Montovaný stropní systém

Montovaný stropní systém

Stropní nosníky se ukládají přímo na poslední řadu cihel, proto musí být nosné zdivo rovné. Pokud se však z nějakých důvodů vyskytují v poslední řadě cihel větší výškové rozdíly, je vhodné je vyrovnat vrstvou betonu s tloušťkou 30 až 50 mm.

Nosníky se ukládají podle kladecího plánu na těžké asfaltové pásy natažené na poslední řadu cihel. Minimální délka uložení je 125 mm. Šířka pásů se na obvodových stěnách volí tak, aby později sahaly k vnitřnímu okraji věncových cihel, případně tepelné izolace věnce. Na vnitřní nosné stěny se položí asfaltové pásy na celou šířku. Takto vytvořené pružné lůžko spolu s tepelnou izolací věnce umožňují mírné pootočení stropu při dotvarování bez rizika vzniku vodorovných trhlin především v obvodové stěně a zároveň brání zatékání betonu do cihel při betonáži. Nosníky se ukládají od kraje stropního pole. Poloha dalších nosníků se vymezuje pomocí dvou stropních vložek na obou koncích nosníků. Už při ukládání nosníků je třeba řešit některé detaily (např. komínová výměna nebo otvor ve stropu). V případě běžné komínové výměny lze výměnu řešit zdvojením nosníků podél otvoru a dodatečným vyztužením dle podkladů výrobce. V případě, že se jedná o výměnu přes více jak dvě pole, je nutný samostatný statický návrh a posouzení. Při realizaci je třeba v případě komínové výměny dbát na oddilatování stropu od komínového tělesa. V případě, že nosníky přesahují až za zdivo (balkony), je nutné vykonzolovanou část během montáže na konci podepřít.

Podepření nosníků

Nosníky je nutno podepřít provizorními podporami (např. vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky) již při ukládání na nosné stěny symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1,8 m. Současně se s pomocí podepření vytvoří u stropů, kde poměr světlého rozpětí k tloušťce stropu je větší než 15, vzepětí o velikosti 1/300 rozpětí.

Ukládání stropních vložek

Stropní vložky se ukládají nasucho vždy mezi dva nosníky. Postupuje se v řadách rovnoběžných s nosnou stěnou postupně od jednoho konce nosníků ke druhému. Při ukládání vložek ani při dalších pracích na stropě není povoleno stoupat na stropní vložky. Pro tento účel je nutné položit na ně desku (např. fošnu). Pokud zasahují stropní vložky na nosné stěny, je doporučeno použití nejnižší vložky výšky 80 mm. V případě potřeby je možné řezat nosníky i vložky na potřebnou délku.

Vyzdění věncovek

Po obvodu stropu se vyzdí jedna řada věncových cihel tak, aby tepelná izolace směřovala dovnitř a cihlová část lícovala s vnější stranou obvodové stěny. Věncová cihla („věncovka“) slouží jako opora pro tepelnou izolaci věnce a při vhodném zabezpečení i jako bednění při betonáži. Kromě toho slouží jako podpora pro navazující řady cihel a jako jednotný podklad pro jednoduchou a bezproblémovou realizaci dalších vrstev hydroizolace. V závislosti na celkové tloušťce stropu v místě uložení na obvodové stěny se volí příslušná výška věncovky. Celková tloušťka stropu závisí na tloušťce nadbetonávky a výšce použitých vložek. Obvyklá výška nadbetonávky je 60 mm z betonu min. třídy C 20/25. Požadované výšky horního okraje věncových cihel v případě nestandardní výšky nadbetonávky se dosáhne odpovídající tloušťkou vrstvy maltového lůžka. Pro zvýšení stability tepelné izolace se doporučuje z vnitřní strany provést maltový nebo betonový klín (tzv. fabion) do výšky přibližně 1/3 věncové cihly.

Vyztužení stropu

Před betonáží je třeba strop vyztužit. Nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami se zhotoví výztuž věnce. Po celé ploše stropu je nutné položit betonářskou síť. Síť klademe zásadně na předem připravené podložky (distančníky) zajišťující minimální krytí vkládané výztuže. V místě napojení sítí je nutné je napojovat přesahem minimálně dvou ok. Při vyztužování stropu vyztužíme i všechny detaily (v případě komínové výměny musí být strop dilatovaný od komínového tělesa). Po uložení výztuže je strop připravený k betonáži.

12 | Komínová výměna

Detaily stropu, například komínová výměna, by se měly řešit v rámci plánu kladení. Komínová výměna, ale například i otvor ve stropu, místo napojení schodištního ramene se řeší umístěním dvou nebo několika nosníků vedle sebe v závislosti na statickém návrhu.

13 | Betonáž připravené stropní konstrukce

Schéma uložení jednotlivých vrstev před vlastní betonáží.

14 | Před betonáží

Před betonáží je především v letních měsících potřebné celý strop důkladně polít vodou. Používá se beton třídy C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm.

15 | Betonáž stropu

Strop se betonuje zároveň se ztužujícím věncem. Tloušťka betonové desky v místě maximálního převýšení má být 40 až 70 mm. Při betonáži se beton nesmí nahromadit na jednom místě. V létě je třeba čerstvý beton pravidelně polévat, v zimě chránit proti zamrznutí zakrytím, případně vyhříváním odspodu.

06 | Podepření nosníků

Nosníky je nutno podepřít provizorními podporami (např. vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky) již při ukládání na nosné stěny symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1,8 m. Současně se s pomocí podepření vytvoří u stropů, kde poměr světlého rozpětí k tloušťce stropu je větší než 15, vzepětí o velikosti 1/300 rozpětí.

16 | Zdění dalšího podlaží

Po zatuhnutí je možné pokračovat ve zdění dalšího podlaží dle technologických předpisů výrobce.

02 | Příprava podkladu

Stropní nosníky se ukládají přímo na poslední řadu cihel, poslední řada cihel musí být proto dokonale rovná.

04 | Asfaltový pás

V místě uložení nosníků se na poslední řadu cihel obvodové zdi položí těžký asfaltový pás. Šířka pásů na obvodových stěnách má být minimálně 1/3 tloušťky stěny, na vnitřních nosných stěnách má být na celou šířku.

11 | Vyztužení věnce

Nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami se zhotoví výztuž věnce, stropní desky a vykonzolovaných nosníků.

10 | Zdění věncovek

Po obvodě stropu se pro jednoduché ukončení desky používají věncovky odpovídající zvolené tloušťce stropu ke kterým se zevnitř přikládá tepelná izolace.

07 | Uložené nosníky

V místě uložení nosníků se vkládají stropní vložky, které vymezují osovou vzdálenost nosníků. Případné mezery mezi krajními nosníky a souběžnými stěnami je nutné podbednit.

08 | Položení stropních vložek

Postupně dochází k uložení stropních vložek, vyvázání výztuže věnce a položení KARI sítí

09 | Ukládání stropních vložek

Stropní vložky se ukládají nasucho vždy mezi dva nosníky (i krajní řada vložek). Při ukládání stropních vložek se postupuje vždy ve směru kolmém na nosníky.

05 | Položení stropních nosníků

Nosníky se ukládají přímo na asfaltové pásy podle kladecího plánu. Minimální délka uložení nosníků je 125 mm. Nosníky začínáme ukládat od kraje stropního pole. Poloha jednotlivých nosníků se vymezuje vložením stropních vložek na obou koncích nosníků.

01 | Vyzdění nosného zdiva

Prvním krokem je vyzdění nosného zdiva z prvků Porotherm dle technologických předpisů výrobce.

03 | Položení věncovky

Typ musí odpovídat zvolené tloušťce stropu, tepelné izolace a těžkého asfaltového pásu

Informace o materiálu:

 • hlavní prvky – keramobetonové stropní nosníky s prostorovou výztuží a keramické stropní vložky
 • doplňkové prvky – věncovky

Co budete potrřebovat

 • Keramický stropní nosník POT, výška nosníku dle délky 175 nebo 230 mm, délka 1 750 až 8 250 mm, délkový modul 250 mm
 • Keramická stropní vložka MIAKO PTH, osová vzdálenost nosníků 500 nebo 625 mm, výška vložky dle zvolené tloušťky stropu – 80, 150, 190, 230 mm, rozměry např. 400/150/250 mm
 • Věncovka Porotherm VT 8, výška nebroušených věncovek dle zvolené tloušťky stropu – 195, 238, 275 mm, výška broušených věncovek dle zvolené tloušťky stropu – 209, 249, 289 mm, rozměry např. 497/80/209 mm
 • Zdicí malta: Porotherm TM – tepelněizolační malta pro nebroušené cihly, Porotherm Profi – univerzální malta pro tenkovrstvé zdění broušených cihel
 • Asfaltový pás
 • Ocelová výztuž: betonářské KARI sítě a typ a průměr výztuže dle konstrukčních předpisů
 • Beton: beton třídy C 20/25, maximální velikost zrna 8 mm
 • Podpěry
 • Nářadí: zdicí lžíce, gumové kladivo, akumulátorový šroubovák, vodováha, metr, ostrý nůž, štípací kleště, kbelík

tip: OŠETŘOVÁNÍ BETONU A ODSTRANĚNÍ PODEPŘENÍ

V letním období je třeba čerstvý beton pravidelně polévat, aby zprudka nevysychal a nevytvářel trhliny. Stropní konstrukce dosahuje své navrhované únosnosti po 28 dnech od betonáže. Až potom se může odstranit podepření nosníků. Práce na dalším podlaží však mohou pokračovat mnohem dříve. Palety s cihlami, případně jiný materiál, je možné vykládat na strop po sedmi dnech po betonáži. Palety se doporučuje ukládat na nový strop rovnoměrně vedle sebe podél obvodových a vnitřních nosných stěn spodního podlaží tak, aby nepřekážely při zdění. Nikdy ne do středu rozpětí.

tip: Betonáž stropu

S betonáží lze započít, až když jsou vložky uloženy po celé délce nosníků včetně veškeré předepsané výztuže (sítě, příložky, skryté příložky apod.). Dutiny krajních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonu, neboť délka „záteků“ je pouze cca 100 mm. Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, příp. nad plochými vložkami v místě příčného ztužení vyplní betonem minimální třídy C 20/25 měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 60 mm, která doplňuje stropní konstrukci na potřebnou výšku. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze rovnoběžně s nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická spára nesmí v žádném případě procházet betonovým žebrem nad nosníkem.
Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí, aby se eliminoval vznik smršťovacích trhlin.

Pozor!

Podepření nosníků

Nosníky je nutno podepřít podporami již při ukládání na nosné stěny symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1,8 m.

Kladecí plán

Od partnerů ASB

Ke správné realizaci montovaného stropu je kladecí plán stropu zhotovený na základě statického návrhu stropu. Tento plán by měl kromě statických požadavků na únosnost stropu zohledňovat i řešení detailů, jako jsou komínová výměna, kotvení schodištního ramene apod. Kromě rozkreslení prefabrikovaných prvků v jednotlivých polích stropu by měl obsahovat i výkresy výztuže monolitických částí stropu.

Podklad pod stojky

Stojky podpěr musí být opřeny o pevný podklad, aby po zatížení čerstvým betonem nedošlo při betonáži k nežádoucímu průhybu stropu. V případě, že pod stropem je nezpevněný terén, je potřebné pod stojkami vytvořit pevný podklad, např. z betonových desek, silnějších dřevěných hranolů apod.

Výztuž stropu

Stropní deska musí být celoplošně vyztužena betonářskou KARI sítí.

TEXT + FOTO: Wienerberger cihlářský průmysl

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.