Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Software na návrh a zpracování projektů ústředního vytápění

Software na návrh a zpracování projektů ústředního vytápění

Společnost Meibes přichází s firemní verzí návrhového programu TechCON, verze 6.0. Moderní grafický výpočtový software určený na projekty ústředního vytápění tvoří dva navzájem propojené moduly: Tepelné ztráty a Ústřední vytápění.

 Program řeší výpočet tepelných ztrát budov, zpracování projektové dokumentace v 2D a 3D prostoru, dimenzování vytápěcích soustav, hydraulické regulování vytápěcích soustav, výpočet podlahového vytápění a specifikaci prvků zároveň s celkovou cenovou kalkulací.

Kromě standardních modulů je firemní verze Meibes rozšířena o:

  • návrh a dimenzování čerpadlových skupin Meibes,
  • návrh a dimenzování bytových stanic ­LOGOtherm, LOGOaktiv a LogoFresh,
  • návrh a dimenzování měřicích stanic a stabilizátoru kvality (s hydraulickou výhybkou i bez ní),
  • výpočty tlakových ztrát u systémů s flexibilním připojením Inoflex.

Návrh bytových výměníkových stanic
Vytápěcí soustavy je možné v programu TechCON navrhnout a dimenzovat s výměníkovými stanicemi LOGOactiv, LOGOtherm a LOGOfresh. Při návrhu stanic LOGOpress a LOGOmax je třeba kontaktovat firmu ­Meibes.

Postup
Návrh začíná kliknutím na ikonu Vložit zařízení. V dialogovém okně pro výběr výrobku je třeba následně zvolit záložku Výměníkové stanice a v levé části dialogového okna vybrat výrobce a typ výměníkové stanice (obr. 1). 


Obr. 1 Výběr výrobce a typu výměníkové stanice

V pravé části dialogového okna se zobrazuje seznam výměníkových stanic. Tento seznam lze filtrovat pomocí okrajových podmínek návrhu. U vybrané výměníkové stanice je možné zadat přídavnou tlakovou ztrátu a teplotu přívodu na směšovací větvi (u výměníkových stanic se směšováním a se samostatnou směšovací větví) (obr. 2).


Obr. 2 U vybrané výměníkové stanice lze zadat přídavnou tlakovou ztrátu a teplotu přívodu na směšovací větvi.

Po nastavení parametrů uvedených výše se pokračuje tlačítkem Přidat vým. stanici. Zobrazí se dialogové okno pro výběr výkonu výměníkové stanice, kde jsou uvedeny příklady výkonu výměníku tepla při různých teplotních spádech na primární větvi z centrálního zdroje tepla. U každé výměníkové stanice lze zadat i vlastní hodnoty (poslední řádek s nulovými hodnotami). Vybírá se tedy jeden z příkladů udávaných výrobcem, nebo se zadají vlastní hodnoty (obr. 3).


Obr. 3 U každé výměníkové stanice lze zadat vlastní hodnoty, nebo si vybrat jeden z příkladů udávaných výrobcem.

Napojení na výměníkovou stanici se v projektu realizuje přes samostatné potrubí nebo dvojici potrubí, takže je třeba kliknout na hranu výměníkové stanice a vybrat místo napojení (obr. 4).


Obr. 4 Výběr místa napojení na výměníkovou stanici

Dimenzování potrubní sítě u bytových výměníkových stanic
Při dimenzování rozvodů (obr. 5) u bytových výměníkových stanic sehrává důležitou roli několik faktorů.


Obr. 5 Dimenzování rozvodů u bytových výměníkových stanic

Tlaková ztráta výměníkové stanice
Tlaková ztráta bytové výměníkové stanice na primární straně centrálního zdroje tepla je vypočítaná na základě průtoku výměníkem na přípravu TV (podle charakteristiky výměníku tepla) a přídavné tlakové ztráty, kterou zadává uživatel. Přídavná tlaková ztráta zohledňuje tlakovou ztrátu připojovacích armatur (uzavírací ventily, měřiče průtoku aj.). Přídavnou tlakovou ztrátu lze zadávat při návrhu výměníkové stanice nebo ve vlastnostech výměníkové stanice na záložce Technické a výpočtové údaje v sekci Všeobecné (obr. 6).


Obr. 6 Zadávání přídavné tlakové ztráty

Letní a zimní provoz
Dimenzování soustav s bytovými výměníkovými stanicemi má specifikum spočívající v možnosti návrhu na tzv. letní a zimní provoz.  Při dimenzování rozvodu na zimní provoz se započítává průtok výměníkem na přípravu TV a průtok potřebný k vytápění. Program počítá s teplotním spádem podle příkladu, který vybral uživatel při návrhu bytové výměníkové stanice. U letního provozu se rozvod dimenzuje jen na průtok výměníkem na přípravu TV, a to při nejnižší teplotě vody u přívodu z centrálního zdroje tepla uvedené v příkladech výkonů bez ohledu na to, jaký příklad výkonu výměníkové stanice byl vybrán při jejím návrhu. Postup při dimenzování soustavy na letní provoz se zobrazí po označení volby Dimenzovat na letní provoz v parametrech dimenzování (obr. 7).


Obr. 7 Postup při dimenzování soustavy na letní provoz

Faktor současnosti
Faktor současnosti zohledňuje při dimenzování současný provoz několika výměníkových stanic zapojených na společné větvi. Program sníží při dimenzování průtok, a tedy i dimenze potrubí hlavního rozvodu podle zvoleného faktoru současnosti.

Příklad:
V projektu jsou za sebou zapojeny tři bytové výměníkové stanice. Ve výpočtu navrhl program při teplotním spádu 65/35 °C a výkonu 35 kW potřebný průtok pro výměník TV mh = 1 204 kg/h. Faktor současnosti předpokládá stoprocentní průtok u jedné, 72% u dvou a 55% u tří zapojených výměníků (obr. 8).


Obr. 8 Faktor současnosti zohledňuje při dimenzování současný provoz několika výměníkových stanic zapojených na společné větvi.

To znamená:
úsek 1: 1 × 100 % × 1 204 kg/h = 1 204 kg/h,
úsek 2: 2 × 72 % × 1 204 kg/h = 1 733,76 kg/h,
úsek 3: 3 × 55 % × 1 204 kg/h = 1 986,6 kg/h.

Dimenzování okruhů za výměníkovou stanicí
Při dimenzování vytápěcích soustav s tlakově závislými výměníkovými stanicemi generuje program okruhy přes výměníkovou stanici přímo k vytápěcím tělesům (obr. 9).


Obr. 9 Dimenzování vytápěcích soustav s tlakově závislými výměníkovými stanicemi

U těchto okruhů je započítána tlaková ztráta nesměšovacího okruhu výměníkové stanice (ZV – zónový ventil, VS – výměníková stanice, 20 kPa – přídavná tlaková ztráta zadaná při návrhu) (obr. 10).


Obr. 10 Započítání tlakové ztráty nesměšovacího okruhu výměníkové stanice

Mezi generovanými okruhy je vždy jeden určený pro výměník TV (úseky označené modrou barvou). Zde se započítává tlaková ztráta výměníku (obr. 11).


Obr. 11 Započítání tlakové ztráty výměníku

Ke generování okruhů, které jsou tlakově nezávislé na centrálním zdroji tepla (čerpadlo na směšovacím okruhu výměníkové stanice), je třeba změnit přímo ve výpočtu nastavení zdroje na výměníkovou stanici (obr. 12).


Obr. 12 Generování okruhů, které jsou tlakově nezávislé na centrálním zdroji tepla.

Na těchto okruzích je započítána tlaková ztráta směšovacího okruhu výměníkové stanice (RV – regulační ventil, VS – výměníková stanice) (obr. 13).


Obr. 13 Započítání tlakové ztráty směšovacího okruhu výměníkové stanice

Článek vznikl z podkladů společnosti Meibes.
Obrázky: Meibes

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

RubrikyVytápění