Nížkovice4
Galerie(8)

Odolný beton do agresivního prostředí zemědělských staveb

V současné době je znatelný nárůst staveb v zemědělství a to nejenom díky dotační politice státu, ale i díky obnově chovu dobytka v České republice. Stávající zemědělské stavby jsou mnohdy svým stavem již za hranicí životnosti a nákladné rekonstrukce vyžadují nemalé finanční prostředky.

Nížkovice1
Nížkovice3
Nížkovice4
Nížkovice5
Nížkovice6
Koroze betonu na stávající silážní jámě
ZAPA beton s podkladem

Pravdou je, že bývalé silážní jámy, stání pro dobytek nebo různé hospodářské budovy nebyly odborně technologicky řešeny ve smyslu odolnosti vůči agresivnímu prostředí. Tyto látky se na životnosti výrazně podepsaly a v současné době řešíme nejeden problém s nákladnou rekonstrukcí.

Odolnost betonu vůči agresivnímu prostředí v oblasti výstavby zemědělských staveb je specifikována podle tab. 2 normy ČSN EN 206, tab. N.4 normy ČSN P 73 2404 a stupněm vlivu prostředím XA1 až XA3, kam spadají stavby typu silážní jámy či krmné žlaby v zemědělství.

Legislativa uvádí pro prostředí typu XA minimální pevnostní třídu betonu C 25/30 a splnění požadavku dodržení maximální hloubky průsaku tlakovou vodou dle normy ČSN EN 12390-8. V případě nepříznivého agresivního prostředí musí být beton opatřen navíc sekundární ochranou, která zamezí vniku agresivních látek do betonové matrice.

Nížkovice1
Zdroj: ZAPA beton

Pojďme si nejprve připomenout, co je to siláž?

Siláž je krmivo pro domácí zvířata (prasata, krávy, koně atd.) vzniklé fermentováním čerstvé nebo zavadlé píce a jiných zemědělských plodin s přídavkem látek, které inhibují bakteriální činnost. V rámci betonové konstrukce silážního žlabu představuje hlavní problém pH siláže, které dosahuje pH 4, tedy velmi kyselé agresivní prostředí.

Díky takto extrémně kyselému prostředí dochází často u těchto staveb k chemické korozi betonu. Chemická koroze může být například louhová, hořčíková, chloridová, sulfátová a hlavně kyselá. Koroze betonu je proces destrukce materiálu, který vede ke zhoršení vlastností betonu a může vézt dokonce ke zničení konstrukce.

Výztuha je sice chráněna díky vysokému pH betonu, kdy hovoříme o alkalické pasivaci výztuže betonem, ale tato ochrana může být oslabena vnikáním oxidu uhličitého do povrchu betonu. Pronikající plyn způsobuje proces karbonatace, v jehož důsledku klesá pH betonu. Pokud bude pokles postupovat a pH bude nižší než 11, ocel přestane být chráněna a začne proces koroze výztuže.

Koroze betonu na stávající silážní jámě
Koroze betonu na stávající silážní jámě | Zdroj: ZAPA beton

Pro zachování mechanických vlastností a prodloužení doby užívání betonových konstrukcí je nezbytné použít speciální betony či dodatečné ochranné nátěry.

Společnost ZAPA beton a.s. nabízí speciální recepturu upravenou na míru dle požadavku zákazníka se zvýšenou odolností proti působení chemicky agresivních látek, jako je síranová či kyselinová agresivita s nízkým pH, působení dusičnanů či silážních šťáv.

Betonová směs vychází na základě požadavku projektanta z běžných betonů, nejčastěji se jedná o třídu betonu C 30/37 , ale můžou být použity betony i vyšších pevnostních tříd (např. C 35/45). Technologové společnosti ZAPA beton a.s. dokáží s investorem, projektantem nebo realizační firmou probrat podrobně jejich požadavky, doporučit vhodné řešení a dohlížejí na celou výstavbu těchto dříve podřadných staveb.

V dnešní době jistě nechce žádný z investorů podporovat výstavbu, u které bude očekávat v dohledné době nutnou rekonstrukci. Zásadní prodloužení životnosti a vysoká odolnost těchto betonů byla taky hlavním cílem celého technologického vývoje.

Nížkovice5
Zdroj: ZAPA beton

Velkou výhodou je dostupnost tohoto produktu, neboť betonárny společnosti ZAPA beton a.s. jsou rozmístěny po celém území Čech, Moravy a Slovenska. Proto odpadá problém s logistikou a s tím spojenou dobou zpracování.

V současné době společnost ZAPA beton a.s. spolupracuje s Ústavem technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavební VUT Brno v rámci grantu TAČR, který řeší z dlouhodobého hlediska odolnost betonu pro zemědělské stavby, při působení klimatických vlivů v enormním agresivním prostředí silážních šťáv.

Více informací o produktech najdete na www.zapa.cz.

Termín realizace: 03-08/2020
Celkové množství: 1500 m3
Realizaci provedla firma: Generální dodávky staveb s.r.o.

ZDROJ: PR článek společnosti ZAPA beton a.s.