Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Bílá akustika

Bílá akustika

Vápenopískové zdicí prvky se vyznačují vysokou pevností a objemovou hmotností. Tyto vlastnosti má vápenopísek především díky pevným krystalickým vazbám křemíku a vápníku mezi zrnky písku, jejichž základní charakteristikou je stálost. Vysoká objemová hmotnost pak zaručuje velmi příznivé akustické a tepelněakumulační vlastnosti zdiva.

Všeobecně jsou vápenopískové prvky zdicím materiálem na bázi přírodních surovin. Po smíchání a vyzrání jemného křemičitého písku, nehašeného vápna a vody je tato směs slisována do požadovaného tvaru výrobku, následně je polotovar vytvrzen. Vzniká tak masivní zdicí materiál, který se vyznačuje především vysokou objemovou hmotností a s ní související pevností v tlaku. Základními vlastnostmi jsou pak vysoká zatížitelnost a únosnost zdiva, jeho výrazné zvukověizolační a tepelněakumulační vlastnosti, rozměrová přesnost a stálost prvků, vysoká rychlost zdění, úspory malty a omítek i přirozená regulace vlhkosti.

Areál nízkoenergetických rodinných domků Nový Sedlec u Prahy, tloušťky zdiva 200 / 175 a 115 mm

Areál nízkoenergetických rodinných domků Nový Sedlec u Prahy, tloušťky zdiva 200 / 175 a 115 mm

Vysoká objemová hmotnost vápenopísku spolu s jeho poměrně vysokou hodnotou součinitele tepelné vodivosti a měrnou tepelnou kapacitou pak mají za následek dobré tepelněakumulační vlastnosti, na druhou stranu však o něco horší vlastnosti tepelněizolační, proto je nutné vnější zdivo z vápenopísku tepelně izolovat. Firma VAPIS nabízí rozmanitý sortiment vápenopískových výrobků. Nejběžnější tloušťka nosných stěn (je jedno, zda vnitřních či vnějších) pro rodinné domy do tří podlaží je 175 mm, pro bytové domy do pěti podlaží pak 200 až 240 mm. U nenosných příček se tloušťka pohybuje od 70 do 115 mm.

Na hmotě zdi záleží
Zvukověizolační vlastnosti vápenopískových prvků jsou dány jejich objemovou hmotností a z ní vyplývající plošné hmotnosti zdiva včetně malty a omítek. Platí víceméně přímá úměra – čím vyšší objemová hmotnost prvku, tím vyšší útlum hluku. Zdivo VAPIS splňuje požadavky na váženou stavební neprůzvučnost pro obvodové, mezibytové a mezipokojové stěny již v minimálních tloušťkách a s dostatečnou rezervou. Vzduchová neprůzvučnost je u těchto prvků nejvyšší na trhu. Např. u zdí oddělujících jednotlivé řadové domy nebo dvojdomy je nejpoužívanější tloušťkou zdivo o tloušťce 175 mm. Tato dvouvrstvá konstrukce z vápenopískových bloků VAPIS o třídě objemové hmotnosti 2,0 dosahuje hodnoty R´w = 69 dB.
Lze předpokládat další nárůsty požadavků na akustickou ochranu objektů. Díky variabilitě technologie výroby se budou brzy uplatňovat i vápenopískové bloky s vyšší objemovou hmotností než třída 2,0 právě za účelem zvýšené protihlukové ochrany.

Kvalitní protihlukovou ochranu v jednotlivých místnostech objektu dosáhnete kombinací vápenopískových vnějších i vnitřních zdí a příček.

Kvalitní protihlukovou ochranu v jednotlivých místnostech objektu dosáhnete kombinací vápenopískových vnějších i vnitřních zdí a příček.

Při prokazování zvukověizolačních vlastností odkazuje společnost VAPIS na německou normu DIN 4109 Schallschutz im Hochbau (Protihluková ochrana u pozemních staveb). Pomocí jednoduchých tabulek je možno odečíst příslušné hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti pro příslušné tloušťky zdiva v závislosti na použití omítky a druhu malty. Nezáleží na použitém formátu a technologii zdění, roli zde hraje skutečně pouze hmota zdi.

Německá inspirace
Zdivo o hmotnosti 410 kg/m2 dosahuje váženou stavební neprůzvučnost R´w = 53 dB, čehož je možno dosáhnout například použitím vápenopískového bloku VAPIS KS-QUADRO o objemové hmotnosti 2000 kg/m3 při tloušťce zdiva 20 cm s tenkovrstvou maltou a s vápenocementovou omítkou 1,5 cm po obou stranách zdiva. Tento postup je v Německu, zemi původu vápenopískových cihel, naprosto běžný. Zkušenosti firmy VAPIS v České republice dokazují, že není problematický ani z pohledu českých dozorujících a kontrolních stavebních orgánů.
Z výňatku německé normy DIN 4109 vyplývá, že například stěna o tloušťce zdiva 24 cm z vápenopískových cihel o třídě objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3, oboustranně omítnutá omítkou 1 cm, dosahuje vážené stavební neprůzvučnosti Rw = 55 [dB], tatáž zeď o tloušťce 30 cm pak Rw = 57 [dB].

Pramen: DIN 4109, Schallschutz im Hochbau (Protihluková ochrana u pozemních staveb), Beiblatt 1

Pramen: DIN 4109, Schallschutz im Hochbau (Protihluková ochrana u pozemních staveb), Beiblatt 1

Výsledky ověřovacích zkoušek na konkrétních stavbách dosahují ještě o 1 – 2 dB vyšší hodnoty, ty jsou ovšem ovlivněny řadou dalších faktorů (navazujícími prvky konstrukcí, stropy, kvalitou zpracování zdiva a podobně). Proto jsou konkrétní výsledky naměřené na jednotlivých stavbách ryze individuální a nelze je zevšeobecňovat.

TEXT: RED
FOTO: ARCHIV VAPIS

RubrikyCihly, tvárnice