Realizace konstrukce ploché střechy do spádu
Galerie(10)

Realizace konstrukce ploché střechy do spádu

Partneři sekce:
  • Prefa

Nejen šikmá, ale i plochá střecha musí mít spád, a to takový, který zaručí co nejrychlejší odvedení dešťové vody ze střechy. Ideální je vytvoření spádu už v rámci nosné konstrukce, což však není vždy možné. V těchto případech nacházejí své uplatnění moderní cementové pěny, které umožňují realizovat sklon až 8 %.

Cementové pěny PORIMENT v několika typech nabízí skupina Českomoravský beton. Tento moderní lehký silikátový materiál je alternativou spádování pomocí klínů z pěnového polystyrenu (zkráceně EPS) případně pomocí lehčeného betonu. Cementové pěny jsou pevnější a zpravidla méně finančně náročné než polystyrenové klíny, v porovnání s lehčenými betony představují lepší volbu z hlediska tepelně izolačních vlastností. Navíc méně zatíží konstrukci než lehčený beton. Při realizaci plochých střech s materiálem PORIMENT oceníte snadnou manipulaci a vysokou rychlost ukládky.

Navrhování souvrství ploché střechy do spádu

Realizaci ploché střechy předchází návrh souvrství, který navrhuje projektant v rámci projektové dokumentace stavby. Spádová pěna PORIMENT není vhodná pro inverzní skladby střechy, je potřeba umístit hydroizolaci vždy na nebo nad její povrch. Výhodou je její tvarovatelnost a schopnost případně překrýt nerovnosti nosné konstrukce a dostat se i do úzkých a hůře přístupných míst.

V případě složitých tvarů střechy je vhodné konzultovat situaci s technickými zástupci skupiny Českomoravský beton. Do vrstvy lité pěny není nutné instalovat výztužné sítě a ani u nich počítat se smršťovacími poli. Tato hmota přebírá v podstatě jen dilatační celky budov a je aplikovatelná na různé podklady. Poriment W je možné uvažovat i pro trvale pochozí skladby střech.

01 | Výroba cementové lité pěny
PORIMENT je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny. Výroba cementové pěny PORIMENT probíhá mobilním zařízením Aeronicer II. Princip spočívá v tom, že se na betonárně namíchá cementová suspenze, která se doveze autodomíchávačem na stavbu, kde se skládá do zařízení Aeronicer II. Při výrobě se kontroluje čerstvá objemová hmotnost pěny a lze dobře doobjednávat chybějící množství produktu.

02 | Výroba a čerpání na stavbě
Na stavbě se do připravené směsi přidá pěnicí přísada a mícháním se aktivuje. V případě, že se vyrábí PORIMENT W nebo WS, je směs v tomto stavu Aeronicerem II čerpána na stavbu. V případě, že se vyrábí PORIMENT P nebo PS, přidává se do směsi kuličkový polystyren a pak se teprve směs čerpá na místo určení. K výrobě lité cementové pěny PORIMENT není potřeba přípojky elektrického proudu ani vody.

03 | Dispoziční řešení stavby
Litá cementová pěna PORIMENT se na stavbě čerpá pomocí gumových hadic až do vzdálenosti 200 metrů v horizontálním směru nebo až 100 metrů ve vertikálním směru. Za den je možné nalít plochu až 1500 m2. Na stavbě není pro ukládku potřeba žádný jeřáb. Užití systému hadic je vhodné při dosahování hůře přístupných ploch, případně interiérových aplikací (spádové vrstvy pro parkoviště).

04 | Připravenost stavby
Samotnému čerpání lité cementové pěny předchází důkladná příprava spádu ploché střechy. Důležité je dopředu specifikovat způsob uchycení izolací položených na spádové vrstvě. Z tohoto požadavku pak i vyplyne druh PORIMENTU, který je dobré užít. Při přípravě je nutné myslet na zaslepení či ohraničení průchodek a otvorů a u důležitějších detailů, případně konců polí na okraji střech vytvořit bednění. Pro lepší udržení spádu je vhodné instalovat vodící prvky v plochách, hřebenech či úžlabích. Pro tvar střechy, kde jsou uvažovány středové vpusti (zalomení spádů do „psaníček“) je vhodnější PORIMENT PS.

05 | Čerpání lité pěny do spádu
Čerstvou tekutou směs PORIMENT čerpadlo přečerpá na určené místo, kde ji pracovníci velmi rychle zpracují do požadovaného spádu až 8%. Ukládka probíhá čerpáním z autodomíchávače přes speciální dieselové čerpadlo AeronicerII. Díky tomu je tento postup rychlý a šetrný k již upraveným plochám (fasádě, zahradám, parkům apod.). Ukládku není vhodné provádět v extrémně horkém počasí, či při mrazu. Poriment ale jinak nevyžaduje po pokládce zvláštní ošetřování.

06 | Srovnání do spádu
Z hlediska aplikace je důležitá hodnota maximálního spádu a výška najednou realizované vrstvy. Základní typ cementové pěny s polystyrenem drží zpravidla maximálně do spádu 8 % při tloušťce vrstvy 20 cm. Spády se na střeše vytyčují vodícími latěmi nebo provázky, následně se materiál v požadované vrstvě srovná buď latí, nebo nivelační hrazdou. Potřebujeme-li vyšší vrstvy pěny, tak je možné jí aplikovat ve více krocích v rozmezí cca 48 hodin.

07 | Hotová plocha spádové střechy
Hotová plocha spádové střechy je pochozí po 1-3 dnech. Pokud se do materiálu přidává polystyrén, je doporučeno drobné nerovnosti a výstupky od polystyrenu přebrousit bruskou na podlahy, která srovná největší nerovnosti, a tím zvýšit přilnavost izolace na PORIMENT. Zatvrdlá pěna je dobře tvarovatelná, je tedy možné do ní v případě nutnosti provést drážky pro zapomenutá vedení, nebo odstranit případné její nálitky. Budeme-li se po PORIMENTU pohybovat, tak je vhodnější na něj položit roznášecí desky, zvláště když se předpokládá převoz a přenos prvků vyšší hmotnosti. Dojde-li k porušení povrchu pěny, je možné jej zapravit opět stejným materiálem, případně cementovou potěrovou hmotou, nebo lepidlem.

08 | Varianty podle hydroizolace
Pokud budou izolace přitavené, případně přitížené ke spádové vrstvě a budou ještě přitížené dalšími vrstvami, lze využít základní cementovou pěnu s polystyrenem. Jestliže se izolace mají kotvit do spádové vrstvy, doporučuje se použít cementovou pěnu s vyšší pevností (2 MPa u varianty PORIMENT WS). Na stavbách se užívá i systém kotvení izolací přes vrstvu PORIMENTU přímo do nosné konstrukce.

09 | Natavování izolace na spádovou střechu
Před natavením izolace je vhodné plochu obrousit, aby byla zbavena výstupků polystyrenu a také ověřit zbytkovou vlhkost, jejíž hodnota pro natavování je doporučena pod 12% hmotnostních. PORIMENT PS má po aplikaci asfaltové penetrace pevnost povrchu v odtrhu vyšší jak 0,1 MPa a tedy vyhovuje na standardní zatížení sání větrem po celé ČR. Na napenetrovaný povrch se bitumenové pásy natavují standardně plamenem. S výhodou lze použít pásy s drážkami na spodní, lepené straně, kdy případná difundující vlhkost z objektu může volně vycházet po okrajích střechy ven. Při manipulaci s hydroizolací si jen musíme počínat rozumně, aby přetahováním a „kupením“ balíků nedošlo k poškození povrchu lité pěny.

INFORMACE O MATERIÁLU:

Českomoravský beton vyrábí čtyři typy cementové lité pěny PORIMENT – P, PS, W, WS. Materiál se rozlišuje písmeny v názvu. Jestliže se v názvu vyskytuje písmeno P, jedná se o PORIMENT s obsahem polystyrénu, je-li v názvu písmeno W, je nízké objemové hmotnosti materiálu dosaženo pouze napěněním cementové suspenze. Obsahuje-li název písmeno S, jedná se o PORIMENT který má složení vytvářející hustší konzistenci, která umožňuje ukládku do spádu. Více informací na www.poriment.cz.

TEXT + FOTO: Českomoravský beton

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/02016.