Ekologické vytápění obce Strážný
Galerie(1)

Ekologické vytápění obce Strážný

Ekologizace vytápění s využitím solární techniky a tepelných čerpadel probíhá v obci Strážný od roku 2004. Její podstatou je náhrada původních zdrojů tepla na tuhá paliva za obnovitelné zdroje v objektech v majetku obce. Obec se tak stala součastí pilotního projektu, který by mohl být v mnohém inspirativní při aktualizaci energetické koncepce NP a CHKO Šumava nebo jiných územních celků České republiky.

Obec Strážný je součástí Národního parku Šumava a nachází se v nadmořské výšce 830 m n. m. Výpočtová teplotní oblast je –21°C. V současnosti žije v obci 340 obyvatel.

Od roku 2004 vesnice usiluje o tzv. ekologické vytápění. Jedná se v podstatě o náhradu původních zdrojů tepla na tuhá paliva za obnovitelné zdroje v budovách, které jsou ve vlastnictví obce. Jde o bytové domy s celkem 61 bytovými jednotkami a domy občanské vybavenosti obce (víceúčelový dům, obecní úřad a mateřská škola). V letech 2004–2005 byla provedena instalace tepelných čerpadel o celkovém tepelném výkonu 304,6 kW a do konce roku 2007 bude v těchto objektech provedena instalace solárních kolektorů o celkové ploše 166,75 m2.

V budovách v majetku obce byla instalována tepelná čerpadla země–voda Vitocall pro vytápění a ohřev teplé vody (TV) současně s bivalentními zdroji s přímotopnými elektrokotli nebo plynovými kotli na propan-butan. Teplonosnou látkou v sekundárním okruhu tepelného čerpadla je teplá voda o teplotním spádu max. 55/45 °C. Teplonosnou látkou v primárním okruhu tepelného čerpadla a zemních vrtech je nemrznoucí směs. Provoz tepelného čerpadla, náhradního zdroje, okruhu vytápění a okruhu TV je řízen regulátorem CD 60. Teplota topné vody v okruhu vytápění je řízena v závislosti na venkovní teplotě trojcestným směšovačem s elektropohonem.

Vytápěcí systém objektů je dvoutrubkový nízkoteplotní (max. 55/45 °C) s nuceným oběhem topné vody. Pro vyrovnání špiček v odběru tepla a snížení počtu startů tepelného čerpadla je v sekundárním okruhu tepelného čerpadla zařazen akumulační zásobník topné vody Viessmann. Ohřev teplé vody (TV) zajišťuje zásobníkový ohřívač Viessmann.

Solární kolektory instalované v obci

Na základě praktických zkušeností s provozem tepelných čerpadel bylo rozhodnuto, že projekt tepelných čerpadel bude rozšířen o instalaci solárních stěn na objektech v obecním vlastnictví, a to z důvodu:

  • regenerace vrtů tepelných čerpadel v letním období,
  • zmírnění imisního zatížení,
  • úspory nákladů na vytápění a přípravu TV,
  • úspor elektrické energie a snížení emisí v obci,
  • čisté životní prostředí a kvalita ovzduší zajišťují lepší sluneční svit v oblasti.

Celková instalovaná absorpční plocha kolektorů je 166,75 m2. Při volbě typů kolektorů a velikosti jejich absorpční plochy bylo nutno zohlednit dispoziční řešení objektů a z toho vyplývající možnosti jejich umístění na střešní konstrukci nebo na fasádě.

Čerpací stanice Solar Divicion pro kolektorový okruh je umístěna ve strojovně tepelného čerpadla společně s deskovým výměníkem Vitotrans, oddělujícím kolektorový okruh od okruhu nabíjení akumulačního zásobníku topné vody, solárními expanzními nádobami a oběhovým čerpadlem pro nabíjení akumulačního zásobníku. Provoz systému ohřevu topné vody solárními kolektory je řízen elektronickou regulací teplotních rozdílů Vitosolic v součinnosti s regulátorem CD 60, který řídí provoz tepelného čerpadla.

Ve všech uvedených objektech umožňuje zapojení kolektorů jejich využití pro ohřev teplé vody (TV) a pro podporu vytápění s využitím tepelných čerpadel.

Solární kolektory představují 600,3 GJ/rok a roční úsporu 166,75 MWh, což znamená finanční úsporu asi 325 tisíc Kč. Celkové investiční náklady solárních kolektorů činí 3,5 mil. Kč.

Vyhodnocení projektu

Environmentální vyhodnocení

Instalace solárních kolektorů přináší roční úsporu 600 GJ, což představuje 22 % ze současné spotřeby tepla vyhodnocené energetickým auditem. Současně bude instalován řídicí systém solárních stěn a tepelných čerpadel s centrálním dispečinkem MaR. Centrální dispečink MaR bude optimálně řídit návaznosti algoritmů TČ, TV, ÚT, solárních kolektorů a zprostředkuje dálkový sběr dat z měřičů tepla v jednotlivých objektech. V kotelnách budou osazeny měřiče tepla pro TV a okruhy vytápění. Další odběrná místa budou osazena samostatnými měřiči. Celkové náklady na instalaci MaR činí přibližně 1,5 mil. Kč. S ohledem na výši investice pilotního projektu solárních stěn v obci Strážný bude zažádán SFŽP o podporu.

Projekt byl oceněn na veletrhu AQUATHERM 2006.

z materiálů společnosti Viessmann
Foto: archiv společnosti Viessmann