Nová řešení protipožárních detailů při zateplení fasády
Galerie(12)

Nová řešení protipožárních detailů při zateplení fasády

Partneři sekce:

Se zvyšující se úrovní technického poznání a snahou o vyšší bezpečnost se upřesňují požadavky na konstrukci ETICS a jeho aplikaci. Aktuální a diskutované jsou v současnosti požadavky z hlediska požární bezpečnosti, které jsou stále upřesňovány v souladu s obecnými trendy směřujícími k vyšší úrovni ochrany zdraví a životů osob. Žádoucí je přitom i optimální ochrana stavebních konstrukcí a vnitřního zařízení před následky požáru.

Požadavky na požární bezpečnost staveb jsou stanoveny především v ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. V souvislosti s požadavky na požární bezpečnost je nutné rovněž zmínit ustanovení ČSN 73 0863 – Požárně technické vlastnosti hmot – Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot a zcela novou českou normu ČSN ISO 13 785-1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády, které obsahují zkušební metodiky pro stanovení parametrů ETICS nezbytných pro rozhodování o jejich uplatnění.

V uvedených normách se objekty rozdělu­jí na novostavby a rekonstrukce. Pro každou kategorii jsou stanoveny odlišné požadavky.

V tomto článku se zaměříme na podmínky při dodatečném zateplení budov pomocí ETICS u budov s požární výškou (h) větší než 12 metrů.

Úpravy vyžadované normou
Na obr. 1 jsou schematicky znázorněny požadavky na ETICS u dodatečného zateplení vyplývající z výše uvedených norem a jejich připravované novelizace.

Uplatnění požárních norem u budov s po­žární výškou větší než 12 metrů znamená navrhovat ETICS především s ohledem na jeho reakci na oheň a také s ohledem na reakci odpovídajícího izolantu na oheň.

Zohlednění reakce izolantu na oheň při návrhu platí rovněž tehdy, pokud není ETICS založen i pod úroveň terénu.

Pomineme-li vyšší cenovou náročnost, která je ve snaze o vyšší bezpečnost většinou obvyklá, je při opatřeních specifikovaných v ČSN 73 0810 nutné řešit styk dvou izolačních materiálů s velmi rozdílnými vlastnostmi v ploše fasády.

Splnění současných požadavků požárních norem totiž při aplikacích ETICS z EPS představuje často také ve specifikovaných oblastech nutnost použití ETICS z minerální vlny. To s sebou ale přináší právě nutnost řešit v ETICS styk dvou různých izolantů s různými vlastnostmi.

–>–>
Odzkoušená řešení s osvědčením
ČSN 73 0810 ovšem připouští i jiná řešení detailů, než ta, která jsou v ní uvedena, pokud výsledky zkoušek podle ČSN ISO 13785-1 potvrdí jejich vhodnost.

Takto odzkoušená řešení (neuvedená v normě) musí mít vydané tzv. požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému (PKO). Toto osvědčení pak platí pouze pro ETICS, pro který bylo vydáno – ve specifikované skladbě součástí a příslušenství, která jsou v osvědčení uvedeny.

K takto ověřeným řešením v případě založení ETICS nad terénem patří založení ETICS pomocí montážní latě nebo založení ETICS pomocí zakládací sady. V případě řešení nadpraží byla odzkoušena a ověřena varianta, kdy byla výška horizontálního pásu z minerální vlny snížena na 20 cm, nebo varianta osazení horizontálního pásu výřezem u okenních nadpraží (obr. 2).

Obr. 2  Ověřená řešení založení ETICS nad terénem
a) založení ETICS pomocí montážní latě, b) založení ETICS pomocí zakládací sady

Standardní řešení založení ETICS
Výše uvedené řešení založení ETICS sice umožňuje použití izolantu z EPS (není nutnost pásů z minerální vlny), jejich provedení je však pracné. V případě řešení provedení horizontálního pásu z minerální vlny nad otvorovými výplněmi zase vznikají těžkosti. Vzhledem k rozdílným vlastnostem používaných izolantů je totiž potřeba místa styků odlišných izolantů zvlášť vyztužovat skleněnou síťovinou. Hrozí zde nebezpečí nedodržení rovinnosti povrchu ETICS v místech kolem nadpraží otvorů, kde se překrývá několik vrstev výztuže.

Nová moderní řešení
To vše bylo důvodem k tomu, aby společnost STOMIX hledala další možná řešení, která by vyhovovala požadavkům norem a byla jednodušší z hlediska samotného provádění (v ideálním případě i méně nákladná).
Nyní již máme ověřená nová moderní řešení, která přinášejí odstranění potencionální hrozby vzniku vad a poruch v oblasti styku dvou velmi rozdílných izolačních materiálů v ploše fasády a také mají ekonomické výhody.

Tato protipožární řešení spočívají v novém řešení konstrukce ostění, nadpraží a založení ETICS. Na základě těchto řešení již není nutné aplikovat protipožární pásy nad otvorovými výplněmi ani zakládat spodní řadu izolantu z minerální vlny. Tato nová řešení nutnost použití pásů z minerální vlny zcela eliminují. Jsou jednodušší, cenově méně nákladnější a všechna mají požárně klasifikační osvědčení.

Vnější kontaktní zateplovací systém – nová protipožární řešení

Zakládání nad terénem
V souvislosti s ČSN 73 0810 nabízíme možnosti řešení zakládání dodatečného ETICS bez nutnosti použití ETICS z minerální vlny. Nedochází zde ke kombinaci dvou velmi odlišných druhů izolantů – expandovaného polystyrenu a minerální vlny. Místo jejich styku je vždy místem potenciálního rizika vzniku trhlin.

Řešení pomocí plastové zakládací lišty
Plastová zakládací lišta Profesional představuje řešení zakládání ETICS s minimální pracností, které je odzkoušeno a splňuje podmínky ČSN 73 0810. Podmínky vydání PKO se podařilo splnit díky použití speciálního plastu s výrazně sníženou hořlavostí. Jedná se o výhodné řešení z hlediska jednoduchosti montáže (obr. 3).

Obr. 3  Varianty ověřených řešení nadpraží:
a) výška horizontálního pásu snížena na 20 cm, b) osazení horizontálního pásu výřezem u okenních nadpraží

Postup montáže založení
Zakládací lišta se připevní v požadované výšce. K podkladu se připevňuje hmoždinkami v rozteči přibližně 300 mm. Zakládací lišta musí být přímá a osazuje se vodorovně. Případné nerovnosti podkladu se vyrovnají pomocí distančních podložek.

Lišta Profesional PVC se osazuje standardním způsobem jako hliníková lišta bez nutnosti nanášení lepicí hmoty na její vnitřní horizontální plochu. Napojení lišt je provedeno pomocí kovové spojky umožňující podélnou dilataci lišty. Spára mezi podkladem a zakládací lištou se utěsní vhodnou hmotou (např. lepicí hmotou).

Řešení ostění a nadpraží
V souvislosti s ČSN 73 0810 nabízíme možnosti řešení ostění otvorů a nadpraží staveb bez nutnosti použití ETICS z minerální vlny v ploše ETICS z EPS. Nedochází zde ke kombinaci dvou velmi odlišných druhů izolantů – expandovaného polystyrenu a minerální vlny. Místo jejich styku je vždy potenciálním rizikem vzniku trhlin.

Obr. 4  Řešení pomocí plastové zakládací lišty Profesional
a) axonometrie, b) detail
1 – stěnová konstrukce, 2 – lepicí hmota, 3 – tepelněizolační desky (EPS/MW), 4 – stěrková hmota s výztuží, 5 – penetrační nátěr (určený systémem), 6 – omítka, 7 – Systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/lícující), 8 – zakládací lišta PVC „profesional“, 9 – těsnicí páska, 10 – izolační deska (pěnový polystyrén – perimetr), 11 – vodotěsná úprava (určená systémem), 12 – stávajíci vodotěsná úprava stavební konstrukce, 13 – drenáž, 14 – nopová fólie nebo jiné obdobné řešení


Řešení pomocí speciálních plastových lišt
(plastové začišťovací lišty s integrovanou tkaninou, lišty rohové s okapnicí AFD a lišty nárožní AFC)
Vlastní ostění a nadpraží je opatřeno pásem minerální vlny do úrovně vnitřní plochy EPS. Přes minerální vlnu přesahuje izolant EPS lepený v ploše fasády. Uvedená varianta je odzkoušena a splňuje podmínky ČSN 73 0810. Podmínky pro vydání PKO se podařilo splnit díky použití rohových lišt, které mají integrované dvě vrstvy výztužné tkaniny. Jedna vrstva výztužné tkaniny s červenou barvou má zvýšenou požární odolnost a je průběžná přes vnější roh okenní špalety. Důležitou podmínkou je dodržení minimální tloušťky armovaného souvrství 5 mm na špaletě nebo nadpraží otvorů (obr. 4).

Postup montáže ostění a nadpraží
Lepení izolantu

V ploše fasády se u otvorů osadí izolační desky z EPS s takovým přesahem, aby překryly přířezy izolantu z minerální vlny nalepené na ostění otvorů. Přířezy z minerální vlny na ostění se nejprve v místě lepení přestěrkují tenkou vrstvou lepicí hmoty. Následně se nanese lepicí hmota celoplošně pomocí zubového hladítka. Lepicí hmota nesmí zůstávat ve spárách mezi izolačními deskami.

Obr. 5  Řešení pomocí speciálních plastových lišt
a) axonometrie, b) detail nadpraží, c) detail ostění
1 – stěnová konstrukce, 2 – lepicí hmota, 3 – tepelněizolační desky (EPS), 4 – stěrková hmota s výztuží, 5 – penetrační nátěr (určený systémem), 6 – omítka, 7 – systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/lícující); 8 – rohová lišta s okapničkou AFD (b), rohová lišta AFC (c); 9 – okenní začišťovací lišta, 10 – izolační pásek z minerální vlny min. tl. 20 mm

Připevnění lišt
Lišta se zatlačí do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Přebytek stěrkové hmoty, prostoupený oky síťoviny, se zahladí nerezovým hladítkem.

TEXT: Jiří Klásek
FOTO A OBR: archiv Stomix

Autor je manažerem produktu ve firmě Stomix, spol. s r. o., ve Skorošicích.