Partneři sekce:

Betonáž systémem ztraceného bednění

Betonáž systémem ztraceného bednění

Za oblibou systémů ztraceného bednění, kdy se stěny a stropy vylévají jako monolit do předem připraveného systémového bednění, stojí kromě jiného výborná akumulace tepla a vysoká nosnost konstrukce. Předpokladem bezpečné a bezproblémové výstavby tímto způsobem je správná volba receptury betonové směsi.

SYSTEMCRETE® je vyráběný dle ČSN EN 206 v platném znění. Betony SYSTEMCRETE jsou vyráběny v pevnostních třídách C16/20 a C16/25 s konzistencí sednutím kužele 100+20 mm a jsou díky použití vhodných přísad čerpatelné. Vzhledem k cílenému použití do ztraceného bednění se vyrábějí s maximální velikostí zrna 22 nebo 16 mm a pro stupně vlivu prostředí X0 a XC1.

Ztracené bednění není třeba připravovat ve smyslu použití odbedňovacích přípravků. Dochází-li k navazující betonáži systému stěn po delší době (více než týden), doporučuje se vrstvu zatvrdlého betonu před betonáží navlhčit.

U betonu tohoto typu nedochází k samovolnému rozlévání směsi, je tedy nutné manipulovat s čerpací hadicí tak, že se směs rovnoměrně distribuuje v linii stěn, případně po ploše stropní desky. Pro ukládání betonu do konstrukce platí zásadně ustanovení ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí.

Při betonáži je třeba myslet i na tzv. pracovní spáry. Pracovní spára má být umístěna tak, aby tlak čerstvého betonu směřoval kolmo k ní. Její poloha v bednění musí být o 10 cm níže než ložná spára desky. Pracovní a ložná spára desky nesmí být v jedné úrovni.

Od partnerů ASB

01 | Příprava podkladové konstrukce  
Před realizací svislých konstrukcí systémem ztraceného bednění je třeba mít hotové zá-
klady, buď ve formě základové desky, nebo ve formě základových pasů. Při zakládání na pasech se mezi pasy betonuje následně podkladní beton, který slouží k položení hydroizolace a přenáší zatížení od příček, nábytku a provozu v přízemí do podkladní zeminy.

02 | Montáž bednění
Příprava bednění je snadná. Na dostatečně vyzrálou podkladovou konstrukci se přenese půdorys stavby. Bednicí desky stěn se začínají sestavovat zpravidla od rohu objektu. Základní vrstva bednění se postaví v celém rozsahu navrhovaného půdorysu stavby a vybetonuje se. Po zatvrdnutí betonu základní  vrstvy se dále postupuje podle doporučení výrobce systému ztraceného bednění. Pro následné ukládání betonu se doporučuje připravit si vždy maximálně dvě řady ztraceného bednění na výšku.

03 | Objednávka betonu
Objednávku betonu je možné realizovat osobně na betonárně skupiny Českomoravský beton, telefonicky, zasláním poptávky přes internet nebo pomocí aplikace pro chytré mobilní telefony. Potřebné třídy pevnosti betonu jsou předepsány projektantem a jsou vyznačeny v projektu. Před dodávkou betonu je nutno zajistit připravenost staveniště. Příjezdová cesta a pracovní plocha musí být dostatečně únosná, je třeba zajistit dostatečný prostor, po kterém se bude pohybovat technika.

04 Míchání betonu na betonárně
Výroba betonů řady SYSTEMCRETE® je stejná jako u tradičních betonů a lze je vyrobit na všech betonárnách skupiny Českomoravský beton. Technické vlastnosti těchto betonů jsou na všech sedmdesáti betonárnách skupiny totožné.

05 | Kontrola kvality betonu
Kontrola kvality betonu se provádí na betonárně. Konzistence čerstvého betonu je měřena metodou dle ČSN EN 12350-2, udává se stupněm sednutí kužele. Pozdější úprava receptury na staveništi je možná, avšak přidávání přísad na staveništi před uložením do konstrukce musí být vždy konzultováno s odpovědným zástupcem výrobce. Přidávání vody do již vyrobeného čerstvého betonu je nepřípustné. Výrazně by zhoršilo výslednou kvalitu betonu v konstrukci a vyvolalo by nažádoucí zvýšení tlaku betonu na bednění.

06 | Příjezd čerpací techniky na stavbu
Doprava čerstvého betonu do bednění se provádí nejčastěji čerpadlem, případně z přepravního koše na beton tzv. bádie. Zpravidla se čerpá pomocí pístového čerpadla s výložníkem běžně na vzdálenost až 150 m, výšku 40 m. Minimální průměr hadic je 100 (typ WS a S) a 125 mm (typ W).

07 | Doprava betonu
Doprava betonu pro betonáže do ztraceného bednění se neliší od běžného transportbetonu. Beton je dopravován na stavbu nejčastěji v autodomíchávačích. K dopravě se standardně používají autodomíchávače o užitečném objemu bubnu 3 až 9 m³. Více na www.transportbeton.cz.

08 | Ukládání betonu  
Při ukládání betonové směsi do ztraceného bednění se musí dbát na řádné vyplnění bednění betonem. Uložení do bednění se doporučuje jako prolití vždy dvou řad ztraceného bednění na výšku. Výjimkou je základní řada, která se betonuje samostatně. Ukládání betonové směsi probíhá plynule po celém obvodu kompletně sestaveného bednění. Stavbu pomocí systémového bednění je rozumné provádět s firmou, která má dostatečně zručné zkušené pracovníky. Systém není vhodný pro laiky.

09 | Hutnění
Betony Systemcrete® se hutní běžnými prostředky (vibrátory), avšak intenzita hutnění je zpravidla menší z důvodu obvyklé konfigurace systému ztraceného bednění, u stropních desek je tento proces standardní. Beton při ukládání musí být dokonale a stejnoměrně zhutněn ve všech částech konstrukce.

10 | Ošetřování
Pro ošetřování betonů do ztraceného bednění platí ustanovení ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Ošetřování betonu musí být zahájeno neprodleně po jeho uložení a musí trvat s ohledem na podmínky okolního prostředí minimálně po dobu stanovenou dle článku 8.5 ČSN EN 13670.

SYSTEMCRETE® je speciální značkový transportbeton od skupiny Českomoravský beton určený pro stěnové a stropní systémy tvořené prvky ztraceného bednění. Lze jej použít prakticky do všech konstrukčních systémů ztraceného bednění, vhodný je díky dobré prostupnosti např. pro systém VELOX. Tento typ betonů lze využít při výstavbě přízemních domů (Systemcrete W), kde tvoří svislé nosné nevyztužené konstrukce, ale také u domů vícepatrových (SYSTEMCRETE WS) pro realizaci svislých a vodorovných nosných vyztužených konstrukcí. Třetí typ betonu, Systemcrete S, je určen pro méně zatěžované stropní desky. 

TEXT: Českomoravský beton

FOTO: Českomoravský beton, Velox-Werk

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyBetonáž