Pěnové sklo výborně izoluje a unese jako silák
Galerie(7)

Pěnové sklo výborně izoluje a unese jako silák

Partneři sekce:

Představte si, že by existoval ve stavebnictví materiál, který by měl výborné tepelněizolační vlastnosti, absolutně by odolával vlhkosti, byl zcela nehořlavý, byl schopen přenášet vysoké zatížení v tlaku, měl drenážní vlastnosti a po sto letech by vypadal přesně jako v den, kdy jste ho použili... To není sci-fi, ale pěnové sklo.

Proč pěnové sklo?

Požadavkem současné doby je snižování tepelných ztrát, a to zejména při výstavbě domů. Zvyšuje se kvalita tepelné izolace obálky objektu a minimalizuje se výskyt tepelných mostů, tedy míst, kterými teplo z objektu uniká. Některé z těchto detailů jsou však jen velmi obtížně řešitelné, protože je na ně kladeno mnoho požadavků současně. K takovým místům bezpochyby patří např. napojení nosných obvodových konstrukcí na základy, a zejména jejich kouty. V nich se efekt prochládání prostorově násobí a riziko ochlazení pod teplotu rosného bodu se výrazně zvyšuje. Dlouhodobým problémem řešení tohoto detailu bylo, že neexistoval materiál, který by vytvořil kvalitní tepelně-izolační vrstvu a současně spolehlivě přenesl statické zatížení od nosných stěn do základů. To už je minulostí, protože jsou k dispozici izolace z pěnového skla.

Atika zateplena pěnovým sklem

Atika zateplena pěnovým sklem

Co to je pěnové sklo?

Pěnové sklo je tepelná izolace, která je v celém svém objemu zcela parotěsná, vodotěsná a nenasákavá. Přitom si zachovává všechny výhody vstupního materiálu – skla, jako je nehořlavost, tvarová stabilita, odolnost proti chemikáliím i biologickým škůdcům. Unikátní vlastností pěnového skla pak je jeho vysoká pevnost a nestlačitelnost. Primárním účelem použití pěnového skla však zůstává tepelná izolace, tepelně izolační vlastnosti jsou proto vedle dostatečné pevnosti jsou velmi důležité jeho výborné tepelně-izolační vlastnosti. Jsou dány vnitřní stavbou pěnového skla, které je tvořeno množstvím malých uzavřených buněk, které nedávají vzduchu z okolí šanci na prostup. Tato nízká tepelná vodivost je navíc díky parotěsnosti a nenavlhavosti materiálu v čase zcela neměnná.

Desky pěnového skla ve střeše

Desky pěnového skla ve střeše

Pěnové sklo v základech

Pěnové sklo díky uvedeným charakteristikám může být použito i v místech s vysokým tlakovým namáháním, jako jsou základy. Desky z pěnového skla v tomto místě dokonale spojí tepelnou izolaci podlahy a tepelnou izolaci obvodového pláště, čímž zamezí tepelným ztrátám, zajistí dostatečně vysoké teploty vnitřního povrchu konstrukce a zabránění povrchové kondenzaci. Při zakládání staveb se často používá i pěnové sklo ve formě štěrku jako nosná hutněná vrstva podzákladí s vyhovující únosností a současně jako tepelně izolační materiál, který po celé ploše desky eliminuje možnost výskytu tepelných mostů. Zajistí také nulovou vzlínavost vlhkosti z podzákladí do základových konstrukcí.

Hutněni stěrku z pěnového skla

Hutněni stěrku z pěnového skla

Pěnové sklo a střechy

Dalším ideálním místem pro použití pěnového skla jsou střechy, a to zejména ty, na které jsou kladeny vysoké nároky z hlediska únosnosti. Jejich typickými představiteli jsou střechy pojížděné či zelené střechy s intenzivní zelení.  Střecha s keři či dokonce nízkými stromy sama o sobě představuje zatížení až 1 000 kg/m2 a k údajům o nasycení vodou a hmotnosti vegetace je  nutné ještě připočíst zatížení sněhem. Je tedy jasné, že použitá izolace musí nejen tomuto zatížení odolat, ale sama musí skladbu přitížit už jen minimálně. V tomto případě totiž každý kilogram navíc hraje roli. Proto je v zelených střechách stále častěji jako tepelně izolační složka nahrazován keramzit pěnovým sklem, které je až čtyřikrát lehčí.

Oblouková střecha s pěnovým sklem

Oblouková střecha s pěnovým sklem

Pěnové sklo v základech

Pěnové sklo v základech

Aby vyjmenovaných předností nebylo málo, je třeba připomenout i fakt, že z hlediska požární bezpečnosti se pěnové sklo řadí do třídy hořlavosti A1. To umožňuje jeho využití i v místech, kde například materiály na bázi ropy nemohou být aplikovány, protože mají nízkou teplotu vzplanutí.

Pokládka pěnového skla ve střeše

Pokládka pěnového skla ve střeše

Marie Urbancová
Foto: sm