jedna ze stavebních technologií, která byla popsána již v mnoha článcích, publikacích a probírána na různých odborných i laických fórech, ale přesto stále dochází k chybám při návrhu i realizaci těchto systémů, označovaných podle normy ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS). ETICS – External Thermal Isulation Composite System – je vnější tepelněizolační kompozitní systém; tato zkratka bude dále v textu po­užívána pro označení těchto systémů.

Je potřeba si uvědomit, že kampaň Zelená úsporám ještě více rozšířila trh s ETICS a množství prováděcích firem (bylo jich certifikováno přes 3 000). Tato skutečnost vedla v mnoha případech k provedení ETICS bez vyřešení problému samotné stávající stavby. Ten tkví především v nezajištění, respektive nevyřešení tepelných mostů. Je to časovaný problém, který může výrazně zhoršit stav nosné konstrukce, hlavně u panelových objektů (zrychlení průběhu koroze výztuže, především styků panelů).

ETICSDále je potřeba věnovat zvýšenou pozornost místům dodatečného zateplení, tedy konkrétně místům v ostění otvorů u rámu oken a dveří, v plášti budovy, detailu nad základy u nepodsklepených staveb, nároží a v místech napojení stropní konstrukce, respektive u železobetonového věnce a v neposlední řadě v místech styku různých materiálů, kde nevhodným řešením mohou následně vznikat trhliny. Lze proto konstatovat, že stále platí fakt, že objekty postavené v letech, kdy technické požadavky tehdejších normativů neodpovídaly těm dnešním, bude potřeba zateplit [1]. Budeme tedy nadále zateplovat, a to postupně, jak budou investoři nabývat finančních prostředků na toto technické zhodnocení jimi spravovaných objektů. [5] Vzhledem ke skutečnostem, se kterými se technická, ale i uživatelská veřejnost setkává, je poruchovost těchto systémů alarmující. Kde jsou ale příčiny? Vždyť technologie, respektive zateplovací systémy, jsou certifikovány a jsou kvalitní.

Chyby projektového řešení zateplení

ETICSPři zpracování projektové dokumentace může dojít k nerespektování plnění základních požadavků na stavby zanedbáním anebo neznalostí podmínek navrhování.

V případech dodatečného zateplování stávajících staveb je potřeba klást důraz na diagnostiku fyzického stavu stavebních konstrukcí a budov. Slouží jako podklad pro navrhování zateplení, spočívající v hodnocení existujících poruch, které se projevují trhlinami, zatékáním a výskytem plísní, korozí výztuže či klempířských prvků, a u novostaveb posouzením tepelných mostů vytvářených především na styku různých konstrukčních materiálů a v místech jejich oslabení [1].

Při navrhování zateplení obvodového pláště a zabezpečení jeho funkčních vlastností je důležitá identifikace příčiny výskytu trhlin a jejich ustálenost. Nejprve musejí být navrženy a zrealizovány práce související se statickou bezpečností, až potom provedeno zateplení [2]. Aby se zabezpečily funkční vlastnosti zateplení, je potřeba před návrhem postupu prací stanovit příčiny zatékání (okny, stykem obvodového pláště, stykem otvorů v konstrukcích a ostění, plochou a detaily střechy). V projektu zateplení se musí respektovat dilatace všude tam, kde se nacházela v původním řešení budovy.

Chyby při realizaci zateplení fasády

Mezi časté chyby z realizace zateplení se řadí použití nevhodného tepelněizolačního materiálu ve styku se zemní vlhkostí a povrchovou úpravou, nesprávná úroveň založení ETICS na úrovni soklu a nesprávné oplechování markýz a jiných horizontálních konstrukcí, které mohou znehodnotit, respektive snížit životnost ETICS.

To jsou chyby, které se většinou váží k vypracovanému projektu, pokud realizační firma neupraví zpracovanou projektovou dokumentaci. V tabulce jsou uvedeny nejčastější chyby související s realizací ETICS. Vzhledem k rozsahu článku jsou opublikovány pouze fotografie, které dokládají jak odpovědný přístup k realizaci (obr. 1 a 10), tak až neschopnost vytvořit daný detail či improvizaci zpracovatele (obr. 2 až 5, 7 až 9). Protože se jedná o přehledný způsob realizace, je opravdu možnost chyb na provedeném souvrství v počtu dosahujícím až několika desítek neshod nepříjemným faktem, který může mít fatální dopad na životnost celého systému a následně i dopad na životní prostředí vzhledem k vynucené potřebě oprav nevyhovujícího ETICS [4].

Nejčastější chyby související s realizací ETICS

Předcházení poruchám a zajištění bezproblémového užívání ETICS
Protože kontaktní zateplovací systémy jsou na trhu nabízeny jako systémy, je nezbytně nutné používat je jako ucelený systém. Proto je zakázáno kombinovat materiály a hmoty, které nejsou v certifikovaném systému. Při realizaci ETICS je nezbytné zabezpečit kvalitu prováděných jednotlivých vrstev v plné šíři a odpovědný přístup realizační firmy. Práce musejí být naplánovány tak, aby se zabránilo lokálnímu nadměrnému navlhnutí vnější tepelněizolační vrstvy. Hrubá stavba musí být před zahájením realizace dostatečně suchá.

Vzhledem k legislativním pravidlům je potřeba zohlednit tyto skutečnosti:

  • ETICSkontaktní zateplovací systémy jsou nabízeny na trhu jako systém zahrnující všechny materiály potřebné k vnějšímu zateplení v osvědčeném složení,
  • před aplikováním tepelněizolačních desek je třeba ověřit nosnost podkladu,
  • je potřeba vycházet z citované normy a v uvedených případech z podkladů konkrétního výrobce systému ETICS (normou označená jako dokumentace ETICS),
  • je nezbytné zajistit bezpečnost (stabilitu) ETICS kvalitním provedením, a hlavně přikotvením,
  • je nezbytné zabránit projevům tzv. termodifuze (obr. 6),
  • proti porostu mikroorganismy v současnosti neexistuje žádný prostředek s dlouhodobým účinkem vhodný ve všech případech,
  • proti napadení ptáky je vhodné po­užít jemnou strukturu finální povrchové úpravy, která zabrání tomu, aby se ptáci „chytali“ na fasádu.

Obecný závěr lze shrnout do konstatování: Když něco neznám nebo mé řešení troskotá, tak se obrátím na kvalitního konzultanta nebo poradce. Ať už je to poradce výrobce ETICS nebo konzultační či inženýrská firma pracující ve stavebnictví.

Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM6840770006 Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území.

TEXT: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
FOTO: archiv autora

Autor působí na Katedře technologií staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Literatura
1. Svoboda, P.: Poruchy kontaktních zateplovacích systémů. In: XI. mezinárodní vědecká konference, sekce č. 13. Technologie stavebnictví, 1999, s. 41–42.
2. Sternová, Z.: Zatepľovanie budov. Bratislava: Jaga Group, v. o. s., 1999.
3. Lízal, P. – Schmidt, P. – Hradil, P.: Teplotní podmínky pro aplikaci zateplení obvodových plášťů panelových budov. In: XI. mezinárodní vědecká konference, sekce č. 13. Technologie stavebnictví, 1999, s. 43–46.
4. Novačiková, J.: Kontrola a skúšobné činnosti pri dodatočnej tepelnej ochrane obvodových plášťov budov. Doktorandská práca. 2010.
5. Somorová, V.: Facility management – metóda efektívneho spravovania budov. Bratislava: ES STU, 2006.
6. Posudky a poznatky z inženýrské činnosti autora.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realziace staveb.