Vytápění kotlíky

Kotlíkové dotace 2020: poslední vlna, kde a o co lze ještě žádat?

Rok 2020 je údajně poslední možností, jak požádat o dotaci na pořízení nového kotle v rámci kotlíkových dotací. Poslední výzva ovšem začala již na podzim 2019, a tak již řada krajů dotace vyčerpala a možnost podání žádosti uzavřela, či žádosti pouze přijímá bez záruky, že bude dotace přidělena. Nevyhovující kotel přitom stále používá přes 300 000 objektů.

Důvody kotlíkových dotací jsou vcelku jasné a od zveřejnění první výzvy v roce 2015 prakticky stále stejné – od 1. září 2022 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou až 50 000 Kč. Proč? Protože v některých částech naší vlasti je dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší a podíl na tom mají mít právě neekologické způsoby vytápění.

Ministerstvo životního prostředí skrze ­Evropskou unii se proto rozhodlo přispět až 80 % pořizovací ceny nového kotle, aby motivovalo k rychlé výměně starších a nevyhovujících kotlů. Zájem je v současné době tak velký, že se Ministerstvo životního prostředí zavázalo uvolnit z programu Nová zelená úsporám další prostředky na výměnu kotlů.

Zájemcům budou umožněny i tzv. kotlíkové půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR. Kraje, které přijaly či stále přijímají žádosti tzv. do zásobníku, povzbuzují lidi k podání žádostí, přestože již byla částka přidělené dotace vyčerpána.

V rámci přerozdělení financí v roce 2020 může dojít k udělení dotací žádostem, na které momentálně nezbyly finance. Rovněž pouze osoby s podanou žádostí o kotlíkovou dotaci mohou žádat o dotaci bonusovou – více níže.

Na co se dotace vztahuje?

Dotace se vztahuje na tepelná čerpadla plnící parametry ČSN EN 14 511 na minimální topný faktor a parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 a na plynová tepelná čerpadla plnící parametry ČSN EN 12 309 – 2 a dosahující teplotních charakteristik dle tab. 2.

Vztahuje se na kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva plnící požadavek na objem instalovaných zásobníků 55 litrů/kW výkonu kotle či na kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva.

Rovněž lze aplikovat na Plynové kondenzační kotle plnící parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 a solární termické systémy – solární kolektory plnící požadavky Vyhlášky č. 441/2012 Sb., kde lze žádost uplatnit pouze spolu s výměnou starého kotle.

Všechna zakoupená tělesa musí plnit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tzv. Ekodesign.

Jak na to?

O dotaci mohou žádat pouze fyzické osoby, které vlastní rodinný dům k trvalému bydlení s nejvýše třemi bytovými jednotkami. Odstraňovaný kotel je na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. Zakoupené jednotky musí být instalovány kvalifikovanými topenáři a samozřejmě musí splnit minimální požadavky a limity z hlediska emisních limitů dle směrnice o Ekodesignu.

Dotace je proplacena po předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladu o úhradě – do nákladů lze zahrnout i související stavební práce, náklady na projektovou dokumentaci a přímo související služby (např. zkoušky a testy soustavy či pořízení Průkazu energetické náročnosti) či dodávku. Do žádosti je rovněž možné zahrnout náklady na novou otopnou soustavu či rekonstrukci stávající soustavy včetně úpravy spalinových cest.

Podpora se nevztahuje na výměnu kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu, lokální zdroje tepla bez teplovodní otopné soustavy, kotle pořízené s přispěním dotací po 1. 1. 2009, plynové či elektrické kotle, kotle v novostavbách a na stávající kotle 3. a vyšší emisní třídy. Podmínky a možnosti jednotlivých krajů se mohou mírně lišit, maximální výše dotace je ovšem stanovena na 120 000 Kč (tab. 1). Příspěvek může být navýšen v obcích, které jsou označeny jako prioritní území pro výměnu kotlů.

Podklady, které je nutné předložit pro získání dotace, nelze zobecnit – každý kraj má vlastní pravidla a formuláře, před podáním žádosti je proto třeba prostudovat podmínky a nutné podklady pro konkrétní kraj, ve kterém bude žádost o dotaci podána.

Bonusová dotace

V rámci dotace je možné získat bonus až ve výši 20 000 Kč v rámci Nové zelené úsporám. Tyto peníze jsou prioritně určeny pro domácnosti, které žádost o dotaci na výměnu kotle zkombinují s žádostí o dotaci na zateplení, výměnu oken či dveří, na instalaci solárního systému atd. Tuto žádost je možné podat nezávisle na žádosti o dotaci na výměnu kotle, je však třeba ji podat před ukončením dotace. Obě dotace budou vyplaceny společně.

TEXT: Redakce
FOTO: Shutterstock