Partneři sekce:

Keramické stropní systémy

Keramické stropní systémy

Většina výrobců cihlářských zdicích prvků nabízí jako součást své nabídky i stropní systém. Zpravidla jde o takzvané polomontované stropy, které se liší v detailech. Základní dělení keramických stropů a stropních prvků pro stropní konstrukce je podle místa výroby.

Stropy vyráběné průmyslově

Prefabrikované stropní panely nebo stropy vyráběné v panelárnách s použitím speciálních keramických stropních tvarovek. Panely potřebných rozměrů se vyrábějí tak, že speciální stropní tvarovky se poskládají do bednění v řadách, aby mezi řadami vložek vznikla podélně žebra, která se vyztuží (měkkou nebo předpínací výztuží) a potom zalijí betonem předepsané třídy. Po zmonolitnění vznikne železobetonový žebrový stropní panel. Tloušťka panelů může být stejná jako výška tvarovek (při zalití po horní okraj tvarovek), nebo větší o tloušťku betonové desky. Styčné plochy (čela) tvarovek jsou upraveny tak, aby se při betonáži beton dostal i do styčných spár mezi tvarovkami, díky čemuž mohou i samotné stropní tvarovky přenášet vodorovné tlaky u horního okraje panelů. O tomto typu stropních tvarovek říkáme, že jsou staticky spolupůsobící (u nás známé pod názvem Armo).

Stropy vyráběné přímo na stavbě

Monolitické stropy s použitím stropních vložek (bez nosníků). Montáž stropu je analogická s výrobou panelů. Rozdíl je v tom, že keramické stropní vložky se vkládají do bednění přímo na stavbě a na celou plochu stropu. Stropní vložky mají výlučně funkci ztraceného bednění, nejsou staticky spolupůsobící (u nás známé pod názvem Simplex). Žebra se vyztuží na základě statického výpočtu a zalijí se betonem. Po dosažení předepsané pevnosti betonu se bednění odstraní. Tím vznikne železobetonový žebrový strop se souvislým keramickým podhledem.

Takzvané polomontované stropy z prefabrikovaných keramických (případně ocelových) nosníků a stropních vložek. Stropní vložky opět nejsou staticky spolupůsobící a mají jen funkci ztraceného bednění. V závislosti na rozměrech stropních vložek můžeme navrhnout a vyskládat stropy o různé tloušťce, respektive s různou osovou vzdáleností nosníků, čímž se mění i únosnost stropu. Tyto stropy jsou určeny pro malé a střední rozpětí od přibližně 1,00 do 8,00 m. Po zalití betonem vznikne žebrový strop.

Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou nejrozšířenější polomontované keramické stropy, budeme se dále věnovat charakteristice a montáži právě těchto stropů. V různých obměnách je nabízí většina výrobců cihel jako součást svého systému. Polomontované stropy tvoří tyto části:

Od partnerů ASB

 • Keramické stropní nosníky, které se skládají z nosných prvků budoucího stropu. Nosníky mohou být různé v závislosti na tvaru keramických tvarovek, do nichž se betonují, a na způsobu vyztužení.
 •     Nejznámější typy nosníků vhodné ke kombinaci se stropními vložkami typu Miako:
 • KPP – keramické předpjaté nosníky,
 • KNPV – keramické nosníky s prostorovou výztuží,
 • K-PZT – keramické nosníky ve tvaru obráceného písmena T.
 • Nosníky pro stropní desky typu Hurdis:
 • ocelové válcované I-profily,
 • KNHT – keramické nosníky ve tvaru obráceného písmena T se zkosenými přírubami.
 • Keramické stropní vložky, respektive desky, které se ukládají mezi stropní nosníky a tvoří ztracené bednění při betonáži stropu. Stropní vložky svou šířkou vymezují osovou vzdálenost nosníků. U nás jsou nejrozšířenější stropní vložky 60 a 45 (osová vzdálenost nosníků v cm).
 • Stropní vložky typu Miako – ukládají se mezi keramické nosníky prostřednictvím oboustranného ozubu.
 • Stropní desky typu Hurdis – ukládají se mezi ocelové I-profily buď přímo na dolní pásnici (Hurdisky s kolmými čely), nebo na keramické patky navlečené na dolní pásnici I-profilu (Hurdisky se zkosenými čely).
 • Věncové cihly jako doplněk stropního systému. Často se dodávají již s nalepenou tepelnou izolací. Mají funkci bednění věnce při betonáži.

Únosnost polomontovaných stropů

Různým uspořádáním nosníků v kombinaci se stropními vložkami, které mohou mít navíc rozličnou výšku i tloušťku betonové desky, lze navrhovat únosnost stropu v širokém rozsahu.
 

Montáž stropu

Výhodou těchto stropů je, že se skládají přímo na stavbě, což umožňuje individuální řešení každé stavby. Proto základem úspešné realizace je, aby ke každému stropu byl vypracován statický návrh a kladečský výkres, který kromě statických požadavků bude zohledňovat i dispoziční řešení daného objektu.
Samotná montáž je méně náročná i proto, že všechny prefabrikované prvky jsou lehké a ani ukládání nosníků nevyžaduje zvedací mechanizmy.
Nezbytným podkladem při montáži stropu je statický výpočet a kladečský výkres.

Ukládání nosníků

Montáž stropu začíná ukládáním stropních nosníků, a to buď přímo na poslední řadu cihel nosných stěn, nebo na vyrovnávající věnec. Nosníky se ukládají většinou do lože z cementové malty. V některých případech se doporučuje ukládat nosníky na těžké izolační pásy položené na nosné stěny v šířce asi jedné třetiny tloušťky stěny (stropy jednopodlažních rodinných domů, poslední strop vícepodlažních objektů).
Nosníky se ukládají podle kladečského výkresu. Při ukládání nosníků do definitivní polohy si pomáháme vložením dvou stropních vložek na obou koncích nosníku.

Podepření nosníků

Uložené nosníky je nutné před ukládáním stropních vložek důkladně podepřít. K podepření se mohou použít tesařské konstrukce z dřevěných hranolů nebo i nosné prvky systémových bednění. Podepřením je třeba zároveň zajistit i určité plynulé zvýšení nosníků uprostřed rozpětí. Hodnoty zvýšení udává výrobce.

Ukládání stropních vložek

Po podepření nosníků se ukládají stropní vložky. Ukládají se nasucho bez podmaltování. Při ukládání stropních vložek se nedoporučuje stoupat přímo na ně. Pro tento účel je nutné položit na stropní vložky desky.

Vyztužení věnce a stropu

Nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami se zhotoví výztuž ztužujícího věnce. U některých typů stropů je nutné vý­ztuž nosníků doplnit i na stavbě. Týká se to nejčastěji propojení výztuže nosníků a výztuže věnce.

Betonáž

Před betonáží keramického stropu ze­jména v letních měsících je zapotřebí stropní vložky a nosníky důkladně navlhčit, aby se zabránilo prudkému úbytku vody z čerstvého betonu vlivem savosti keramického střepu, a tím i jeho znehodnocení. Povrch stropních vložek, především však nosníků, se musí co nejdůkladněji zbavit nečistot, které vznikají během prací na stropě (piliny, úlomky betonu, cihel apod.). Souvislá vrstva nečistoty na nosnících může způsobit, že se nosníky neprovážou s čerstvým betonem, čímž se ohrozí deklarovaná únosnost stropu. Tyto okolnosti mohou vést až k havárii stropu.

Betonáž musí probíhat rovnoměrně. Musí se dbát na to, aby se velké množství betonu nedostalo na jedno místo a nedošlo tím k přetížení nosníků. U větších stropů je možné betonáž přerušit, a to nad stropními vložkami rovnoběžně s nosníky.

Ošetřování betonu

V letním období je třeba beton chránit před rychlým vysycháním pravidelným vlhčením. V zimním období je povoleno betonovat bez speciálních přísad proti zamrznutí maximálně do +5 °C. Po betonáži je potřebné čerstvý beton chránit proti zamrznutí.

Odstranění podepření

Stropní konstrukce dosahuje své navrhované únosnosti po uplynutí 28 dní od betonáže. Až poté lze odstranit podepření nosníků.

Dodržení uvedených hlavních zásad montáže keramického stropu je předpokladem jeho správného a bezpečného fungování. Nedodržení některé, nebo dokonce několika zásad může mít za následek různé poruchy stropní konstrukce.

Ing. Gabriel Szöllösi
Foto: Wienerberger